Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť
NIKARAGUA. 2008. MAGNA lekárka vyšetruje dieťa počas mobilnej kliniky v oblasti Sutiava. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA

MAGNA zdravotnícke projekty sú zamerané na záchranu životov a zmierňovanie utrpenia tým, ktorí sú v núdzi. Konflikty a nestabilná politická situácia majú zničujúci vplyv na obyčajných ľudí - priame násilie, nútené vysídľovanie, epidémie, hladovanie a psychická trauma sú toho bežné následky, častokrát spojené so zrútenými miestnymi zdravotníckymi službami. Poskytovanie zdravotnej a nutričnej pomoci obetiam kríz je pre MAGNA pracovníkov hlavnou prioritou. MAGNA takisto reaguje na potreby ľudí, ktorí sú vylúčení z prístupu k základnej zdravotníckej služby a takisto pomáhame obetiam prírodných katastrof. MAGNA si okrem primárnej zdravotnej starostlivosti kladie za cieľ poskytnúť adekvátne ošetrenie a starostlivosť ľuďom postihnutých ochoreniami ako HIV/AIDS, TBC, cholera, malária, horúčka Dengue a iné.

PRIMÁRNA ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Strategickým zámerom projektov organizácie MAGNA je podporiť miestne zdravotné systémy prostredníctvom rozvoja a posilnenia technických a prevádzkových kapacít nevyhnutných na poskytnutie včasných zdravotných intervencií na záchranu života novorodencov, detí a dospelých vo vidieckych oblastiach a zabezpečiť, aby tieto intervencie pretrvávali aj naďalej. Aktivity vychádzajúce z tohto programu sa zameriavajú na: (1) Zlepšenie kvality života matiek, novorodencov a detí poskytnutím lekárskej starostlivosti (2) Očkovanie (3) Poskytovanie stopových prvkov a výživy v rámci nutričných intervencií (4) Prenatálnu a postnatálnu starostlivosť (5) Poradenstvo týkajúce sa hygieny a hygienických návykov (6) Plánovanie rodičovstva (7) Psychosociálnu podporu (8) Zlepšenie zdravotnej infraštruktúry vybudovaním suchých toaliet a studní (9) Liečenie malárie a iných chorôb spôsobených prenášačmi infekcie (10) Modernizáciu/obnovu a vybavenie zdravotníckych zariadení.

Imunizácia

Jedným z nákladovo najefektívnejších lekárskych zákrokov v oblasti verejného zdravia je získanie imunity. Napriek tomu sa ale odhaduje, že každý rok zomrie približne dva milióny ľudí na choroby, ktorým sa dá predísť radom vakcín odporúčaných pre deti Svetovou zdravotníckou organizáciou. V súčasnosti ide o vakcínu Diteper (diiftéria – záškrt; tetanus; pertusis - čierny kašeľ), vakcíny proti hepatitíde B, meningitíde vyvolanej Haemophilus Influezae typu B (Hib), BCG (proti tuberkulóze), ďalej proti osýpkam, obrne, rubeole a žltej horúčke - nie všetky vakcíny sú ale všade odporúčené. V krajinách, kde je miera očkovania všeobecne nízka, ako napríklad v Južnom Sudáne, sa MAGNA podľa možností snaží ponúkať rutinné očkovanie pre deti do piatich rokov, ako súčasť programu primárnej zdravotnejs tarostlivosti. Rozsiahle očkovacie kampane zahŕňajú aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia o výhodách očkovania, ako aj zriadenie očkovacích staníc v miestach, kde sa zvyknú zhomažďovať ľudia. Bežne trvá kampaň dva až tri týždne a môže mať dosah na stovky tisíc ľudí.

ZDRAVOTNÁ A PSYCHOSOCIÁLNA POMOC OBETIAM SEXUÁLNEHO NÁSILIA

MAGNA poskytuje zdravotnú starostlivosť, starostlivosť k prevencii sexuálne prenosných infekcií a psychologickú, sociálnu a právnu podporu pacientom, ktorí utrpeli sexuálne násilie. V prostrediach, kde je výskyt sexuálneho násilia vyšší, napríklad v zónach konfliktov alebo utečeneckých či vysídleneckých táboroch sa terénne tímy starajú o ľudí, ktorí sexuálne násilie zažili. Personál pracuje v komunite na zvýšenie povedomia o probléme sexuálneho násilia, informuje ich o starostlivosti poskytovanej MAGNA pracovníkmi a šíri sociálnu a psychosociálnu podporu.

