Financovanie

Financovanie
NIKARAGUA. MAGNA lekárka vyšetruje tehotnú mamičku počas mobilnej kliniky. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA

Vaše peniaze idú tam kam majú - na implementáciu a prevádzkovanie humanitárnych a rozvojových projektov a záchranu životov detí a ich rodín.

94% našich príjmov sme v roku 2015 použili na naše projekty.

Príspevky od súkromných darcov sú pre nás najdôležitejším príjmom. Umožnujú nám poskytovať pomoc rýchlo, nezávisle od grantov a iných príspevkov štátnych inštitúcií. Efektívnosť a transparentnosť je pre nás mimoriadne dôležitá. MAGNA nemíňa finančné prostriedky na prevádzkovanie veľkých kancelárií alebo realizáciu imidžových kampaní.

Sme transparentní - každý darca, ktorý sa zaregistruje na našej webovej stránke dostáva pravidelný mesačný prehľad o zaslaných finančných prostriedkov.


Na svojich projektoch takisto spolupracujeme s rôznymi nadáciami a niektoré projekty sú financované prostredníctvom partnerstiev s ECHO (Humanitárny program EU) alebo OSN (UNICEF, World Food Program).

MAGNA sa pri svojom vzniku dobrovoľne zaviazala, že bude používať minimálne 80% získaných prostriedkov na výkon projektov a len 20% použije na získavanie darcov a zabezpečenia chodu organizácie. V rokoch 2003 až 2014 sme alokovali minimálne 90% získaných prostriedkov na humanitárne a rozvojové projekty.


Prosím Vás prečítajte si Náš záväzok voči vám, ako MAGNA narába s finančnými prostriedkami.

Pre transparentnosť našich darcov po celom svete, MAGNA kombinuje účty všetkých našich kancelárií v medzinárodnom meradle. Výsledkom je dôkladný a transparentný obraz v plnom rozsahu našej činnosti.

Náklady spojené so získavaním nových darcov, fundraisingové kampane máme v prevažnej väčšine zabezpečené pro bono vďaka našim partnerom (viac v Naši podporovatelia).

V roku 2015 MAGNA vynaložila 1 186 290 € (94%) na prevádzkovanie programov. Náklady na komunikáciu, fundraising a administratívu dosiahli 74 172 € (6%). Na začiatku svojho vzniku sa MAGNA dobrovoľne zaviazala, že použ e minimálne 80% získaných prostriedkov na realizáciu projektov a len 20% použije na získavanie darcov a zabezpečenie chodu organizácie.


MAGNA s potešením prináša výňatok z auditovaného finančného výkazu, ktorý poskytuje prehľad o práci organizácie MAGNA a jej transparentnosti a zodpovednosti.


V roku 2015 došlo k nárastu príjmov organizácie MAGNA v porovnaní s rokom 2014. Celkové príjmy vo výške 1 273 624 € v roku 2015 boli o 93 303 € vyššie ako v roku 2014. Vyšší príjem v roku 2015 bol spôsobený najmä vyššími príjmami zo súkromných darov. Jednotlivé dary a súkromné inštitúcie tvorili v roku 2015 63% príjmov organizácie MAGNA.

Príjem od privátných darcov 796 756 €
Príjem od inšitucionálných darcov 401 820 
Priíjem v rámci siete MAGNA asociovaných organizácií 18 779 
Iný príjem 56 269 
Výnosy spolu 1 273 624 €


Celkové výdavky v roku 2015 predstavovali 1 260 461 EUR a nárast o 29 300 EUR v porovnaní s rokom 2014. Tieto výdavky sa dajú rozdeliť do dvoch hlavných kategórií: sociálna misia a iné výdavky.

Nasledujúca tabuľka ďalej rozdeľuje tieto kategórie.

Programy 1 084 266 €
Podpora projektov z operačného centra 70 678 
Granty v rámci siete MAGNA asociob'vaných organizácií 31 345 
Spolu sociálna misia 1 186 290 
Fundraising 55 965 
Manažment a všeobecná administratíva organizácie 18 207 
Spolu ostatné výdavky 74 172   
Spolu výdavky 1 260 461 €


Všetky Finančné reporty a Výročné správy si môžete pozrieť tu >>

Novinky priamo na váš e-mail!

Prihláste sa na odber newsletteru a budťe v obraze o každodennej činnosti našej organizácie.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.