Report Aktivít Keňa 2012

Report Aktivít Keňa 2012
KEŇA. 2012. MAGNA pracovníci v nutrišnom centre v nemocnici Msambweni. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA


Medzinárodní pracovníci: 3, Lokálni pracovníci: 51

Oblasti intervencie: Infekčné ochorenia, HIV/AIDS, podvýživa, starostlivosť o matku a dieťa
Geografické oblasti intervencie: Oblasť Msambweni v provincii Coast, oblasť Garissa v Severovýchodnej provincii


Keňa patrí medzi krajiny s nízkym príjmom a potravinovým deficitom, jej HDP je 865 USD obyvateľa (údaje Svetovej banky, rok 2012). V rebríčku UNDP pre Index ľudského rozvoja bola Keňa označená za krajinu s priemerným ľudským rozvojom a umiestnila sa na 145. mieste krajín rozvojového sveta (z celkového počtu 187 krajín). Keňa má 40 miliónov obyvateľov. Pokrok smerujúci k dosiahnutiu Miléniových rozvojových cieľov je pomalý a neistý, zaznamenal sa len významný pokrok v oblasti vzdelávania. Nedostatočná infraštruktúra, oslabené inštitúcie a nedostatočné regulačné presadzovanie práva sú hlavnými problémami rozvoja. Problémom ostáva aj chudoba na vidieku a v mestách. Analýza údajov z integrovaného prieskumu rozpočtu domácností (KIHBS) vykonaného v rokoch 2005 - 2006 uvádza, že absolútna chudoba v krajine klesla z 51 % v roku 1997 na 46,1 % v rokoch 2005 - 2006. Napriek tomu, že je tento pokles chudoby v porovnaní s inými subsaharskými africkými krajinami pozitívny, stále sa jej miera musí považovať za vysokú v porovnaní so susednými krajinami, ako je Tanzánia (asi 36 %) a Uganda (asi 31 %). Vo vidieckych oblastiach klesla celková chudoba z 53 % na 49 %, zatiaľ čo v mestách klesla z 49,2 v roku 1997 na 34 % za to isté obdobie. Hlavné ukazovatele vplyvu na zdravie predpokladajú stagnáciu alebo pokles, pokiaľ ide o zdravotný stav. Miera úmrtnosti do 5 roku života stagnovala medzi 93 úmrtiami v roku 1993 a súčasnými 92 úmrtiami na 1000 narodení. Materská úmrtnosť sa zhoršila z 365 úmrtí v roku 1944 na 414 úmrtí v roku 2003 a ostáva hlavnou príčinou úmrtia žien v reprodukčnom veku (15 %). V rokoch 2008 - 2009 bola úmrtnosť novorodencov a úmrtnosť do 5 roku života 52 a 74 úmrtí na 1000 narodení, čo je zlepšenie oproti roku 2003, kedy údaje uvádzali 77 a 115 úmrtí na 1000 narodení. Pokrytie očkovaním vzrástlo zo 75 % v roku 2003 na 81 % v roku 2008. Táto stagnácia sa dá pripísať vysokej chorobnosti z dôvodu už existujúcich aj nových podmienok a neprimeranej reakcie na zvládanie tejto chorobnosti. Ukazovatele vplyvu na zdravie tiež predpokladajú veľké rozdiely v zdravotnom stave v rámci krajiny, ktoré sa úzko spájajú so základnými sociálno-ekonomickými, rodovými a geografickými rozdielmi. Nedostatočné pokrytie očkovaním a cezhraničné sociálne nepokoje v nedávnej minulosti mali za následok aj opätovný výskyt osýpok a detskej obrny, ktoré boli v minulosti pod kontrolou.

