Report Aktivít Vietnam 2011

Report Aktivít Vietnam 2011
Vietnam, Hanoi | MAGNA lekárka počas vyšetrenia dieťaťa na HIV/AIDS klinike v Narodnej pediatrickej nemocnici. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA

Pracovníci v teréne: 27
Oblasti zamerania: infekčné ochorenia, hiv/aids, starostlivosť o matku a dieťa


Vietnam je husto zaľudnenou krajinou, kde žije takmer 87 miliónov ľudí. Významná je skutočnosť, že Vietnam trpí koncentrovanou epidémiou HIV/AIDS. Znamená to, že najvyššia miera prevalencie sa zatiaľ nachádza medzi tzv. primárnou HIV populáciou, kam patria užívatelia drog aplikujúci si drogu prostred - níctvom ihiel, pracovníčky v sexuálnych službách a muži, ktorí majú sex s mužmi. U týchto skupín oby - vateľstva sa prevalencia pohybuje až do výšky 28% vzhľadom na provinciu, prevalencia v rámci celkovej populácie v krajine je však 0,53 %. Tá zodpovedá približne 293000 ľuďom nakazených vírusom HIV v roku 2007. Vietnam má v porovnaní s inými krajinami pomer - ne nízku prevalenciu výskytu HIV/AIDS, avšak táto zaznamenáva stúpajúcu tendenciu a ochorenie si postupne nachádza cestu z koncentrovanej do bež - nej populácie. Preto bolo potrebné venovať zvýšenú pozornosť viacerým programom prevencie prenosu HIV, medzi nimi aj prenosu z matky na dieťa, ktorý je jednou z hlavných príčin nákazy u detí. Deti sú postihnuté epidémiou HIV, a to najmä dievčatá a chlapci do 15 rokov – tvoria takmer dve percentá z celkového počtu HIV populácie v kra - jine. Počet tehotných žien s HIV sa odhadoval v roku 2008 na 4 100, očakáva sa zvýšenie na 4 800 do roku 2012. Bez lepšieho vzdelania a prístupu k spoľahlivým informáciám a službám by takýto vývoj viedol k vyše 2000 novorodencom nakazeným vírusom HIV ročne.

Krajina riešila veľký problém týkajúci sa starostlivosti a liečby HIV pacientov. V roku 2002 malo vo Vitname len okolo 100 ľudí žijúcich s HIV/AIDS (PLHIV) prístup k životne dôležitej antiretrovírusovej (ARV) liečbe. V tej dobe nebola ARV liečba dostupná pre detských HIV pacientov. V roku 2008 sa počet PLHIV na ARV zvýšil na zhruba 27000. Je to však stále asi len 40% odhadovaných potrieb. Trend vývoja ukazuje, že HIV pozitívna populácia sa je čoraz mladšia a vírus si čoraz častejšie nachádza cestu na prenos prostredníctvom heterosexuálneho styku, ktorá je jednou z hlavných prenosových ciest do bež- nej populácie. Z geografického hľadiska je najvyššia koncentrácia HIV pozitívnych ľudí vo veľkých mestách, v provinciách, kde je najvyšší výskyt rizikových skupín, ako sú vyššie vymenovaní užívatelia drog, prostitútky a muži, ktorí majú sex s mužmi. I keď prevalencia HIV vo Vietname zostáva pomerne nízka, faktom je, že v poslednej dekáde dochádza k nárastu prípadov výskytu HIV/AIDS, ktorý súčasná (nedostatočná) miera implementácie programov prevencie a liečby nebola schopná zastaviť, prípadne spomaliť.

