Report Aktivít Nikaragua 2012

Report Aktivít Nikaragua 2012
NIKARAGUA. 2012. MAGNA mobilná klinika pôsobí v oblasti Sutiava pre vyše 6.000 ľudí. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA


Pracovníci/dobrovoľníci: 66

Oblasti intervencie: Primárna zdravotná starostlivosť, infekčné ochorenia, podvýživa, starostlivosť o matku a dieťa
Geografické oblasti intervencie: región Leon/Subtiava


Nikaragua je druhá najchudobnejšia krajina v Latinskej Amerike a Karibiku. 48 % populácie žije z menej než 1 amerického dolára na deň a 76 % z menej než 2 amerických dolárov na deň. Nikaragua je krajina s nízkym príjmom a potravinovým deficitom, v rebríčku UNDP pre Index ľudského rozvoja (ILR) bola v roku 2010 zaradená na 115 mieste z celkového počtu 187 krajín. V Nikarague žilo v roku 2010 5,8 milióna obyvateľov, z toho 42 % boli ľudia mladší ako 18 rokov. Pôvodné obyvateľstvo a obyvatelia afrického pôvodu tvoria 9 % populácie. Krajina v súčasnosti prechádza demografickou premenou a prevažujú v nej adolescenti a mládež. Takmer 50 % detí a adolescentov žije v chudobe a 19 % v extrémnej chudobe. Deti žijúce v najchudobnejších podmienkach pochádzajú z vidieckych oblastí a autonómnych regiónov karibského pobrežia. Podľa prieskumu úrovne životného štandardu z roka 2009 kleslo percento domácností žijúcich v chudobe z 48,3 % v roku 2005 na 42,5 % v roku 2009 a extrémna chudoba sa znížila zo 17,2 % na 14,6 % za to isté obdobie. Chronická podvýživa u detí mladších ako 5 rokov klesla z 25,8 % v roku 2001 na 21,7 % v roku 2006. Chronická podvýživa je dvakrát vyššia vo vidieckych oblastiach ako v mestách. Riziko podvýživy je šesťkrát vyššie v najchudobnejšej kvintile než v najbohatšej kvintile. Výskyt chronickej podvýživy u detí vo veku od 6 do 9 rokov je vysoký a dosahuje 27,2 %. FAO odhaduje, že 19 % populácie má nedostatočnú výživu (2007). Spotreba potravín sa v Nikarague mení z dôvodu hospodárskych obmedzení. Rodiny v Nikarague znížili spotrebu mäsa a mliečnych výrobkov, investovali menej do zdravia a vzdelávania a v niektorých prípadoch odhlásili deti zo škôl. Počas obdobia rokov 1992 - 2010 klesla miera úmrtností do 5. roku života zo 724 na 27 úmrtí na 1000 narodení. Úmrtnosť detí do 1. roka života klesla z 31 úmrtí v roku 2001 na 29 úmrtí v roku 2006. Neonatálna úmrtnosť sa za posledných 15 rokov nezmenila a predstavuje 15 úmrtí v tichomorskej oblasti a 22 úmrtí v atlantickej oblasti na 1 000 narodení. Neonatálna úmrtnosť predstavuje 73 % detských úmrtí. Prístupnosť k pitnej vode predstavovala v roku 85 % a pohybovala sa od 68 % vo vidieckych oblastiach do 98 % v mestských oblastiach. Prístupnosť k sanitačným službám predstavovala 52 % a pohybovala sa od 37 % vo vidieckych oblastiach do 63 % v mestských oblastiach. Na základe odhadu materskej úmrtnosti medziinštitucionálnej skupiny sa miera úmrtnosti matiek v roku 2008 odhadovala v pomere 100 na 100 000 pôrodov. Materská úmrtnosť sa vyskytuje najmä u chudobných žien s nízkou úrovňou vzdelania a obmedzeným prístupom ku kvalitným zdravotným službám.

Väčšina úmrtí detí je spôsobená chorobami, ktoré sú za iných okolností liečiteľné, napríklad hnačky, ochorenia dýchacích ciest a podvýživa. Hlavou rodiny v každej štvrtej domácnosti je žena. Rodinné násilie vedie k rozpadu rodín a ku kultúre násilia. Pre nefunkčnosť administratívy a zákonov až 23 % detí vo vidieckych oblastiach nie je legálne registrovaných. Sexuálne zneužitia detí a mladistvých, drogy a násilie sú alarmujúcimi problémami vystupujúcimi v súčasnosti na povrch. Prítomnosť približne 76 000 nášľapných mín naďalej predstavuje vysoké riziko pre deti a mladistvých. Nikaragua má najviac adolescentných tehotenstiev v Strednej Amerike. Podľa oficiálnych čísiel 40 až 45 % všetkých tehotenstiev, ktoré registruje nikaragujský systém verejného zdravotníctva, ide o dievčatá vo veku od 15 do 19 rokov, teda vek, ktorý je považovaný z pohľadu pôrodníctva za vysoko rizikový. Podobný pomer medzi chudobou a adolescentným tehotenstvom je vlastný viacerým rozvojovým krajinám. V Nikarague je nechcené adolescentné tehotenstvo len ďalšou z mnohých charakteristík chudoby.

Táto krajina je stále sužovaná opakujúcimi sa prírodnými katastrofami, ako sú suchá, hurikány, povodne a zemetrasenia. 2% infraštruktúry sa preto považujú sa zraniteľné, keďže hlavné mesto križuje 18 seizmických zlomov.