Podľa posledných odhadov z roku 2011 žije v Keni 1,6 miliónov ľudí s HIV/AIDS, pričom sa zaznamenali nové prípady infikovania dospelých a detí v počte 104 000. Úmrtnosť na AIDS za rok predstavovala 62 000 prípadov, čo je 6,3 % obyvateľstva. Z toho je infikovaných 130 tisíc detí do 14 rokov a 800 tisíc žien v reprodukčnom veku nad 15 rokov. Ženy tvoria až 60 % nakazenej dospelej populácie vo veku nad 15 rokov. Ani štatistiky, ani presnejšie aktualizované údaje o výskyte HIV/AIDS a informácie o konkrétnych regiónoch nie sú k dispozícii alebo sú nepresné. Napriek niektorým dobrým správam - celkové zníženie miery výskytu HIV/AIDS v celkovej populácii na menej ako 5 %, stabilizovaný prírastok nových infekcií v počte 100 000 nakazených ľudí - je situácia i naďalej alarmujúca. Hodnotenia v oblasti vykonávania národného strategického plánu v oblasti HIV/AIDS volajú po náraste zdravotníckych a sociálnych služieb a ich predvídateľnom a udržateľnom financovaní. Podľa údajov z roku 2011 totiž stále zomiera na HIV/AIDS asi 300 Keňanov denne, ARV liečbu dostane 600 000 ľudí, hoci ešte 500 000 ju potrebuje, a počet sirôt, ktoré pre HIV/AIDS stratili svojich rodičov sa pohybuje od počtu 990 000 do 1,4 milióna.

Hlavným zdrojom infekcie u detí je práve prenos vírusu HIV z matky na dieťa (MTCT). K prenosu môže dôjsť buď počas tehotenstva, počas pôrodu alebo počas dojčenia. Počas tehotenstva sa cez placentu infikuje 5 - 8 % detí. Pri pôrode je riziko vyššie - 10 - 20 %. Ak sa matka rozhodne dojčiť, ďalších 10 - 15 % novorodencov sa nakazí vírusom. Štatistiky hovoria, že ak nedôjde k dojčeniu a nie je zabezpečená ARV liečba, nakazí sa 15 - 30 % novorodencov. Ak sa matka rozhodne dojčiť, tieto údaje sa pohybujú medzi 25 - 45 % v závislosti od miery výskytu vírusu v matkinom tele. Závažným problémom je nakoniec i to, že veľké množstvo infikovaných detí dostane ARV liečbu príliš neskoro a bez tejto liečby až 70 % HIV pozitívnych detí zomrie do prvého roku života. Preto je veľmi dôležité diagnostikovať vírus včas, aby bola možnosť zaviesť opatrenia na predĺženie života.

Situáciu ďalej sťažuje skutočnosť, že väčšina (83 %) populácie v Keni nepozná svoj HIV status. Vysoké ceny potravín sú závažným problémom v každodennom živote Keňanov. Odhaduje sa, že práve v dôsledku nárastu cien potravín a paliva 5,6 milióna ľudí pociťuje neistotu vzhľadom na každodenný prísun jedla. Aby sa ľuďom podarilo čeliť nárastom cien potravín, sú nútení znižovať svoje denné množstvo jedla či nakupovať lacné dostupné potraviny. Množstvo prípadov podvýživy je kritické. V niektorých častiach Kene až 25 % detí trpí akútnou podvýživou.

Približne 31 % detí mladších ako 5 rokov má nedostatočný rastový vývoj a asi 20 % trpí podvýživou. V porovnaní s mestskými oblasťami je stupeň zakrpatenia a podváhy zhruba o 10 % vyšší vo vidieckych oblastiach. Okrem toho 3 zo 4 detí v tejto vekovej skupine trpia anémiou a trpí ňou aj 50 % žien a jeden z piatich mužov. Takmer polovica kenských detí mladších ako 5 rokov a ženy v reprodukčnom veku má nedostatok zinku.

Nedostatok vitamínu A stále prevažuje u detí a žien vo všeobecnosti a tiež medzi špecifickými podskupinami mužov. Výrazné problémy v oblasti verejného zdravia sú spôsobené rozšíreným nedostatkom mnohých stopových prvkov a tiež nedostatkom vitamínu A, zinku a železa. Odhaduje sa, že viac ako 23 000 úmrtí detí súvisí so zvýšenou náchylnosťou na infekcie, ktoré spôsobuje nedostatok vitamínu A, a že okolo 70 % detí v Keni vyrastá so zníženou imunitou. Vo všeobecnosti možno povedať, že situácia v oblasti výživy kenskej populácie je naďalej zúfalá.

