Report Aktivít Keňa 2011

Report Aktivít Keňa 2011
KEŇA. Utečenecký tábor Dadaab počas sucha a hladomoru. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA


Medzinárodní pracovníci: 4, Lokálni pracovníci: 70

Infekčné ochorenia, HIV/AIDS, podvýživa, starostlivosť o matku a dieťa


Keňa patrí medzi krajiny s nízkym príjmom a potravinovým deficitom, jej hmotný ročný domáci produkt je 1 242 amerických dolárov na hlavu (údaje Svetovej Banky, rok 2007). V rebríčku UNDP pre Index ľudského rozvoja bola Keňa označená v roku 2007 za krajinu s priemerným ľudským rozvojom a umiestnená na 148. mieste krajín rozvojového sveta z celkového počtu 177 krajín.
Keňa má dnes 39 miliónov obyvateľov, z čoho dvadsaťjeden percent žije v mestách. Pre viac ako 80 % ľudí zostáva hlavným zamestnaním poľnohospodárstvo. Priemerná dĺžka života sa od začiatku milénia zvýšila z 51 na 53 rokov, zatiaľ čo detská úmrtnosť klesla zo 120 na 55 úmrtí na 1000 narodení. Rovnako sa zvýšila gramotnosť, ktorá sa u mužov pohybuje na úrovni 90 % a u žien na úrovni približne 80 %. Hrubý domáci produkt (HDP) na jedného obyvateľa predstavuje 1 600 USD, po rokoch pomerne významného rastu na úrovni 6 až 7 percent (v rokoch 2006 a 2007) klesol rast v roku 2008 na 2,2 %. Napriek tomu jedna pätina populácie aj dnes stále žije pod hranicou chudoby, z menej ako 1,25 dolára na deň. Krajina je na 60. mieste v hodnotení indexu chudoby (2007/2008).

Podľa posledných odhadov z roku 2009 žije v Keni až 2,2 milióny ľudí s HIV/AIDS, čo tvorí takmer 7 % populácie. Z toho infikovaných detí do 14 rokov je 130 až 180 tisíc a žien v reprodukčnom veku nad 15 rokov od 800 tisíc do 1,1 milióna. Ženy pritom tvoria až 60 % nakazenej dospelej populácie vo veku nad 15 rokov. Miera výskytu HIV/AIDS v dospelej populácii (od 15 do 49 rokov) je 8 – 10 %. Ani štatistiky, ani presnejšie aktualizované dáta o výskyte počtu HIV/AIDS infikovaných osôb, ani následne súvisiace informácie z cieľovej provincie nie sú k dispozícii alebo sú veľmi nesúrodé.

Napriek niektorým dobrým správam – celkové zníženie miery výskytu HIV/AIDS v celkovej populácii na menej ako 5 %, stabilizovaný prírastok nových infekcií (odhadovaných na 55 000 ročne) – je situácia i naďalej alarmujúca a pokračujúce evaluácie v oblasti implementácie národného strategického plánu v oblasti HIV/AIDS volajú po náraste zdravotníckych a sociálnych služieb a ich predvídateľnom a udržateľnom financovaní. Podľa čísel z roku 2007 totiž stále zomiera na HIV/AIDS približne 300 Keňanov denne, antiretrovirálnu liečbu dostane menej ako 200 000 ľudí približne z vyše 500 000, ktorí ju potrebujú, a počet sirôt, ktoré kvôli AIDS stratili matku, otca alebo oboch rodičov sa pohybuje od počtu 990 tisíc až po 1,4 milióna.

Hlavným zdrojom infekcie u detí je pritom práve prenos HIV z matky na dieťa (MTCT). K prenosu môže dôjsť buď počas tehotenstva, počas pôrodu alebo počas kojenia. Počas tehotenstva sa infikuje 5 až 8 % detí prenosom z placenty. Pri pôrode je riziko prenosu vyššie – 10 až 20 %. Navyše, ak sa matka rozhodne kojiť po dobu 18 až 24 mesiacov, ďalších 10 – 15 % novorodencov sa nakazí vírusom. Štatistiky hovoria, že ak nedôjde k dojčeniu a nie je zabezpečená antiretrovirálna liečba, nakazí sa približne 15 až 30 % novorodencov. Ak sa matka rozhodne dlhodobo kojiť, tieto údaje sa pohybujú medzi 25 až 45 percentami v závislosti od miery výskytu vírusu v matkinom tele (tzv. viral load). Závažným problémom je nakoniec i to, že len malé množstvo infikovaných detí je okamžite či neskôr zaradených do programov nastavených na ARV liečby a bez takejto liečby až 70 % HIV pozitívnych detí zomrie v prvom roku života. Preto je veľmi dôležité diagnostikovať HIV čo najskôr, aby bola možnosť zaviesť opatrenia na predĺženie života.