MAGNA v roku 2012 pokračovala v zlepšovaní a rozširovaní všetkých svojich aktivít, s ktorými začala v roku 2007. MAGNA naďalej pokračovala v testovaní populácie na sexuálne prenosné ochorenia vrátane HIV/AIDS. Poskytovaná starostlivosť bola zameraná na psychosociálnu starostlivosť a podporu pre obete domáceho a sexuálneho násilia. MAGNA prevádzkuje mobilnú kliniku pre odľahlé oblasti, ktorá operuje v oblasti Subtiava na severozápade Nikaragui. Cieľom mobilnej kliniky organizácie MAGNA bolo poskytnúť primárnu zdravotnú starostlivosť, starostlivosť o matku a dieťa, potravinovú bezpečnosť, manažment akútnej podvýživy, vakcinácie, špeciálnu starostlivosť a pomoc pre adolescentné tehotné ženy vrátane odbornej psychosociálnej pomoci. Mobilná klinika pracovala v 10 regiónoch v oblastiach Subtiava a Leon, kde je ekonomická a zdravotná situácia najvážnejšia.

V spádovej oblasti mobilnej kliniky žije 8 327 obyvateľov (v 1 487 rodinách). Ide o desať nasledujúcich komunít: Abangasca Norte, Abangasca Central, Abangasca Sur Goyena, Sur, Nueva Vida, Troilo, Los Barzones, Clariza Cardenas, Carlos Canales and Las Parcelas. Táto oblasť je domovom pôvodnej (indiánskej) populácie, ktorá žije v ťažkých podmienkach v oblasti s malým počtom zdravotníckych zariadení a obrovskou mierou nezamestnanosti.

Mobilná klinika poskytla lekársku pomoc 1 948 pacientom a vykonala 1 477 návštev v rámci domácej starostlivosti vrátane 251 návštev detí mladších ako 5 rokov, ktorým sa skontrolovali záznamy a údaje o poslednom očkovaní. Skontrolovala sa tiež imunita u pacientov, ktorí nedodržiavali imunizačný plán. Terénni pracovníci vykonali 120 návštev tehotných žien, ktorým poskytli poradenstvo v oblasti výhradného dojčenia, dôležitosti predpôrodných prehliadok, dodržiavania hygieny počas tehotenstva a po pôrode a užívania vitamínov a liekov. Pracovníci učili ženy rozpoznávať príznaky nebezpečenstva počas tehotenstva a vyškolili ich v oblasti plánovania rodičovstva.

MAGNA venuje osobitnú pozornosť adolescentným tehotným ženám, pretože z pohľadu pôrodníctva sa považujú za vysoko rizikové. 55 % úmrtí matiek je vo vekovej skupine od 19 do 25 rokov.
V roku 2012 MAGNA podchytila 10 nových prípadov adolescentných tehotných žien. Zaistili sme komplexné prenatálne, natálne a postnatálne zásahy vrátane poradenstva, psychosociálnej podpory a kurzov výchovy. 81 ženám sa poskytla liečba sexuálne prenosných chorôb. Pracovníci organizácie MAGNA zmerali a odvážili 538 detí mladších ako 5 rokov a identifikovali a liečili 112 pediatrických pacientov s akútnou podvýživou. Pre vybraných detských pacientov MAGNA distribuovala dojčenské mlieko a obohatenú terapeutickú stravu. Prehliadky sa konali mesačne. Nutričné poradenstvo, hygienické kontroly a antropometrické merania boli súčasťou každej návštevy. V oblasti plánovania rodičovstva navštívili pracovníci organizácie MAGNA 55 žien, ktorým vysvetlili význam a stratégiu plánovaného rodičovstva a prízvukovali dôležitosť dodržiavania harmonogramu stretnutí. Ženám tiež poskytovali hormonálnu antikoncepciu. Terénni sociálni pracovníci a zdravotný personál aktualizovali záznamy týkajúce sa edukačných a školiacich aktivít. MAGNA tím vykonal celkovo 219 testov na HIV. Psychológ poskytol poradenstvo pred a po každom testovaní a v 85 prípadoch poskytol špecifické poradenstvo týkajúce sa domáceho a sexuálneho násilia, detských psychických problémov a porúch správania. Prostredníctvo mobilnej kliniky sme distribuovali plagáty a letáky, ktoré sa týkali preventívnych opatrení v oblasti vírusových ochorení a možností zdravotnej starostlivosti, ktorú mobilná klinika ponúka. Spolu s poskytovaním lekárskych služieb sprostredkovala mobilná klinika školenia pre pôrodné asistentky v komunitách a vzdelávacie programy zamerané na prevenciu prenosu chorôb, prevenciu nákazy infekciami ako sú malária, horúčka dengue, HIV/AIDS a iné. Špecializovaný vzdelávací tím poskytol vzdelávanie klientom z komunít zamerané na ochorenia dýchacích ciest, hnačky a červy, horúčku dengue, maláriu, plánované rodičovstvo, správne dojčenie, leptospirózu, PAP, na zdravotnú starostlivosť o novorodenca a deti mladšie ako 5 rokov, monitorovanie rastu dieťaťa a na dôležitosť očkovania. Komunitné vzdelávanie je súčasťou každého projektu mobilnej kliniky a všetkých liečených pacientov.

MAGNA pôsobí v Nikarague od roku 2007.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.