Pre MAGNA riešenie prípadov obetí znásilnenia a iných prípadov sexuálneho násilia zahŕňa lekársku starostlivosť a podanie profylaktickej liečby proti HIV/AIDS, ktorá je efektívna len ak ju osoba dostane do 72 hodín od útoku, tiež podáva profylaxiu proti tetanu a ďalším sexuálne prenosným chorobám vrátane hepatitídy B. Ďalej môžu pacientky tiež dostať núdzovú antikoncepciu, ak sa dostanú k starostlivosti do 120 hodín po znásilnení.

Všetky správy o našej práci v oblasti sexuálneho násilia, si môžete pozrieť tu >>

ZDRAVIE ŽIEN A NOVORODENCOV


S cieľom znížiť počet žien umierajúcich pri pôrode MAGNA zlepšuje starostlivosť o matky zavedením modelov odbornej pomoci v zdravotníckych zariadeniach, poskytnutím školenia tradičným pôrodným babiciam, podporou pôrodných asistentiek v komunite a sprístupnením zdravotnej starostlivosti ženám pred a počas tehotenstva a po pôrode. MAGNA pomáha deťom dožiť sa ich piatych narodenín vďaka kvalitnejšiemu lekárskemu ošetreniu, kvalitnejšej zdravotníckej infraštruktúre, vykonávaniu očkovacích programov, podpore dojčenia a zriadeniu nutričných kliník pre ľudí trpiacich podvýživou.

MAGNA si stanovila redukciu materskej úmrtnosti a chorobnosti za jednu zo svojich operačných priorít a implementuje efektívne stratégie k zlepšovaniu prítomnosti školeného personálu u pôrodov, zabezpečovanie dostupnosti kvalitnej pôrodnej pohotovostnej starostlivosti a motivovanie žien k pôrodom v zdravotníckych zariadeniach.

MAGNA zavádza mobilné kliniky v kombinácii so systémami referovanie pacientov na identifikáciu žien s komplikáciami a ich prevoz v nutných prípadoch do zariadenia či nemocnice, kde môžu dostať zodpovedajúcu starostlivosť. Modely používané MAGNA k zvládaniu materskej úmrtnosti a chorobnosti berú do úvahy všetky aspekty reprodukčného zdravia.

Niekoľko prenatálnych návštev je doporučených na pokrytie potreby zdravotnej starostlivosti počas tehotenstva a na identifikáciu potenciálne komplikovaných pôrodov. Poradenstvo o plánovanom rodičovstve je poskytované ako súčasť popôrodnej starostlivosti a tiež informácie a osveta o sexuálne prenosných chorobách. MAGNA kombinuje diagnózy a efektívnu liečbu sexuálne prenosných chorôb s informačnými stretnutiami zahŕňajúcimi informácie o dostupnosti testovania na HIV, používanie kondómov a aktívne vysledovanie partnerov. Špeciálna pozornosť je sexuálne prenosným chorobám venovaná pri prenatálnych konzultáciách MAGNA, službách plánovaného rodičovstva a v systéme starostlivosti o obete znásilnenia.

PSYCHOSOCIÁLNA A MENTÁLNA STAROSTLIVOSŤ

Traumatické udalosti - utrpieť násilie, či byť jeho svedkom, úmrtia milovaných osôb, zničené živobytie - môžu vytvoriť intenzívny strach a hrôzu a pravdepodobne to ovplyvní mentálny stav človeka. MAGNA poskytuje včasnú psychosociálnu podporu obetiam tráum, aby zredukovala možnosť rozvoja dlhodobých psychologických problémov. Psychosociálna starostlivosť sa zameriava na podporu komunít k vytvoreniu si vlastných stratégií zvládania traumy. Poradcovia pomáhajú skupinám hovoriť o ich skúsenostiach a spracovávať ich pocity, tak aby bola obmedzená všeobecná úroveň stresu. Tento prístup podporuje vzájomnú podporu a umožňuje komunite sa znovuobnoviť podľa svojich kultúrnych hodnôt a znovu získať kontrolu nad situáciou, ako náhle je toho schopná. Je doplňovaný individuálnym poradenstvom a psychiatrickou starostlivosťou pre tých, ktorí ju potrebujú.

