Report Aktivít Južný Sudán 2012


Medzinárodní pracovníci: 1 ; Lokálni pracovníci: 51

Oblasti intervencie: Primárna zdravotná starostlivosť, infekčné ochorenia, podvýživa, starostlivosť o matku a dieťa, infraštruktúra
Geografické oblasti intervencie: Stredná Equatoria


Republika Južný Sudán sa stala najnovšou krajinou sveta v roku 2011. Po 45 rokoch vojny ju charakterizuje slabý a nedostatočne financovaný zdravotnícky systém a znepokojujúca epidemiologická situácia. Napriek tomu, že ministerstvo zdravotníctva (MZ) začína preberať zodpovednosť za zdravotnícke zariadenia, nemá ešte kapacity na zabezpečenie adekvátneho a rovnocenného poskytovania služieb zdravotnej starostlivosti.

Južný Sudán ako nový štát nemá vytvorené oficiálne inštitúcie, pravidlá alebo administratívu, ktoré by jeho spoločnosť prijala za legitímne, a musí ich preto vybudovať od úplného začiatku. Kľúčové administratívne štruktúry a mechanizmy politickej reprezentácie sa len začínajú objavovať a vláda neustále bojuje s problémami pri poskytovaní základných služieb obyvateľom. Okrem niekoľkých ropných enkláv ostáva Južný Sudán relatívne nerozvinutým, subsistenčným hospodárstvom. Krajina je riedko obývaná, žije tu viac než 200 etnických skupín bez povedomia spoločného národu a počet obyvateľstva sa odhaduje na 8,3 milióna. Populácia je veľmi mladá, 16 % je vo veku do päť rokov, 32 % do 10 rokov, 50 % do 18 rokov a 72 % je mladších ako 30,3 rokov. Populácia je väčšinou vidiecka a vo vidieckych oblastiach žije 83 % obyvateľov. Po podpísaní mierovej zmluvy v júli 2005 začala vláda Južného Sudánu s pomocou rozvojových partnerov seriózne pracovať na rozvoji krajiny. Táto úloha však bola mimoriadne náročná. V krajine neboli vtedy prakticky žiadne cesty ani vodohospodárska infraštruktúra a v hlavnom meste Juba a jeho okolí neexistovali spevnené cesty. Systém poskytovania služieb prakticky neexistoval. Napriek výrazným úspechom dosiahnutým za posledných sedem rokov musí nový národ naďalej čeliť závažným problémom, ktoré sa týkajú rozvoja krajiny. Občianska vojna, ktorá trvala viac než 20 rokov, si vyžiadala obrovský počet obetí a zanechala Južný Sudán v chudobe. Viac než polovica obyvateľov žije pod hranicou chudoby a ukazovatele ľudského rozvoja patria medzi najhoršie na svete. Len 27 % populácie vo veku od 15 rokov vyššie je gramotných. V roku 2009 bolo na jednu triedu 129 študentov. Miera gramotnosti u mužov je 40 % v porovnaní so 16 % u žien. Úmrtnosť novorodencov je 105 úmrtí na 1 000 narodených detí, materská úmrtnosť je 2 054 úmrtí na 100 000 pôrodov a len 17 % detí je zaočkovaných. 55 % obyvateľov má prístup k upraveným zdrojom pitnej vody a 38 % obyvateľov sa k pitnej vode dostane až po 30 minútach chôdze. 80 % populácie nemá prístup k toaletným zariadeniam. 15 % domácností vlastní telefón (59 % v mestských oblastiach v porovnaní s 8 % vo vidieckych oblastiach). Obyvatelia Južného Sudánu si želajú výrazné zlepšenie týchto ukazovateľov, pracovných príležitosti a ekonomickej prosperity a dúfajú v získanie nezávislosti.

Zdravotný stav populácie je vo všeobecnosti zlý vo všetkých štátoch Južného Sudánu. Štát Stredná Equatoria nie je výnimkou a rozšírená chudoba spolu s obmedzeným prístupom k zdravotným službám prispeli k súčasnej humanitárnej situácii.

V štáte Stredná Equatoria, v oblasti Terekeka je miera úmrtnosti novorodencov 107 úmrtí na 1 000 narodení a miera úmrtnosti do päť rokov (5) 141 úmrtí na 1 000 narodení a tieto hodnoty mierne prevyšujú národný priemer. Údaje z prieskumu zdravia v sudánskych domácnostiach (SHHS) ukazujú zlepšenie hodnôt IMR na 75 úmrtí a UMR na 105 úmrtí na 1 000 narodení. V súčasnosti však nie sú k dispozícii aktualizované údaje. Len 44 % detí absolvovalo úplné zaočkovanie. Miera materskej úmrtnosti () predstavuje 1 867 úmrtí na 100 000 pôrodov, čo je veľmi vysoké číslo v porovnaní s hodnotou týkajúcej sa celej krajiny, a to 2 054 úmrtí na 100 000 pôrodov. (SHHS 2008).

Štvrťročná správa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) za obdobie apríl - jún 2012 ukázala, že štát Stredná Equatoria zaznamenal najvyšší výskyt prípadov malárie (60 044) a úmrtí. Letalita (CFR 0,3 %) bola pomerne vysoká v porovnaní s tým istým obdobím v roku 2011 (CRF 0,03 %) a väčšina úmrtí pripadla na deti mladšie ako 5 rokov (45 %). Napriek závažným následkom malárie má len 54 % celkovej populácie v štáte siete proti komárom.

