Report Aktivít Kambodža 2015

Počet pracovníkov v teréne: 453
Geografická oblasť pôsobenia: Phnom Penh, provincia Kampong Chhnang
Oblasť pôsobenia: podvýživa, HIV/AIDS, zdravie matky a dieťaťa


Kambodža je stále jednou z najchudobnejších krajín Ázie. Odhadovaný počet obyvateľov v roku 2015 dosiahol 15,4 milióna, medziročný nárast populácie bol 1,46 %, pomer pohlaví (počet mužov ku počtu žien v populácii) predstavoval 96,2 a mediánový vek bol 24,6 rokov. V danom roku dosiahol približný počet ľudí vo veku 60 a viac rokov 1,3 mil., čo predstavuje 8,3 % obyvateľstva.  Predpokladá sa, že do roku 2050 stúpne počet starších ľudí  na 5 miliónov (21 % celkového počtu obyvateľov Kambodže). Keďže istý čas potrvá, kým populácia mladých v Kambodži pomaly prejde do staršieho veku, krajina v súčasnosti profituje z tejto priaznivej demografickej situácie, ktorá by mohla byť predpokladom ekonomického rastu v najbližších desaťročiach.

V niektorých poľnohospodárskych oblastiach žije až 79 % ľudí pod hranicou chudoby. V krajine taktiež dlhodobo pretrvávajú veľké rozdiely v úrovni zdravotnej starostlivosti a znepokojivo vysoký výskyt infekčných a chronických chorôb. V zdravotných centrách chýba vybavenie a zdravotnícki odborníci nemajú dostatočné vzdelanie a často krát ani možnosť uspokojiť zdravotné potreby ľudí žijúcich v odľahlých častiach krajiny. Medzi kľúčové faktory, ktoré vedú k zlému zdravotnému stavu a nedostatočnej výžive detí v Kambodži patria nedostatočný prístup ku zdravotnej starostlivosti, jej nízka kvalita a využívanie, spolu s nevhodnými zdravotnými a výživovými praktikami v rodinách. V krajine veľmi chýba kvalifikovaný zdravotný personál, najmä pôrodné asistentky, základný zdravotný materiál a lieky a viazne aj komunikačný tok informácií medzi rôznymi úrovňami starostlivosti, vrátane nedostatočného prepojenia medzi  komunitami a zdravotníckymi zariadeniami.

Rastúce ceny potravín, nízky príjem domácností a nevhodné stravovacie návyky sa odrážajú v úrovni podvýživy, ktorá je jednou z najvyšších v juhovýchodnej Ázii. Prevažne v poľnohospodárskych oblastiach trpia podvýživou najmä deti do 5 rokov a tehotné a dojčiace ženy a je považovaná za jeden z najvážnejších zdravotníckych problémov v Kambodži, nakoľko prispieva k vysokej úmrtnosti detí vo veku do 5 rokov (až 83 z 1000 prípadov v tejto vekovej kategórii). Na vidieku trpí viac ako 42 % detí do 5 rokov nedostatočným vývinom, viac ako 11 % je vychudnutých a atrofovaných, 35 % trpí podváhou, pričom všetky deti nedosahujú ani celonárodný priemer. Následky podvýživy sú značné: je jednou z hlavných prvotných príčin detskej úmrtnosti v Kambodži, má dlhodobé negatívne dopady na kognitívny a fyzický vývoj, oslabuje schopnosť učiť sa a v konečnom dôsledku znižuje výkonnosť, schopnosť pracovať a uživiť sa. Netreba zabúdať, že väčšina poškodení je po dosiahnutí veku 2 rokov nezvratná. Kambodža síce zaznamenala v posledných rokoch podstatné zníženie prípadov nakazenia HIV/AIDS a ľudia s HIV/AIDS dostávajú antiretrovirálnu (ARV) liečbu, avšak 74 000 ľudí a viac ako 6 000 detí žije s HIV.

Kambodža sa v boji s HIV/AIDS v posledných rokoch zamerala na rozšírenie komplexnej liečby HIV/AIDS a poskytovanie liečenia chudobným ľuďom a ohrozeným skupinám, s cieľom zlepšiť prístup ku antiretrovirálnej liečbe. Následný zlepšený prístup k ART sa prejavil v predĺžení života HIV-pozitívnych pacientov a zdravšom živote (podľa odhadu z roku 2009, 93 % pacientov zaradených do liečby AIDS skutočne dostávalo lieky), avšak komplexné sledovanie vo fáze po klinickej liečbe a psychosociálna starostlivosť stále nie sú postačujúce, čo vedie k vysokému riziku virologického zlyhania. Nedostatok komplexných služieb v oblasti HIV prispieva k znižovaniu prístupu k službám antiretrovirálnej liečby (ART), nedostatočnému sledovaniu, zlyhaniu liečby a ďalším nedostatkom v poskytovaní služieb.