Rok 2012 priniesol pre projekt organizácie MAGNA v oblasti Msambweni mnoho výziev, ale aj úspechov. Jedným z hlavných zlepšení bola skutočnosť, že vzhľadom k vysokej potrebe našich služieb v oblasti HIV/AIDS rozšírila MAGNA decentralizované poskytovanie starostlivosti pacientom s HIV/AIDS z jedného zdravotníckeho zariadenia v nemocnici Msambweni do ďalších dvoch zdravotníckych zariadeniach – Lunga Lunga a Vitsangalaweni. Vysoký počet pacientov nás prinútil rozšíriť náš program a dopraviť našu podporu do vzdialených oblastí, bližšie k pacientovi. MAGNA zlepšila systém rozšírenými konzultačnými službami na klinikách komplexnej starostlivosti (CCC) pre HIV pacientov vo všetkých 3 zariadeniach a tiež vykonala efektívne zmeny na pediatrickom oddelení nemocnice Msambweni, kde sme zriadili lôžkové stabilizačné centrum pre podvyživené deti. Významná zmena bola zaznamenaná v starostlivosti o HIV pacientov a v ich vzťahu k liečbe ochorenia spôsobenom vírusom HIV. Počet osôb nedodržujúcich liečbu sa znížil z 30 - 35 % mesačne na 3 - 5 %. Dôvera v lekársky a podporný personál pracujúci v klinikách CCC podporovaných organizáciou MAGNA hrala dôležitú úlohu pri pravidelných prehliadkach pacientov.
Cieľom programu bolo maximálna udržateľnosť a zlepšená kvalita starostlivosti o HIV pozitívne deti a adolescentov v nemocnici Msambweni District, v zdravotnom stredisku Lunga Lunga a Vitsanglaweni. Program zahŕňal lekársku starostlivosť, vzdelávanie pacientov, emocionálnu a sociálnu podporu a komplexnú starostlivosť. Zvyšuje angažovanosť komunity v liečbe, starostlivosti a podpore ľudí s HIV/AIDS (PLHA) a ich rodín. Program organizácie MAGNA poskytol v roku 2012 starostlivosť 1 580 pacientom, z toho 197 HIV pozitívnym pediatrickým pacientom a 169 deťom vystaveným nákaze vírusom HIV. MAGNA vykonala 17 244 lekárskych prehliadok vrátane 4 392 lekárskych prehliadok pediatrických pacientov. Psychosociálna podpora a poradenstvo o HIV, na ktoré sa MAGNA zameriava, nie sú súčasťou starostlivosti o verejné zdravie.

V roku 2012 sme uskutočnili 4 103 individuálnych konzultácií pre HIV pozitívnych pacientov, 28 podporných skupín pre 980 HIV pozitívnych detí a ich opatrovateľov. Hlavným cieľom týchto skupín bolo vytvorenie miesta, kde sa tieto deti môžu otvorene porozprávať o svojich problémoch vyplývajúcich z ich zdravotného stavu a podeliť sa o pocity s ostatnými ľuďmi nachádzajúcimi sa v tej istej situácii.

Uskutočnili sme 720 individuálnych konzultácií pre 60 HIV pozitívnych tehotných žien a 3 280 prenatálnych vyšetrení, z ktorých 1 249 žien navštívilo prenatálnu starostlivosť po prvý raz. Všetkým tehotným ženám bolo poskytnuté poradenstvo a boli testované na prítomnosť vírusu HIV. Ženy, u ktorých bol zistený vírus HIV, boli prijaté v CCC, kde absolvovali všetky nevyhnutné intervencie. V roku 2012 sa 60 HIV pozitívnych tehotných žien zúčastnilo PMTCT programu.

Každá HIV pozitívna tehotná žena prijatá do PMTCT programu dostávala pravidelné poradenstvo v oblasti výživy nielen počas prenatálneho , ale aj počas laktačného obdobia, kedy je kvalita živín veľmi dôležitá pre ňu aj novorodenca. A tiež počas zavedenia doplnkovej stravy dieťaťu vo veku 6 mesiacov.
Návštevy pacientov v ich obvyklom prostredí a porozumenie každodenným problémom, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ich boj proti HIV a podvýžive, sú hlavným cieľom komunitných zdravotníkov. V roku 2012 bolo vykonaných 1 648 domácich návštev HIV pacientov.

