Ako pracujeme

Ako pracujeme
HAITI. 2010. MAGNA tím v uliciach Port-au-Prince po zemetrasení. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA

MAGNA humanitárne a rozvojové projekty boli realizované na troch kontinentoch - v Afrike, Ázii, Amerike, v desiatich krajinách (Kambodža, Južný Sudán, Keňa a Somálska hranica, DR Kongo, Mjanmarsko, Haiti, Nikaragua, India, Vietnam a Filipíny), kde ponúkli lekársku, nutričnú a psychosociálnu pomoc ľuďom a najmä deťom v núdzi. Podľa svojej implementačnej politiky používa MAGNA štruktúru a postupy, ktoré vyhovujú potrebám obyvateľov, a majú priaznivý vplyv na celé komunity alebo regióny. Hlavnou činnosťou je úzka kooperácia s miestnymi inštitúciami a predstaviteľmi, ktorí v spolupráci s MAGNA zástupcami v teréne vytvárajú inovatívne formy pomoci, prijímané väčšinou príjemcov.

Pracujeme v nestabilných kontextoch, kde sa ľuďom dostáva len málo pomoci, takže sme expertmi v oblastiach našej podpory, ktorá je zameraná na prácu v odľahlých oblastiach.

Na základe úzkej spolupráce s ministerstvami zdravotníctva a miestnymi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti budujeme trvalé dedičstvo. Pretože sú nami vytvorené zmeny pevne začlenené do miestnych zdravotníckych systémov, zachraňujú ľudské životy aj po našom odchode. Pracujeme priamo so zdravotníckymi pracovníkmi a v spolupráci s miestnymi organizáciami a v miestnych komunitách. Naša práca s komunitou nám umožňuje vytvárať referenčný systém pre správne referovanie a sledovanie pacientov. Komplexný prístup zahŕňa aj spoluprácu s komunitnými dobrovoľníkmi napojenými na zdravotnícke zariadenia.

Budujeme pevnú základňu dôkazov na preukázanie a meranie rozdielu, ktorý robíme pre ľudí, s ktorými pracujeme. Tiež meriame silu zdravotníckych systémov, ktoré sa spoliehajú na naše dôkazy zhromaždené počas sledovania, posudzovania, hodnotenia a učenia sa zo všetkého, čo robíme. To nám pomáha navrhovať kvalitné programy, ktoré naozaj prinášajú výsledky. Tieto dáta používame tiež k ovplyvňovaniu zmien v zdravotnej politike a praxi.

LEKÁRSKA A MATERIÁLNA POMOC

Naše tímy zabezpečujú lekársku pomoc (konzultácie s lekárom, nemocničnú starostlivosť, nutričnú starostlivosti, očkovanie, chirurgické zákroky, pôrodníctvo a starostlivosť o novorodencov, terapeutickú starostlivosť) a materiálnu pomoc (lieky, stravu, prístrešky a pod). Ak je to potrebné rekonštrujeme alebo staviame zdravotnícke zariadenia.

AKO SÚ PROJEKTY RIADENÉ?

Každý MAGNA projekt má svoj podrobný rozpočet, ktorý je počas roka prehodnocovaný na pravidelnej báze. Projektoví manažéri sledujú rozpočty jednotlivých projektov počas celého roka s cieľom zabezpečiť, aby sa vykonávali všetky operácie zodpovedne a v súlade s cieľmi projektu. Všetky rozpočty sú kontrolované a podliehajú schváleniu predstavenstvom MAGNA.

Za implemetáciu humanitárnych projektov je zodpovedná operačná sekcia MAGNA na Slovensku. It decides the human, logistics and financial means required for the implementation and management of a mission. In collaboration with field teams, the operations department discusses and validates advocacy activities. In addition, it carries out monitoring throughout the year, using tools such as monthly reports produced by field teams, quarterly reviews undertaken by the desks and the operations director, and the annual report compiling information on activities implemented in the field, concentrating largely on medical data.


AKO SA VYBERAJÚ A IMPLEMENTUJÚ PROJEKTY?

Humanitárne projekty sú predovšetkým zamerané na záchranu životov a zmierňovanie utrpenia tým, ktorí sú v núdzi. Ozbrojené konflikty a nestabilná politická situácia majú zničujúci vplyv na obyčajných ľudí - priame násilie, nútené vysídľovanie, epidémie, hladovanie a psychická trauma sú toho bežné následky, častokrát spojené so zrútenými miestnymi zdravotníckymi službami.