Situáciu ďalej sťažuje skutočnosť, že väčšina (až 83 %) populácie v Keni nepozná svoj HIV status. Vysoké ceny potravín si každý deň vyberajú svoju daň. Odhaduje sa, že práve v dôsledku nárastu cien potravín a paliva 5,6 milióna ľudí v Keni pocítilo neistotu vzhľadom na každodenný prísun jedla. Aby sa ľuďom podarilo denne čeliť nárastom cien potravín, sú nútení znižovať svoje denné množstvo jedla či nakupovať lacné dostupné potraviny. Množstvo prípadov podvýživy je vo väčšine krajiny kritické. V niektorých distriktoch Kene až štvrtina detí trpí akútnou podvýživou.

Okolo 31 % detí vo veku nižšom ako päť rokov je zakrpatených (najmä pokiaľ ide o ich výšku) a okolo 20 % trpí podváhou. V porovnaní s mestskými oblasťami je stupeň podváhy a zakrpatenia zhruba o 10 % vyšší vo vidieckych oblastiach. Okrem toho tri zo štyroch detí v tejto vekovej skupine trpia anémiou a trpí ňou aj každá druhá žena a jeden z piatich mužov. Takmer polovica kenských detí pod päť rokov a žien v reproduktívnom veku tiež čelí riziku nedostatku zinku.

Nedostatok vitamínu A stále prevažuje u detí a žien vo všeobecnosti a tiež medzi špecifickými podskupinami mužov. Výrazné problémy v oblasti verejného zdravia sú spôsobené rozšíreným nedostatkom mnohých stopových prvkov, v pozadí ktorých stojí nedostatok vitamínu A, zinku a železa.

Odhaduje sa, že viac ako 23 000 úmrtí detí súvisí so zvýšenou náchylnosťou na infekcie, ktorú spôsobuje nedostatok vitamínu A, a že okolo 70 % detí v Keni vyrastá so zníženou imunitou. Vo všeobecnosti možno povedať, že situácia v oblasti výživy kenskej populácie je naďalej zúfalá.

Magna Deti v núdzi začala pôsobiť v Keni v roku 2006 v provincii Nyanza, kde svoje projektové aktivity ukončila v roku 2010 a presunula ich na východné pobrežie do oblasti Kwale, konkrétne do oblastnej nemocnice Msambweni.

Rok 2011 priniesol pre Magna Deti v núdzi v oblasti Msambweni mnoho výziev aj úspechov. Jedným z hlavných zlepšení bola skutočnosť, že vzhľadom k vysokej potrebe našich služieb rozšírila MAGNA svoj HIV/AIDS projekt z oblastnej nemocnice v Msambweni do ďalších dvoch zdravotníckych zariadení (Lunga Lunga a Vitsangalaweni). Vysoký počet pacientov nás prinútil rozšíriť náš program a dopraviť našu podporu do vzdialených lokalít oblasti, bližšie k pacientovi.

MAGNA zlepšila systém rozšírenými konzultačnými službami na klinikách pre HIV pacientov vo všetkých troch zariadeniach a taktiež vykonala efektívne zmeny na pediatrickom oddelení, kde sme zriadili lôžkové stabilizačné centrum pre podvyživené deti. Významná zmena bola zaznamenaná v starostlivosti o HIV pacientov a v ich vzťahu k pravidelnosti liečby. Počet osôb nedodržujúcich liečbu sa znížil z 30 – 35 % mesačne na 5 – 8 %. Dôvera v lekársky a podporný personál zohrala dôležitú úlohu pri pravidelných prehliadkach pacientov. MAGNA svojím prístupom a spôsobom práce vytvorila systém poskytovania starostlivosti vrátane pravidelného laboratórneho testovania, HIV poradenstva, komunitnej domácej starostlivosti a psychosociálnej pomoci.

Magna Deti v núdzi poskytla v roku 2011 starostlivosť pre 1 798 HIV/AIDS pacientov, z toho 158 HIV pozitívnych pediatrických pacientov a 135 deťom deti vystaveným nákaze vírusom HIV.

Poradenstvo o HIV a psychosociálna podpora je neoddeliteľnou súčasťou všeobecnej starostlivosti pre HIV pozitívnych pacientov v MAGNA projekte. V roku 2011 sme uskutočnili 2 935 individuálnych konzultácií pre HIV pozitívnych pacientov, 2 174 individuálnych konzultácií pre HIV pozitívne tehotné ženy a 2 177 prenatálnych vyšetrení.

Návštevy pacientov v ich obvyklom prostredí a porozumenie každodenným problémom, ktoré môžu negatívne ovplyvniť liečbu, sú kľúčovou činnosťou komunitných zdravotníkov. V rámci programu domácej starostlivosti bolo vykonaných 4 324 návštev.

