Report Aktivít Nikaragua 2011

Report Aktivít Nikaragua 2011
NIKARAGUA. Na návšteve u adolescentnej gravidnej pacientky v rámci mobilnej kliniky v oblasti Sutiava. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA


Lokálni pracovníci/dobrovoľníci: 76

Všeobecná medicína, infekčné ochorenia, podvýživa, starostlivosť o matku a dieťa


Nikaragua zostáva jednou z najchudobnejších krajín západnej hemisféry. V Nikarague žije zhruba 5,1 miliónov obyvateľov, z toho 52 % sú ľudia mladší ako 18 rokov. Chudoba postihuje 2,3 miliónov ľudí, pričom v krajine žije 900 000 osôb v podmienkach extrémnej chudoby. Takmer 50 % populácie žije z menej ako jedného dolára na deň. Vo vidieckych oblastiach, 87 % domácností je považovaných za chudobné a 60 % domácností žije v stave núdze. U detí sa takáto miera chudoby premieta do miery úmrtnosti vo výške 71,8 %, hoci experti súhlasia s názorom, že je tu minimálne 58 % prípadov , ktoré zostávajú nezaznamenané. Každé tretie dieťa trpí chronickou podvýživou a 20 % detí trpí kritickým stavom podvýživy. Miera úmrtnosti matiek v pomere

150 úmrtí na 100 tisíc je neprijateľne vysoká. V krajine je veľmi limitovaný prístup k pitnej vode a vyhovujúcej sanitácii, hlavne čo sa týka odľahlejších oblastí. Väčšina úmrtí detí je spôsobená chorobami, ktoré sú za iných okolností liečiteľné, napríklad hnačky, ochorenia dýchacích ciest a podvýživa.

Hlavou rodiny v každej štvrtej domácnosti je žena. Rodinné násilie vedie k rozpadu rodín a ku kultúre násilia. Kvôli nefunkčnosti administratívy a zákonov až 36 % detí nie je legálne registrovaných. Iba k 5 % telesne postihnutých detí sa dostáva špeciálna starostlivosť a podpora. Sexuálne zneužitia detí a mladistvých, drogy a násilie sú alarmujúcimi problémami vystupujúcimi v súčasnosti na povrch. Prítomnosť približne 76 000 nášľapných mín naďalej predstavuje vysoké riziko pre deti a mladistvých.

Nikaragua má najviac adolescentných tehotenstiev v Centrálnej Amerike. Podľa oficiálnych čísiel v 40 až 45 percentách všetkých tehotenstiev, ktoré registruje nikaragujský systém verejného zdravotníctva, ide o dievčatá vo veku od 15 do 19 rokov, teda vek, ktorý je považovaný z pohľadu pôrodníctva za vysoko rizikový. Podobný pomer medzi chudobou a adolescentým tehotenstvom je vlastný viacerým rozvojovým krajinám. V Nikarague je nechcené adolescentné tehotenstvo len ďalšou z mnohých charakteristík chudoby.

V roku 2011 MAGNA naďalej rozvíjala všetky aktivity, ktoré boli nastavené v predošlom období. Naďalej sme pokračovali v poskytovaní všeobecnej primárnej zdravotnej starostlivosti, v testovaní populácie na sexuálne prenosné ochorenia (STD) vrátane HIV/AIDS, poskytovaná starostlivosť bola zameraná aj na psychologickú starostlivosť a podporu pre obete domáceho a sexuálneho násilia.

Projekt mobilnej kliniky MAGNA (Magna Clinica Ambulante) poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť, predpôrodnú a popôrodnú starostlivosť, potravinovú bezpečnosť, manažment stredne ťažkej a akútnej podvýživy, vakcinácie, špeciálnu starostlivosť a asistenciu pre adolescentné tehotné ženy vrátane odbornej psychosociálnej pomoci. Mobilná klinika operuje v 10 regiónoch v distriktoch Subtiava a Leon, kde je ekonomická a zdravotná situácia najvážnejšia. V spádovej oblasti mobilnej kliniky žije 8 327 obyvateľov v 1 487 rodinách. Ide o nasledovných desať komunít: Abangasca Norte, Abangasca Central, Abangasca Sur Goyena, Sur, Nueva Vida, Troilo, Los Barzones, Clariza Cardenas, Carlos Canales, Las Parcelas. Táto oblasť je domovom pôvodnej (indiánskej) populácie, ktorá žije v ťažkých podmienkach v oblasti s veľmi nízkou zdravotníckou infraštruktúrou a obrovskou mierou nezamestnanosti.