Dochádza dokonca k situácii, keď je novoinfikovaných proporčne viac medzi ženami ako medzi mužmi. Väčší výskyt infikovaných žien je stále vo vysokorizikových skupinách (prostitútky), ide však už aj o ženy, ktoré nakazia ich partneri. I podľa odhadov ministerstva zdravotníctva sa tento nárast stáva pokračujúcim trendom. Cieľom Magna Deti v núdzi vo Vietname v roku 2011 bolo prispieť k minimalizovaniu prenosu HIV vírusu z matky na dieťa, k zlepšeniu kvality života HIV pozitívnych matiek a detí ako aj prispenie k zníženiu chorobnosti a úmrtnosti HIV pozitívnych detí vo veku 0 až 15 rokov v hlavnom meste Vietnamu, Hanoji. MAGNA projekt bol zameraný na vybudovanie integrovanej starostlivosti v oblasti prevencie prenosu HIV z matky na dieťa a vytvorenie prístupu k zdravotnej starostlivosti deťom narodeným HIV pozitívnym matkám v troch hanojských zdravotníckych zariadeniach: National Hospital of Pediatrics, National Gynecology and Obstetric Hospital a Hanoi Obstetric Hospital. Táto starostlivosť mala podobu komplexnej zdravot - nej a sociálnej predpôrodnej, pôrodnej a popôrodnej starostlivosti s cieľom znížiť počet prípadov prenosu HIV z matky na dieťa a následnej zdravotnej sta - rostlivosti o novonarodené dieťa vrátane vytvorenia možnosti skorého testovania na prítomnosť vírusu HIV a následnej liečby. V roku 2011 MAGNA asistovala 458 zaregistrovaným HIV pozitívnym deťom a 286 deťom vystaveným nákaze vírusom HIV. V roku 2011 MAGNA tím vykonal 9 045 individuálnych konzultácií pre registrovaných detských pacientov v National Pediatric Hospital. Poradenstvo pre HIV pozitívnych detských pacientov a ich rodičov takmer neexistovalo a poskytovali sa iba stručné a v mnohých prípadoch pre pacienta ne - zrozumiteľné medicínske informácie. 97% pacientov nepoznalo svoj HIV status, a tým ohrozovali adheren - ciu na ARV liečbu.

Poskytovaním pravidelného poradenstva došlo k uvoľneniu napätia, ktoré v dôsledku stigmatizácie najvýraznejšie sťažovalo prácu zdravotníkov, čo viedlo k zlepšeniu výsledkov liečby. Projektovými aktivitami sa nám výrazne podarilo znížiť úmrtnosť HIV pozitívnych detí. Už v mesiaci júl 2010, keď sa projekt začal priamo realizovať v nemoc - ničných zariadeniach, počet úmrtí HIV pozitívnych detí bol takmer 45 percent. Úspešná implementácia projektu a efektívna činnosť MAGNA pracovníkov znížila úmrtnosť detí o 92%. Úspechy boli zaznamenané aj v testovaní na iden - tifikovanie HIV statusu dieťaťa, ktoré sa narodí HIV pozitívnej matke. MAGNA zaviedla techniku dry blood spot – DBS test na skoré identifikovanie HIV statusu u detí pod 18 mesiacov v National Pediatric Hospi - tal, čím sa táto nemocnica stala jedným z prvých poskytovateľov tohto testu v krajine. MAGNA svojimi projektovými aktivitami zvýšila dostupnosť testova - nia vírusovej nálože u HIV pacientov, keď sme v roku 2011 zabezpečovali testovanie vírusovej nálože pre všetkých HIV pediatrických pacientov na ARV liečbe. MAGNA v spolupráci s partnerskými nemocnicami zabezpečila každej tehotnej žene dobrovoľné pora - denstvo a testovanie na HIV. Bolo testovaných 7777 tehotných žien, z nich 128 bolo identifikovaných ako HIV pozitívnych. Tým následne boli v zdravotníckom zariadení poskytnuté všetky nevyhnutné zdravotníc - ke intervencie. Vytvorenie systému prepojenia všetkých dôležitých zložiek v rámci projektu – PMTCT programu v gyneko - logických nemocniciach s HIV pediatrickým progra - mom v National Hospital of Pediatrics – bolo novou skutočnosťou, ale zároveň elementárnym prvkom zabezpečenia kontinuity sledovania pacienta.


MAGNA pôsobí vo Vietname od roku 2009.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.