V terapeutických centrách a centrách doplnkovej výživy sú dobrovoľníci školení, aby sa nielen sústreďovali na podvyživené deti, ale tiež, aby hľadali známky emocionálnej traumy matiek. Najvýrečnejšie príznaky sú u matiek, ktoré už nemajú záujem o svoje deti - nedržia ich a nie sú príliš v kontakte ani počas kŕmenia.

Dobrovoľníci sa snažia obnoviť väzbu medzi matkou a dieťaťom riešením psychosociálnych potrieb matky v konzultačných skupinách alebo pomocou matkám, aby sa vrátili k svojej dennej rutine pred ich vysídlenie, napr. výrobou šiat alebo varením jedál.

Starostlivosť o duševné zdravie je integrálnou súčasťou programov MAGNA zameraných na starostlivosť o HIV/AIDS. Všetci pacienti, ktorí dostávajú ARV liečbu na klinikách a v nemocniciach MAGNA majú prístup k psychosociálnej podpore.

URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ POMOC

MAGNA ponúka širokú škálu riešení: lekársku pomoc ako je napríklad chirurgia, psychologické a nutričné programy. Tieto sú zabezpečené v existujúcich nemocniciach alebo prostredníctvom dočasných stavieb v prípade potreby. Magna sa v prvom rade sústreďuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale v prípade núdze distirbuujú predmety potrebné na fyzické a psychické prežitie. medzi tieto rpedmety patrí oblečenie, prikrývky, posteľná bielizeň, prístrešky, čistiace prostriedky, kuchynský riad a palivo. V núdzových situáciaách ako na Filipínach, sa distribuujú tieto predmety ako súprava – napríkald hygienická súprava ktorá obsahuje mydlo, šampón, zubné kefky, zubnú pastu a mydlo na pranie. Tam, kde sú ľudia bez prístrešia, MAGNA distribuuje núdzové zásoby – laná a plastové fólie, alebo stany - s cieľom zabezpečiť prístrešie. 

MAGNA sa primárne sústreďuje na poskytovanie lekárskej starostlivosti, ale v krízových situáciách tímy často distribuujú materiál, ktorý prispieva k psychologickému a fyzickému prežitiu. Takéto položky zahŕňajú oblečenie, deky a prikrývky, prístrešky, prostriedky na čistenie a hygienu, prostriedky na varenie a kúrenie. V mnohých krízových situáciách sú predmety distribuované ako balíčky - balíček na varenie obsahujúci varič, hrnce, taniere, šálky, nože a príbory a kanister takže rodina si môže pripravovať jedlá alebo hygienický balíček s mydlom, šampónom, kefky na zuby, pastou a pracím mydlom, aby sa rodina mohla umývať a prať si oblečenie.

Najchudobnejší bývajú zvlášť zasiahnutí, pretože majú krehké príbytky i životné podmienky. MAGNA poskytuje množstvo odpovedí na túto situáciu: lekársku starostlivosť, napr. chirurgickú, psychologické a nutričné ​​programy. Tieto sú poskytované v existujúcich nemocniciach alebo zriaďovaním dočasných budov v prípade potreby. Môžu byť poskytované predmety ako deky, stany či olej na varenie. Tieto operácie sú pripravované rozsiahlou spoluprácou s národnými činiteľmi a v úvahu sú brané - dôležitosť lokálnych iniciatív a stratégií i obmedzenie medzinárodnej intervencie s ohľadom na čas, kvalitu a trvanie.

MAGNA disponuje zdravotníckym tímom lekárov a zdravotných sestier schopných zasahovať v rámci humanitárnej katastrofy všade na svete, a ktorí podľa potrieb pozostáva zo všeobecných chirurgov, plastických chirurgov, traumatológov, ortopédov, anesteziológov, operačných sestier a logistických pracovníkov.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.