Mobilná klinika poskytla v roku 2011 lekársku pomoc 7833 pacientom a vykonala 5 911 návštev v rámci domácej starostlivosti (tzv. „home based visits“) vrátane 1 005 domácich návštev detí mladších ako 5 rokov, ktorým v prípade potreby bolo zabezpečené rutinné detské očkovanie.

Takisto bola prevedená kontrola imunity tých pacientov, ktorí nedodržiavali imunizačný plán. Terénni pracovníci pritom vykonali 504 návštev tehotných žien, ktorým poskytli poradenstvo v oblasti výhradného kojenia, dôležitosti predpôrodných prehliadok, dodržiavania hygieny počas tehotenstva a po pôrode a užívania vitamínov a liekov. MAGNA pracovníci učili ženy rozpoznávať príznaky nebezpečenstva počas tehotenstva a vyškolili ich v oblasti plánovania rodičovstva.

MAGNA sa venovala adolescentným tehotným ženám, pretože z pohľadu pôrodníctva sa považujú za vysoko rizikové. 55 % úmrtí matiek je vo vekovej skupine od 19 do 25 rokov.

V roku 2011 sme podchytili 37 nových prípadov adolescentných tehotných žien, celkovo bolo v programe aktívnych 154 adolescentných matiek. Zaistili sme komplexné prenatálne, natálne a postnatálne zásahy vrátane poradenstva, psychosociálnej podpory a kurzov výchovy.

Počas roku 2011 pracovníci MAGNA zmerali a odvážili 2 466 detí vo veku menej ako 5 rokov a identifikovali sme 402 pediatrických pacientov s akútnou podvýživou. Pre vybraných detských pacientov MAGNA distribuovala dojčenské mlieko a obohatenú terapeutickú stravu. Kontroly a prehliadky sa konali mesačne. Nutričné poradenstvo, hygienické kontroly a kontrolné antropometrické merania sú súčasťou každej návštevy.

V oblasti plánovania rodičovstva navštívili MAGNA pracovníci 210 žien, ktorým vysvetlili význam a stratégie plánovaného rodičovstva a prízvukovali dôležitosť dodržiavania harmonogramu stretnutí. Ženám tiež poskytovali hormonálnu antikoncepciu. Terénni sociálni pracovníci a zdravotné sestry aktualizovali záznamy týkajúce sa edukačných a školiacich aktivít.

MAGNA tím vykonal 214 PAP sterov a 878 testov na HIV vrátane 73 tehotných žien. Psychológ poskytol poradenstvo pred a po každom HIV testovaní a v 341 prípadoch poskytol špecifické poradenstvo týkajúce sa domáceho a sexuálneho násilia, detských psychických problémov a porúch správania.

Prostredníctvom mobilnej kliniky sme distribuovali plagáty a letáky, ktoré sa týkali preventívnych opatrení v oblasti vírusových ochorení a možností zdravotnej starostlivosti, ktorú mobilná klinika ponúka.

Spolu s poskytovaním lekárskych služieb sprostredkovala mobilná klinika tréningy pre pôrodné asistentky v komunitách a vzdelávacie programy zamerané na prevenciu prenosu chorôb, prevenciu nákazy infekciami ako sú malária, horúčka dengue, HIV/AIDS a iné. Špecializovaný vzdelávací tím poskytol vzdelávanie klientom z komunít zamerané na ochorenia dýchacích ciest, hnačky a červy, horúčku dengue, maláriu, plánované rodičovstvo, správne kojenie, leptospirózu, PAP, na zdravotnú starostlivosť o novorodenca a deti mladšie ako 5 rokov, monitorovanie rastu dieťaťa a na dôležitosť imunizácie.

Komunitné vzdelávanie bolo súčasťou každého projektu mobilnej kliniky a všetkých liečených pacientov.

MAGNA pôsobí v Nikarague od roku 2007.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.