Aby sa zdôraznila dôležitosť psychosociálnych otázok v kontexte HIV, sústredil sa program na zvýšenie úrovne zainteresovanosti komunít v liečbe, starostlivosti a podpore ľudí žijúcich s HIV a ich rodín. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné zlepšiť posychosociálne služby pre ľudí žijúcich s HIV a AIDS a posilniť prepojenie medzi zdravotníckymi zariadeniami, komunitami a komunitnými organizáciami poskytujúcimi starostlivosť a podporu. Nakoľko neboli zavedené žiadne stratégie na posilnenie takéhoto prepojenia, v aktuálnom programe starostlivosti o HIV pacientov psychosociálne služby stále chýbajú. Komplexný prístup by viedol k zlepšeniu účinnosti a trvanlivosti antiretrovirálnej liečby a optimalizácii pokračujúcej liečby ako prevencie virologického zlyhania.

Integrovaný prístup organizácie MAGNA vznikol z poznania špecifickej situácie HIV/AIDS pozitívnych detí. Nielenže nedostávali komplexnú lekársku starostlivosť, ale zvyčajne museli čeliť aj nedostatku pozitívnej podpory v rámci komunity, vrátane nedostatočnej výživy a vzdelania.  MAGNA tým, že poskytuje dostupný laboratórny monitoring a podporné prostredie, zabezpečuje nielen liečbu a prežitie, ale pripravuje deti aj na zmysluplný život v spoločnosti. MAGNA identifikuje potreby cieľových skupín podľa veku a podľa toho poskytuje špecifickú podporu. Ako najzraniteľnejší sa ukázali HIV pozitívni adolescenti, nakoľko sa postupne osamostatňujú a začínajú si uvedomovať dôsledky ochorenia nielen na svoje zdravie, ale aj každodenný život, a zisťujú všetky obmedzenia, ktoré HIV so sebou prináša. Hlavným cieľom pre túto skupinu je vytvorenie miesta, kde môžu tieto deti otvorene rozprávať o svojich problémoch a ťažkostiach vyplývajúcich z ich ochorenia, deliť sa o pocity s inými ľuďmi, ktorí sa nachádzajú v rovnakej životnej situácii. Poradcovia MAGNA vedú tieto skupiny a napomáhajú komunikácii medzi týmito dospievajúcimi/deťmi, pričom využívajú rôzne nástroje ako napr. „Hero Book“, RPG (hra s hraním úloh), rôzne hry a aktivity. Skupinové stretnutia sú vhodnou príležitosťou na poskytovanie sexuálnej výchovy a diskusie o predchádzaní prenosu ochorenia na partnera a z matky na dieťa.

Počas roka sa uskutočnilo 36 stretnutí, 4 stretnutia na skupinu na mesačnej báze. Počas celého obdobia sa na stretnutiach zúčastnilo 916 pacientov.

Terénni pracovníci MAGNA zodpovedajú za návštevy v rámci domáceho liečenia (Home Base Care), vypracúvajú z nich správy, ktoré poskytujú zdravotníckym pracovníkom kompletné a spoľahlivé informácie o životných podmienkach pacientov v spoločnosti a ich postoji k liečeniu v domácom prostredí. Návštevy sú tiež vhodnou príležitosťou na poskytovanie poradenstva o dôležitosti pokračujúcej liečby, správnej hygiene a výžive. Vo všeobecnosti zároveň napomáhajú zachytiť prípady zlyhania liečby, keďže je možné navštíviť pacienta doma a odporučiť mu návštevu nemocnice s cieľom pokračovania liečby. Počas roka bolo vykonaných 107 domácich návštev.

Podstatnou súčasťou úspešného dosiahnutia komplexnej individuálnej starostlivosti o HIV pozitívnych pacientov je citová a sociálna podpora.  Je potrebné brať do úvahy aj emocionálny kontext a postavenie pacienta v spoločnosti. Napomáha to poskytovateľom poradenstva, aby dokázali lepšie identifikovať problémy a potreby jednotlivých pacientov a lepšie pochopiť, ako je táto oblasť prepojená so správnou liečebnou starostlivosťou a zdravotným stavom.

V priebehu sledovaného ročného obdobia prebehlo 1 152 individuálnych poradenských stretnutí s deťmi, ktoré boli zamerané na emocionálnu a sociálnu podporu.