Poskytovanie zdravotnej a nutričnej pomoci obetiam konfliktov a kríz je pre MAGNA pracovníkov hlavnou prioritou. Utrpenie spojené s infekčnými ochoreniami, ktoré sú zanedbávané zo strany miestnych štruktúr je ďalšou hlavnou oblasťou MAGNA programového zamerania. Organizácia si kladie za cieľ poskytnúť adekvátne ošetrenie a starostlivosť ľuďom postihnutých chorobami ako HIV/AIDS, TBC, cholera, malária, horúčka Dengue a iné. MAGNA takisto reaguje na potreby ľudí, ktorí sú vylúčení z prístupu k základnej zdravotníckej starostlivosti a takisto pomáhame obetiam prírodných katastrof.

MAGNA rozhodnutie zasiahnuť v čase krízy je založené len na našom nezávislom posúdení a potrieb ľudí, nie pre politické, ekonomické, či náboženské záujmy. Každý rok vysielame do terénu lekárov, zdravotné sestry, logistov, administrátorov a ďalších lekárskych a nelekárskych profesionálov, ktorí pracujú priamo v teréne po boku miestneho zdravotníckeho personálu. V súčasnosti má MAGNA v teréne vyše 500 pracovníkov.

Projekty sú podrobne opísané skôr, než sa začnú a hodnotia sa po celú dobu ich prevádzky. Jasne definované kvantitatívne, ale aj kvalitatívne ciele sú v prípade potreby revidované. Doba trvania nášho zásahu je určená len na základe týchto potrieb, ktoré sú definované a prehodnocujú sa v priebehu misie. Projekty a potreby sú hodnotené priebežne prostredníctvom štandardizovaného systému zberu dát, plus priebežne vytváraných štúdií.

MAGNA je odhodlaná zabezpečiť, aby jej pomoc skutočne dostali adresáti, ktorým je určená. Z tohto dôvodu trváme na tom, že naši terénni pracovníci musia mať prístup do zdravotníckych zariadení, musia komunikovať s ľuďmi priamo na mieste a tým pádom nezávisle posúdiť potreby poskytovania pomoci.

MAGNA väčšinu svojich projektov implementuje a prevádzkuje samostane. V zriedkavých prípadoch môžeme poskytnúť finančnú podporu aj iným humanitárnym organizáciam, komunitným skupinám či zdravotníckym zariadeniam, s ktorými v určitej oblasti spolupracujeme.

OTVORENIE MISIE

Ak sa operačné oddelenie alebo tímy v teréne dozvedia o krízovej situácii alebo konkrétnom probléme, ktorý má vplyv na zraniteľné skupiny obyvateľstva, zorganizujú v danej oblasti prieskumnú misiu. Zhromaždené informácie nám umožnia sa rozhodnúť, či je zásah nutný, alebo nie. V tejto fáze berieme do úvahy niekoľko faktorov: stav obyvateľstva, zhodnotenie jeho potrieb, možnosť voľného prístupu do daného regiónu a zlučiteľnosť tejto operácie sa stratégiou a akčným plánom Magny. Potom, čo sú definované intervenčné možnosti, posielame do terénu medzinárodný personál a potrebný materiál.

Následná kontrola, hodnotenie a uzatvorenie misie sú pravidelne vyhodnocované operačným oddelením s cieľom zabezpečiť čo najlepšiu možnú odpoveď na priebežný vývoj na lekárskych, technických a politických frontoch. Tieto hodnotenia merajú vhodnosť programov a použitých prostriedkov a sú často vykonávané pri návštevách oblasti zamestnancami z centrály. Operačné oddelenie venuje veľkú pozornosť vývoju bezpečnostných podmienok a ak to situácia vyžaduje, môže rozhodnúť o dočasnú alebo trvalú repatriáciu medzinárodných tímov a zorganizovať bezpečnostné opatrenia pre miestny personál.

Operačné oddelenie môže tiež rozhodnúť o uzavretí misie v prípadoch, keď je kríza vyriešená, sú dosiahnuté ciele projektu alebo ak miestne štruktúry prevzali činnosť začatú MAGNA.

SPOLUPRÁCA A PARTNERSTVÁ

MAGNA spolupracuje so širokou škálou partnerov, vrátane:

  • Ministerstiev zdravotníctva vo všetkých krajinách kde implementujeme naše projekty, a to na okresnej, provinčné aj na národnej úrovni
  • Národné a medzinárodné mimovládne organizácie
  • Medzinárodné organizácie ako je WHO / UNICEF / WFP / UNFPA
  • Akademické inštitúcie

Takto efektívne partnerstvo nám pomáhajú rozšíriť pokrytie a rozsah našich programov s cieľom zabezpečiť, aby z nich malo prospech čo najväčšie množstvo ľudí, rovnako ako identifikovať osvedčené postupy a učenia.

Nasledujeme uznávané medzinárodné štandardy pre zdravotnú prax a humanitárnu oblasť. Patrí medzi ne politiky Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a zdravotné politiky krajín, rovnako ako napríklad Kódex správania Červeného kríža a SPHERE.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.