Náš záväzok voči Vám

Náš záväzok voči Vám
KAMBODŽA. 2010. MAGNA zdravotná sestra podáva ARV profylaktickú liečbu na zastavenie prenosu vírusu HIV novonarodenému dieťaťu v nemocnici Chey Chumneas. Copyright by Martin Bandžak/MAGNA

MAGNA je veľmi vďačná svojim podporovateľom a sympatizantom za ich finančnú pomoc, bez ktorej by naša práca nebola jednoducho možná.

Sme hrdí na spoluprácu s Vami a chceme sa poďakovať všetkým našim individuálnym darcom, firmám a korporáciam, nadáciam a ostatným organizáciam, ktoré nás podporujú. Vaša štedrosť a veľkorysosť nám umožňujú fungovať nezávisle od politických, ekonomických, náboženských záujmov, čo považujeme za klúčové vo vzťahu k našim pacientom a klientom.

Pravidelné finančné príspevky zabezpečujú dlhodobú podporu už existujúcich projektov, umožňujú nám tiež flexibilne poskytovať efektívnu a adresnú pomoc v krízových situáciách. Naši podporovatelia s nami denne prikladajú ruku k dielu a pomáhajú nám pomáhať.

V posledných rokoch nám Vaše štedré dary pomohli rozšíriť naše aktivity v teréne a zabezpečiť lekársku starostlivosť väčšiemu počtu ľudí v núdzi. Do dnešného dňa sme poskytovali zdravotnú a sociálnu pomoc na troch kontinentoch v desiatich krajinách sveta. Zasahovali sme aj počas posledných veľkých humanitárnych katastrof (tsunami v juhovýchodnej Ázii, cyklón Nargis v Barme, zemetrasenie na Haiti a tajfún Hayian na Filipínach).

Našim cieľom a záväzkom je našu činnosť rozšírovať a pomáhať čo najväčšiemu počtu detí v núdzi.

Vďaka Vašej podpore máme možnosť:

  • Slobodne si vybrať miesto na poskytovanie lekárskej a sociálnej pomoci
  • V čase humanitárnych kríz rýchlo zasiahnuť tam, kde to je najviac treba a pomôcť ľuďom bez ohľadu na etnické, náboženské alebo politické záujmy
  • Vytvárať inovatívne projekty na pomoc jednotlivcom. Napríklad MAGNA prevádzkuje program na zastavenie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa a náš inovatívny prístup k liečbe a starostlivosti o matku s dieťaťom, umožňuje až 96 percent novorodencom život bez AIDS.


1. AKÉ PRINCÍPY SA VYUŽÍVAJÚ PRI VYUŽÍVANÍ VÁŠHO PRÍSPEVKU?

Súkromné dary sú nevyhnutné pre našu schopnosť pracovať samostatne a umožňujú nám reagovať v krajinách a regiónoch, ktoré sú často inak v zabudnutí médií a moderných spoločností.
Prostredníctvom našich správ a publikácií informujeme darcov o našich aktivítách a situáciach v akých sa práve nachádzame. Pri rozdeľovaní Vami pridelených finančných prostriedkov veríme v najvyššiu formu Vašej dôvery voči nám a využívame ich na pomoc tam, kde je to najviac treba. Avšak ak sa rozhodnete venovať Váš príspevok k podpore MAGNA projektov v určitej oblasti, budeme ctiť Vašu voľbu.

Každý darca dotáva správy o tom kde, komu a ako pomáha. Na webovej stránke www.magna.sk svoj osobný profil, kde si nájde aj prehľad finančných príspevkov, ktoré nám daroval. Každý darca má prístup na svoj osobný profil zadaním svojej emailovej adresy a hesla.

Majte prosím na pamäti, že MAGNA používa časť zo všetkých získaných privátnych darov vrátane tých, ktoré sú obmedzené na konkrétne projekty, na fundraising a administratívne náklady a vždy sa snaží, aby tieto náklady boli minimálne a na projekty bolo pridelené najmenej 80% z vášho daru. Ak sa nám nepodarí využiť Váš príspevok v súlade s vaším prianím (napríklad v prípade uzavretia projektu alebo príspevky presahujú potreby pre konkrétny projekt), budeme Vás kontaktovať a prerokujeme s Vami ďalšie využitie Vášho daru na pomoc ľuďom v núdzi. MAGNA nikdy nepredĺži intervenciu len za účelom spotreby pridelených finančných prostriedkov na konkrétny projekt.

2. AKO SA VYBERAJÚ A IMPLEMENTUJÚ PROJEKTY?

Humanitárne projekty sú predovšetkým zamerané na záchranu životov a zmierňovanie utrpenia tým, ktorí sú v núdzi. Ozbrojené konflikty a nestabilná politická situácia majú zničujúci vplyv na obyčajných ľudí - priame násilie, nútené vysídľovanie, epidémie, hladovanie a psychická trauma sú toho bežné následky, častokrát spojené so zrútenými miestnymi zdravotníckymi službami.