Podvýživa u detí bola ďalšia výzvou, na ktorú MAGNA v oblasti Msambweni v roku 2011 reagovala. MAGNA zdravotníci a komunitní pracovníci vykonali antropologické meranie a skontrolovali takmer 6 500 detí, aby identifikovali ich stav výživy. V 3 zdravotníckych zariadeniach bolo registrovaných 486 detí, ktoré potrebovali nutričné ​​intervencie. 59 detí s vážnou akútnou podvýživou so zdravotnými komplikáciami bolo hospitalizovaných v oblastnej nemocnici Msambweni.
Severovýchodná Keňa (somálska hranica)

Keňa spolu s ďalšími krajinami Afrického rohu bola po väčšinu roka 2011 vystavená vážnej potravinovej kríze preto, lebo klimatické katastrofy sa stali opakujúcim sa fenoménom v kratších cykloch, a tak negovali úsilie o zníženie zraniteľnosti voči nim. Suchom spôsobený výpadok úrody, zlé podmienok pre dobytok, zvyšujúce sa ceny potravín a poškodené kapacity na vyrovnávanie sa s krízami sú niektoré z kľúčových faktorov spôsobujúcich potravinovú krízu, ktorá so sebou priniesla neistotu 3,75 milióna osôb v Keni.

Okrem už uvedeného tie oblasti, ktoré zažili najhoršie dopady sucha, sú tiež vystavené dlhodobej chudobe, vracajúcim sa konfliktom naďalej zhoršujúcim situáciu potravinovej neistoty.

Odhaduje sa, že 385 000 detí do 5 rokov a 90 000 tehotných a dojčiacich žien trpelo akútnou podvýživou. Vo východnej časti Kene (oblasť Turkana) udávajú 37,4 % globálnej akútnej podvýživy, čo vysoko presahuje prah krízovej ​​situácie (15 %).

Opakujúce sa konflikty a nestabilita v Somálsku spolu so suchom v Africkom rohu spôsobili masívny cezhraničný príliv osôb – 30 000 osôb mesačne len do utečeneckého tábora Dadaab. V septembri roku 2011 celkový počet utečencov a žiadateľov o azyl v krajine dosiahol 590 921.

V dôsledku neustáleho nárastu cien základných potravín, cien pohonných hmôt a trvajúceho sucha sa v júli 2011 potravinová neistota pre chudobné domácnosti v severných a východných pastierskych oblastiach zhoršila na úroveň krízy a ohrozenia. Prístup k vhodným doplnkovým potravinám vrátane mlieka od zvierat zostával pre mnohé malé deti (teda 6 – 24 mesiacov) problémom, zatiaľ čo zdravotnícke služby spravidla neboli schopné reagovať na špeciálne potreby žien a detí.

Po detailnom prieskume v lokalitách oblasti Garissa v roku 2011 implementovala MAGNA projekt, ktorým reagovala na humanitárnu krízu v rohu Afriky. Oblasť Garissa, susediaca so Somálskom, je jedným z miest, kde tisíce Somálčanov hľadajú útočisko.

MAGNA založila v územnejj nemocnici Iftin v Garisse terapeutické výživové centrum (TFC) a posilnila ambulantnú starostlivosť v ambulantnom terapeutickom programe (OTP) a v doplnkovom výživovom programe (SFP).

MAGNA v roku 2011 poskytla plnú technickú a personálnu podporu a vytvorila TFC na liečbu detí s vážnou akútnou podvýživou so zdravotnými komplikáciami. Oblasť zasiahnutá podvýživou je tu rozsiahla a aktivity projektu sme rozšírili aj do odľahlejších častí, kde sme zriadili a posilnili v 7 zdravotníckych centrách nutričnú starostlivosť pre matky s deťmi.

Vo všetkých zdravotníckych zariadeniach bol zavedený systém registrácie, referovanie pacientov, udržiavanie záznamov so zaraďovacím systémom pre zdravotnícke zložky, ktorý pomáha nutričným špecialistom a zdravotníckemu personálu sledovať pacientov a poskytovať adekvátnu starostlivosť. Sledovanie všetkých pacientov navštevujúcich zdravotnícke zariadenia a tiež žijúcich v okolitých komunitách sa stalo štandardným spôsobom práce pre komunitných zdravotníkov.

S nastavením a systémom, ktorý bol implementovaný na začiatku projektu v auguste 2011, sme zaregistrovali a poskytli nutričné služby takmer 4 300 podvyživeným pediatrickým pacientom.

Africký roh stále rieši humanitárnu krízu a ľudia stále potrebujú humanitárnu intervenciu. MAGNA so svojím humanitárnym projektom bude pokračovať s plánovanými aktivitami aj v roku 2012, aby pomohla stabilizovať súčasnú katastrofickú situáciu a vytvoriť udržateľný systém, ktorý môže priniesť úžitok všetkým ľuďom v oblasti.


MAGNA pôsobí v Keni od roku 2006.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.