Pokiaľ ide o novorodencov vystavených riziku HIV, zaregistrovaných v programe pre pacientov vystavených HIV Národnej detskej nemocnice, MAGNA systematicky poskytovala deťom a ich opatrovateľom individuálnu prepravu na programovú registráciu. Počas sledovaného obdobia sa novým pacientom vystaveným HIV poskytlo 80 individuálnych prepráv na kontrolu: poradenskí pracovníci MAGNA napomáhali v centrách pre OI/ARV liečbu pri registrácii detí vystavených nákaze, aby sa im mohla poskytnúť liečba a starostlivosť.

Mnohí pacienti často zanedbávajú pokračujúcu liečbu a sledovanie. Napriek podpore zo strany spoločnosti poskytovanej týmto pacientom vo forme možnosti preplácania nákladov na dopravu niektorí zabúdajú na termíny ďalšieho kontrolného vyšetrenia alebo sú priveľmi zaneprázdnení pracovnými a domácimi povinnosťami na to, aby odviezli svoje dieťa na lekárske kontrolné vyšetrenie, poradenstvo a podanie ARV liekov na nasledujúci mesiac. Poradenskí pracovníci MAGNA denne zblízka sledujú takéto prípady a keď pacienti zmeškajú plánovanú kontrolu, ešte v ten deň ich kontaktujú. Pýtajú sa na dôvody zmeškania a povzbudzujú pacientov k tomu, aby prišli v čo možno najskoršom termíne. Ak sa nepodarí spojiť s pacientom alebo tento nereaguje pozitívne na požiadavku poradcu, nastupuje terénny pracovník, ktorý je vyslaný na domácu návštevu, aby sa mohol s pacientom priamo porozprávať, pokúsiť sa zistiť hlavný problém a nájsť vhodné riešenie.  Počas sledovaného obdobia vymeškalo dohodnuté kontrolné vyšetrenia 118 pacientov. Zdravotnícki pracovníci im zavolali s cieľom posilniť pokračovanie v liečbe, pripomenuli dôležitosť riadneho a pravidelného lekárskeho sledovania a najmä dôležitosť toho, aby včas prišli do pediatrického zariadenia a zabránili tak prerušeniu antiretrovirálnej liečby. Úspešnosť bola 100 %, pacienti sa dostavili do zariadenia a riadne pokračovali v liečení.

V oblastnej nemocnici v Kampong Chhnang sa 131 detí zaregistrovalo do programu ARV liečby, z ktorých 110 boli aktívni pacienti (11 detí v druhej línii liečenia a 99 detí v prvej línii liečenia). V roku 2015 bolo registrovaným pacientom poskytnutých 1 152 lekárskych kontrolných vyšetrení a bolo hospitalizovaných 12 detí. Počas pôsobenia organizácie MAGNA v skupine žiadne z detí v skupine nezomrelo.

V období od januára do decembra 2015 sa pacientom poskytlo 165 vyšetrení počtu CD4 buniek, 160 testov vírusového zaťaženia a 62 testov na kompletný krvný obraz (CBC).

Všetci HIV pozitívni detskí pacienti, ktorí potrebujú profylaktickú starostlivosť z dôvodu prevencie oportúnnych infekcií, dostanú v nadväznosti na starostlivé zdravotné vyšetrenie lekárom MAGNA dostatočné množstvo Cotrimoxazolu (v závislosti od veku buď v tabletách alebo vo forme sirupu) spolu s vhodným dávkovaním podľa hmotnosti a veku. V prípade potreby sa liečenie predĺži na dlhšie obdobie. Spolu s profylaktikami sa zvyčajne predpisujú aj multivitamíny. Počas sledovaného obdobia sa vydalo 1 240 tabliet Cotrimoxazolu a 34 560 tabliet multivitamínov.

Počas sledovaného obdobia nebol vykonaný žiaden test genotypu/rezistencie u pacientov vykazujúcich virologické zlyhanie. U žiadneho z pacientov nebola diagnostikovaná rezistencia na liečbu prvej línie a nemusel byť zaradený do liečby druhej línie z dôvodu zabezpečenia účinnosti liečenia a zníženia vírového zaťaženia. MAGNA bola schopná od začiatku svojej činnosti diagnostikovať 48 pacientov, u ktorých sa prejavila rezistencia na liečbu prvej línie a ponúkla alternatívne liečenie spolu s veľmi špecifickým a cieleným lekárskym dohľadom a poradenstvom. V súčasnosti je 48 detí infikovaných HIV zo skupiny v druhej línii liečenia.