Podvýživa u detí bola ďalšia výzva, na ktorú MAGNA v roku 2012 reagovala. Program komunitného riešenia akútnej podvýživy (CMAM) organizácie MAGNA sa snaží o zvýšenie účinku a rozsahu riešenia tým, že nutričnú starostlivosť privedieme bližšie k domácnostiam, čím znížime náklady pre opatrovateľov. MAGNA pracuje prostredníctvom decentralizovaného poskytovania služieb v 3 zdravotníckych zariadeniach. MAGNA so skúseným lekárskym personálom, odborníkom na výživu a komunitnými pracovníkmi vyšetrila až 14 313 pediatrických pacientov v troch zdravotníckych zariadeniach počas piatich mesiacov trvania nutričného programu. Akútna podvýživa bola zistená u 900 detí, ktoré boli podľa ich stavu prijaté do nutričných programov (SFP, OTP alebo SC), a vykonali sme 2 588 nutričných prehliadok. 123 detí s vážnou akútnou podvýživou so zdravotnými komplikáciami bolo hospitalizovaných v stabilizačnom centre (SC) v oblastnej nemocnici Msambweni počas 9 mesiacov jej prevádzky. MAGNA poskytla materiálnu a technickú podporu, ako aj personál s 24-hodinovou starostlivosťou o pediatrických pacientov v stabilizačnom centre (SC). Dodržiavali sa minimálne kritéria SPHERE, čo dokazuje vysokú kvalitu starostlivosti.

Somálske (kenské) hranice - intervencia proti hladomoru
MAGNA v roku 2012 pokračovala s vykonávaním projektu, ktorým reagovala na kritické sucho. Napriek určitému zlepšeniu podmienok v niektorých častiach tohto regiónu musia rodiny žijúce v tejto oblasti aj pracovníci, ktorí sa im snažia pomôcť, naďalej zápasiť s problémami. Extrémne sucho v Africkom rohu zabilo desiatky tisícov detí a milióny rodín priviedlo na pokraj vyhladovania. Na vrchole krízy asi 35 percent všetkých detí čelilo podvýžive na hranici stanovenej pre núdzovú situáciu.

Keňa spolu s ďalšími krajinami Afrického rohu bola po väčšinu roka 2011 vystavená vážnej potravinovej kríze preto, lebo klimatické katastrofy sa stali opakujúcim sa fenoménom v kratších cykloch, a tak negovali úsilie o zníženie zraniteľnosti voči nim. Suchom spôsobený výpadok úrody, zlé podmienky pre dobytok, zvyšujúce sa ceny potravín a nepotravinárskych výrobkov a znížené kapacity na vyrovnávanie sa s krízami sú niektoré z kľúčových faktorov spôsobujúcich potravinovú krízu, ktorá so sebou priniesla neistotu 3,75 milióna osôb v Keni. Oblasti, ktoré zažili najhoršie dopady sucha, sú tiež vystavené dlhodobej chudobe a vracajúcim sa konfliktom, ktoré naďalej zhoršujú situáciu potravinovej neistoty. Odhaduje sa, že 385 000 detí do veku do 5 rokov a 90 000 tehotných a dojčiacich žien trpia akútnou podvýživou. Východné časti oblasti Turkana udávajú 37,4 % globálnej akútnej podvýživy, čo vysoko presahuje prah krízovej situácie 15 %, Opakujúce sa konflikty a nestabilita v Somálsku spolu so suchom v Africkom rohu spôsobili masívny cezhraničný príliv osôb - 30 000 osôb mesačne len do utečeneckého tábora Dadaab. Tieto čísla sa však drasticky znížili na približne 100 osôb za deň z dôvodu zvýšeného rizika bezpečnosti na kensko-somálskej hranici a pozastavenia registrácie nových žiadateľov o azyl zo Somálska v októbri 2011. V septembri 2011 celkový počet utečencov a žiadateľov o azyl v krajine dosiahol číslo 590 921.

V dôsledku neustáleho nárastu cien základných potravín, cien pohonných hmôt a trvajúceho sucha sa v júli 2011 potravinová neistota pre chudobné a veľmi chudobné domácnosti v severných a východných pastierskych oblastiach zhoršila na úroveň krízy a ohrozenia.

Rozsah krízy prinútil vládu v Keni a iné vlády v regióne, ako aj medzinárodné spoločenstvo , aby vykonali analýzu rozsahu potravinovej krízy a poskytli nevyhnutnú pomoc potrebnú na záchranu životov a vyriešili základné príčiny a dlhodobé vplyvy s cieľom posilniť konštruktívnu cestu k obnove.