Poskytovanie zdravotnej a nutričnej pomoci obetiam konfliktov a kríz je pre MAGNA hlavnou prioritou. Utrpenie spojené s infekčnými ochoreniami, ktoré sú zanedbávané zo strany miestnych vlád je ďalšou hlavnou oblasťou MAGNA programového zamerania. Organizácia si kladie za cieľ poskytnúť adekvátne ošetrenie a starostlivosť ľuďom postihnutých chorobami ako HIV/AIDS, TBC, cholera, malária, horúčka Dengue a iné. MAGNA takisto reaguje na potreby ľudí, ktorí sú vylúčení z prístupu k základnej zdravotníckej starostlivosti a takisto pomáhame obetiam prírodných katastrof.

MAGNA rozhodnutie zasiahnuť v čase krízy je založené len na našom nezávislom posúdení a potrieb ľudí, nie pre politické, ekonomické, či náboženské záujmy.

Každý rok MAGNA vysiela do terénu lekárov, zdravotné sestry, logistov, administrátorov a ďalších lekárskych a nelekárskych profesionálov, ktorí pracujú priamo v teréne po boku miestneho zdravotníckeho personálu. V súčasnosti má MAGNA v teréne okolo 500 pracovníkov.

Projekty sú podrobne opísané skôr, než sa začnú a hodnotia sa po celú dobu ich prevádzky. Jasne definované kvantitatívne, ale aj kvalitatívne ciele sú v prípade potreby revidované. Doba trvania nášho zásahu je určená len na základe týchto potrieb, ktoré sú definované a prehodnocujú sa v priebehu misie. Projekty a potreby sú hodnotené priebežne prostredníctvom štandardizovaného systému zberu dát, plus priebežne vytváraných štúdií.

MAGNA je odhodlaná zabezpečiť, aby jej pomoc skutočne dostali adresáti, ktorým je určená. Z tohto dôvodu trváme na tom, že naši terénni pracovníci musia mať prístup do zdravotníckych zariadení, musia komunikovať s ľuďmi priamo na mieste a tým pádom nezávisle posúdiť potreby poskytovania pomoci.
Magna Deti v núdzi väčšinu svojich projektov implementuje a prevádzkuje samostane. V zriedkavých prípadoch môžeme poskytnúť finančnú podporu aj iným humanitárnym organizáciam, komunitným skupinám či zdravotníckym zariadeniam, s ktorými v určitej oblasti spolupracujeme.

3. TRANSPARENTNÉ A FINANČNE ZODPOVEDNÉ RIADENIE

Každý MAGNA terénny projekt má svoj podrobný rozpočet, ktorý je počas roka prehodnocovaný na pravidelnej báze. Projektoví manažéri sledujú rozpočty jednotlivých projektov počas celého roka s cieľom zabezpečiť, aby sa vykonávali všetky operácie zodpovedne a v súlade s cieľmi projektu. Všetky rozpočty sú kontrolované a podliehajú schváleniu predstavenstvom MAGNA. Za implemetáciu humanitárnych projektov je zodpovedná operačná sekcia MAGNA na Slovensku.

MAGNA na Slovensku každoročne prechádza nezávislým finančným auditom. Pre transparentnosť našich darcov po celom svete kombinuje účty všetkých našich kancelárií v medzinárodnom meradle. Výsledkom je dôkladný a transparentný obraz v plnom rozsahu našej činnosti.

V rokoch 2003 až 2013 vyčlenila MAGNA minimálne 90% získaných prostriedkov na humanitárne a rozvojové projekty.

4. AKÉ INFORMÁCIE VÁM PODÁVAME

Informácie, ktoré od nás pravidelne dostávate sú priamo z terénu od našich MAGNA pracovníkov pôsobiacich v našich misiách vo svete. Hlasy z terénu slúžia na lepšiu predstavu a znalosť práce či problémov, s ktorými sa naši spolupracovníci v teréne stretávajú každý deň.

5. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ

Darcovia zaslaním prvého príspevku vyjadrili súhlas, aby MAGNA spracúvala ich osobné údaje v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom dodržania transparentnosti a adresnosti celého programu pomoci, a to po dobu pokiaľ dotknutá osoba písomne nepožiada, aby bola vyňatá z tohto programu. Dotknuté osoby vyjadrili súhlas so spracovávaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu aj spoločnostiam zabezpečujúcim poštové služby a ďalším spoločnostiam a fyzickým osobám, s ktorými MAGNA bude pri poskytovaní finančnej pomoci spolupracovať.

Darca sa zaväzuje k zachovaniu mlčanlivosti o informáciách získaných o ľuďoch, ktorým budú jeho príspevky pomáhať. V prípade, že darca zašle prvý finančný príspevok bez vyplnenia formuláru, tak v programe pomoci bude vedený ako darca, ktorý si praje, aby jeho meno nebolo zverejnené vo verejne prístupnom zozname darcov.


Tieto pravidla poskytovania humanitárnej pomoci platia od 01.07.2010 a ich aktuálne platné znenie je zverejnené tu na www.magna.sk.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.