Všetkým tehotným ženám, ktoré prišli na prvé vyšetrenie v rámci prenatálnej starostlivosti do Národného centra pre zdravie matky a dieťaťa (NMCHC) a nepoznali svoj stav ohľadom HIV, bola ponúknutá možnosť vykonania bezplatného anonymného HIV testu. Počas sledovaného obdobia bolo vykonaných v NMCHC 5 905 prenatálnych vyšetrení, 4 089 žien súhlasilo s vykonaním rýchleho testu na HIV, 4 069 si prišlo po výsledky testu a dostalo poradenstvo. V roku 2015 prišlo do NMCHC rodiť 7 275 žien a z nich bolo 2 974 bolo v čase pôrodu testovaných na HIV/AIDS.

Všetky tehotné ženy infikované HIV, ktorých ochorenie sa zistilo počas fázy prenatálnej starostlivosti alebo už o svojom ochorení vedeli a bolo im odporučené zaradenie do MAGNA programu na prevenciu prenosu vírusu HIV z matky na dieťa (PMTCT), dostávajú poradenstvo od zdravotných sestier/pôrodných asistentiek MAGNA, aby sa mohli zaradiť do programu. Boli zozbierané prvotné informácie a poskytnuté prvé prenatálne vyšetrenia. Pacientkam sa jasne vysvetlili všetky výhody a kroky, aby mohli správne pochopiť, aké dôležité je riadne lekárske sledovanie a dodržiavanie odporúčaní pre úspech prevencie.

Každý novorodenec, vystavený riziku prenosu HIV vírusu z matky počas tehotenstva a pôrodu, ktorého matka bola zaradená do MAGNA programu na prevenciu prenosu vírusu HIV z matky na dieťa, dostal hneď po narodení profylaktický sirup. Jeho podávanie pokračovalo nepretržite po dobu minimálne šiestich (6) týždňov (prípadne dlhšie obdobie, ak išlo o kojacu matku, ktorá nedostala HAART alebo ARV profylaxiu). Dávkovanie sa odvíjalo od pôrodnej váhy dieťaťa. MAGNA zdravotné sestry/pôrodné asistentky v spolupráci s pôrodnicami, v ktorých bol zavedený program PMTCT, zaisťovali systematické poskytovanie tohto liečenia a napomáhali dodávaniu liečiv novorodencom a ich opatrovateľom. 

Počas roka dostalo všetkých 68 detí (100 %) vstavených riziku HIV riadnu post-expozičnú profylaktickú starostlivosť a ich matkám bolo poskytnuté poradenstvo s cieľom plného pochopenia nevyhnutnosti striktného dodržiavania predpísaného liečenia a dávkovania liekov.  Títo novorodenci (68) boli v Národnej pediatrickej nemocnici zaregistrovaní do programu pre vystavené deti, organizovaného v rámci MAGNA projektu. Z nich je 14 novorodencov plne dojčených a 54 dostáva umelé mlieko. Testy na HIV/AIDS u všetkých týchto novorodencov boli negatívne.

Závažným problémom v Kambodži je aj naďalej podvýživa, ktorá stojí asi za jednou tretinou úmrtí detí.  Za posledných päť rokov sa počet detí trpiacich chronickou podvýživou znížil len mierne a je možné, že počet detí trpiacich akútnou podvýživou sa zvýšil. Hlavnými faktormi prispievajúcimi k nedostatočnej výžive malých detí sú neadekvátne postupy a zvyklosti v oblasti doplnkovej výživy, slabá hygiena a zvýšený výskyt chorôb, vrátane hnačky. Nedostatok vitamínov a minerálny látok v strave je veľmi rozšírený. U detí do 5 rokov je bežná anémia, trpí ňou viac ako 80 % detí do dvoch rokov a aj značné percento tehotných žien. MAGNA zaviedla programové činnosti vrátane prístupu IMAM (integrovaného manažmentu akútnej podvýživy) implementovaného vo vybraných oblastiach provincie Kampong Chhnang so zameraním na liečbu ťažkej akútnej podvýživy (SAM) detí a zníženie ich úmrtnosti. Program sa zameral na posilnenie prepojenia medzi komunitou a zdravotníckou štruktúrou s cieľom predchádzať a liečiť akútnu podvýživu. Prístup zavedený v oblasti výživy mal štyri zložky: liečba pacientov trpiacich ťažkou akútnou podvýživou, manažment činností spojených s liečením SAM, manažment činností spojených s mierne ťažkou akútnou podvýživou (MAM) a mobilizácia komunít. Tieto zložky boli prepojené s platformami zdravotného systému, cez ktoré je možné poskytovať starostlivosť. Kvôli zabezpečeniu udržateľnosti sme do programu integrovali existujúce zdravotnícke štruktúry. V oblasti zvyšovania povedomia v rámci komunít sme poskytli informácie o správnych výživových praktikách u dojčiat a malých detí, správnej výžive a dôležitosti dojčenia.