Zvyšujúce sa riziko bezpečnosti na kensko-somálskych hraniciach a v utečeneckom tábore Dadaab a jeho okolí bráni dodávke pomoci a prispieva k zhoršeniu humanitárnej situácie, keďže činnosť sa obmedzila len na aktivity týkajúce sa záchrany života v kritických prípadoch. Na cestovanie do miest blízko somálskych hraníc sa pre pracovníkov OSN, ako aj iných humanitárnych pracovníkov vydávajú cestovné obmedzenia a oprávnenie získavajú iba misie v kritických prípadoch. Podľa prieskumu nutričnej a potravinovej bezpečnosti v oblasti Garissa vykonaného v máji 2011 bola podvýživa v krajine na kritickej úrovni (GAM = 16,2 % a SAM = 3,2 %) a pravdepodobne sa nezlepší z dôvodu prevládajúceho potravinovej neistoty spojenej s vysokou chorobnosťou. Potravinová bezpečnosť bola na nízkej úrovni, ako dokazuje nízka úroveň rozmanitosti potravy. Zaznamenaný stupeň hnačkových ochorení v oblasti (17,1 %) by sa mohol pripisovať nedostatku vhodných sanitárnych zariadení ako predispozičného faktoru ochorenia. Nedostatok stopových prvkov prevláda v Keni najmä u detí mladších ako päť rokov a u žien. Výživa novorodencov a malých detí je v Keni vo veľkej miere pod optimálnou úrovňou. Miera podvýživy je v tomto období najvyššia a jej následky pretrvávajú celý život. Potraviny a tekutiny iné než materské mlieko sa bežne podávajú už v prvom mesiaci a 65 % novorodencov dostáva iné potraviny a tekutiny do dvoch alebo troch mesiacov veku (KDHS, 2008).

Mechanizmus projektu bol nastavený tak aby poskytoval adekvátnu starostlivosť a podporu podvyživeným deťom a tehotným a dojčiacim ženám v cieľových lokalitách. Tento mechanizmus zahŕňa vykonávanie celého balíka vysokoúčinných nutričných intervencií, lekársku pomoc poskytovanú špeciálne školeným lekárskym personálom, špecializovaných odborníkov na výživu, ako aj vzdelávanie. V rámci prevencie sme v zdravotníckych zariadeniach a komunitách poskytovali adekvátne informácie a vykonávali aktivity na zvyšovanie povedomia. V neposlednom rade sme zlepšili kvalitu a včasnosť podávania správ vrátane analýzy údajov zo zdravotníckych zariadení a regiónov a posilnili väzby a mechanizmy koordinácie.

MAGNA si vybrala okresnú nemocnicu Iftin v Garisse na zriadenie a zlepšenie už existujúcich služieb v nutričnom centre. Terapeutické výživové centrum (TFC) a ambulantná starostlivosť v ambulantnom terapeutickom programe (OTP) a v doplnkovom výživovom programe (SFP) mali nedostatok personálu a ich celková starostlivosť nebola preto účinná. V mnohých prípadoch sa nedostala k ľuďom v núdzi - k podvyživeným pacientom s podváhou, najmä k deťom a tehotným a dojčiacim ženám. MAGNA poskytla plnú technickú a personálnu podporu pre nutričný program na území Iftin. Oblasť zasiahnutá podvýživou bola rozsiahla a aktivity projektu sme rozšírili aj na odľahlejšie časti územia, aby sme obsiahli čo najviac pacientov. Projekt poskytoval OTP a SFP služby v 7 ambulantných zdravotníckych strediskách a zdravotníckych centrách (komunitná zdravotná iniciatíva Bashal Islamic, zdravotnícke zariadenie Bour-algy, zdravotnícke centrum Kora Kora, zdravotnícke zariadenie Young Muslim, zdravotnícke zariadenie G.K.Prison, zdravotnícke zariadenie Police Line, zdravotnícke centrum Simaho and Medina). MAGNA vyšetrila 14 246 detí do 5 rokov, aby identifikovala ich stav výživy. 10 902 (2 925 detí s ťažkou podvýživou a 7 977 detí so stredne ťažkou podvýživou) podvyživených pediatrických pacientov podstúpilo liečbu s mierou úspešnosti 87 % a vykonali sme 32 645 nutričných prehliadok.

Liečenie absolvovalo aj 2 066 tehotných a dojčiacich žien. Dodržiavali sa minimálne kritéria SPHERE, čo dokazuje vysokú kvalitu starostlivosti. 5 260 detí bolo zaočkovaných a 3 392 dostalo vitamín A.

MAGNA pôsobí v Keni od roku 2006.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.