Ukazovatele pre verejné zdravotnícke zariadenia a personál, ktoré sa pohybujú medzi 26 - 71 zariadeniami a 36 - 47 pracovníkmi na 100 000 obyvateľov v regiónoch, sú v Strednej Equatorii vo všeobecnosti veľmi vysoké (CES, strategický plán pre obdobia rokov 2012/13 - 2014/15). Hlavný problém predstavujú vidiecke zdravotnícke zariadenia, ktoré majú nedostatok kvalifikovaného zdravotníckeho personálu a nevyhovujúcu kvalitu (vrátane dostupnosti zdravotníckych potrieb a budov).

MAGNA v roku 2012 pôsobila v Južnom Sudáne práve v štáte Stredná Equatoria. Pracovali sme v oblasti Terekeka v regiónoch Reggo a Rijong s počtom obyvateľov 33 505. Oblasť Terekeka je jednou z oblastí v Južnom Sudáne, v ktorej žijú dobytkárske kmene. Vzhľadom na súčasnú úroveň prístupu k oficiálnemu verejnému zdravotnému systému pôsobia v tejto oblasti aj súkromní, alternatívni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Pre rodiny v oblasti ostávajú tradiční liečitelia hlavnou alternatívou v porovnaní s oficiálnym verejným systémom. Rodiny často uprednostňujú návštevu tradičného liečiteľa a oficiálny verejný systém predstavuje pre nich v mnohých prípadoch poslednú možnosť z dôvodu obmedzeného prístupu a nízkej kvality zdravotnej starostlivosti. MAGNA sa snažila zlepšiť prístup ku kvalitnej primárnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom projektov založených na prístupe k zdravotníckym zariadeniam a prístupe komunity k zdravotnej starostlivosti.

MAGNA v roku 2012 poskytovala nevyhnutnú primárnu a sekundárnu zdravotnú starostlivosť v oblasti Terekeka a prispievala k zlepšeniu prístupu ku komplexným primárnym a komunitným službám zdravotnej starostlivosti a ich kvality. Tieto aktivity poskytli systém zabezpečenia adekvátnej zdravotnej starostlivosti a pomoci pre matky, novorodencov a deti v cieľových lokalitách (Rego a Rijong) vďaka lepšiemu prístupu k primárnej zdravotnej starostlivosti (vrátane EPI, riešenia bežných prenosných chorôb, ako je malária, ARI, hnačkové ochorenia a kožné infekcie) a v rámci integrovaného programu sa zvýšilo množstvo a kvalita výživy, vykonávalo sa poradenstvo v oblasti plánovania rodičovstva a poskytovala sa prenatálna starostlivosť na identifikáciu potenciálne komplikovaných pôrodov.

MAGNA celkovo poskytla technickú podporu 9 zariadeniam pre primárnu zdravotnícku starostlivosť (PHC) vrátane 1 centra primárnej zdravotnej starostlivosti (PHCC) a 8 jednotiek primárnej zdravotnej starostlivosti (PHCU). Zabezpečili sme adekvátne vybavenie všetkých 9 podporovaných zdravotníckych zariadení, ich priebežné zásobovanie základnými liekmi a lekárskym vybavením a prístup k čistej vode.
MAGNA v roku 2012 vykonala 49 789 lekárskych konzultácií s pacientmi v 9 zdravotníckych zariadeniach. K najbežnejším ochoreniam v tomto roku, pri ktorých sme poskytli zdravotnú starostlivosť, patrila malária s 32 795 prípadmi, hnačka s 9 487 prípadmi, akútne respiračné infekcie (ARI) s 1 148 prípadmi a úrazy s 1 256 prípadmi. MAGNA spolu s ministerstvom zdravotníctva vykonala 4 intenzívne hromadné očkovacie kampane proti tetanu, detskej obrne a osýpkam. Počet zaočkovaných detí proti tetanu dosiahol číslo 6 135 detí mladších ako 5 rokov a proti tetanu bolo zaočkovaných aj 6 164 žien. V rámci zdravotníckeho zariadenia bolo celkovo zaočkovaných viac než 7 402 detí mladších ako 5 rokov.

Prenatálnu starostlivosť sme poskytli 1 687 tehotným ženám a 447 ženám sme po pôrode podávali vitamín A. 851 tehotných žien dostávalo počas tehotenstva kyselinu listovú a železo. Celkovo sme podali vitamín A 1 902 deťom mladších ako 5 rokov a trvanlivé impregnované siete proti komárom (LLITN) sme poskytli 2 634 deťom mladších ako 5 rokov a tehotným ženám. 1 217 detí mladších ako 5 rokov absolvovalo vyšetrenia na zistenie akútnej podvýživy. 571 detí mladších ako 5 rokov bolo odčervených a v 2 929 prípadoch akútnej hnačky bol podávaný zinok. 1 894 žien, ktoré mali v tehotenstve komplikácie ohrozujúce život, absolvovalo liečbu u odborníka. 997 tehotných a dojčiacich žien sa zúčastnilo špecializovaných vzdelávacích kurzov. 83 pacientov bolo umiestnených v oblastnej nemocnici v Jube, kde sa podrobili odborným zákrokom.

MAGNA úzko spolupracovala s miestnou vládou pri zabezpečení a zjednodušení prístupu ku kvalitným základným službám zdravotnej starostlivosti a naďalej podporovala zariadenia primárnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom zaškolenia a poskytnutia odbornej prípravy zdravotníckym pracovníkom a personálu stredísk a zariadení primárnej zdravotnej starostlivosti.

MAGNA pôsobí v Južnom Sudáne od roku 2011.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.