Od januára do decembra 2015 bolo skontrolovaných celkovo 15 846 detí do 5 rokov, vrátane 7 793 dievčat (49,17 %). Toto číslo bolo dôkazom zlepšenia (nárast o 87 % v porovnaní s rokom 2014) v aktívnom vyhľadávaní prípadov na úrovni komunít, ktoré robili miestne svojpomocné skupiny v dedinách (VSHG).

Podpora, zlepšená aktívna kontrola a vyhľadávanie prípadov podvýživy na úrovni komunít prostredníctvom miestnych skupín na podporu zdravia (VHSG) sa viedli v dvanástich zdravotných strediskách (HC Svay, Salalek Pram, Kraing Lvea, Seb, Ampil Tek, Koh Thlove, Svay chuk, Peam, Long Vek, Kompong Tralarch Leu, Taches a Thlok Ven), kde MAGNA koncom roka 2014 poskytla školenia. Začiatkom roku 2015 sa v komunitách spustil výživový skríning, do ktorého sa zapojilo 396 miestnych skupín na podporu zdravia. Aby sa táto činnosť mohla vykonať, MAGNA zaviedla systém drobných odmien pre tie VHSG, ktoré identifikovali deti trpiace ťažkou akútnou podvýživou (SAM) a odporučili ich do zdravotníckych zariadení za účelom liečby. Výživový tím sledoval napredovanie metódy s cieľom vyhodnotiť jej úspešnosť.

Spomedzi všetkých preverovaných detí bolo zistených 412 detí so SAM, ktoré bol zároveň zaregistrované do programu, a 966 prípadov mierne ťažkej akútnej podvýživy (MAM). Prepustených bolo 334 prípadov, čo predstavuje 81 % (291 detí (70,63 %) bolo liečených, žiadne z detí nezomrelo a v 20 prípadoch (5 %) prišlo k prerušeniu liečby), v zmysle vedenia podľa štandardov SPHERE.

Zostavenie podporných skupín pre podporu kŕmenia dojčiat a malých detí a výživovú prax v komunitách zorganizovali a viedli pracovníci zdravotných stredísk v spolupráci s komunitnými zdravotnými pracovníkmi. Nutričný tím MAGNA viedol kontroly kvality komunitných stretnutí, aby bolo možné sledovať napredovanie a na najbližšom stretnutí podať správu o zlepšení úrovne zdravotného a nutričného vzdelávania v komunite. 90 % matiek (371 matiek) detí trpiacich na SAM dostalo edukáciu počas terénnych výjazdov. Až 141 terénnych výjazdov poskytlo zdravotné a nutričné poradenstvo a edukáciu až 4 187 obyvateľom z 207 dedín.

Na úrovni zdravotnícky zariadení zorganizovali zdravotní pracovníci kurzy prípravy jedla pre opatrovateľov malých pacientov s podvýživou, aby sa ubezpečili o tom, že budú jedlo pripravovať správnym spôsobom. Spolu bolo vykonaných 15 kurzov varenia pre opatrovateľov detí trpiacich ťažkou akútnou podvýživou. Ukážky varenia boli praktické a jednoduché, so zameraním sa na vylepšenie stravy, ktorú dieťa už dostávalo namiesto zavádzania množstva nových typov jedla. Opatrovatelia sa naučili niekoľko jednoduchých receptov. Náradie a postupy prípravy a varenia sa podobali na tie, ktoré bežne využívajú doma. Kurzov sa zúčastnilo 157 ľudí. V ich priebehu sa ukázalo, že opatrovateľom chýbajú znalosti o príprave jedla a skupinách jedál. Ďalších 255 ľudí získalo školenie v komunitách, počas vzdelávacích kurzov.

Okrem toho sa týždenné kontrolné návštevy zdravotných zariadení a domáce návštevy pacientov trpiacich na SAM, vykonávané pracovníkmi zapojenými do programu, ukázali ako efektívny faktor prispievajúci k zvýšenému dosahu programu. Z času na čas bolo potrebné ukázať pracovníkom zdravotných centier, ako správne robiť záznamy a postupovať pri liečení ťažkej akútnej podvýživy. Zároveň treba podčiarknuť, že VHSG sú oveľa aktívnejšie, keď dostávajú povzbudenie od pracovníkov programu a poskytujú dobrú podporu pri vyhľadávaní podvyživených pacientov v ich domovoch. Príkladom môže byť 314 vykonaných domácich návštev.  Hlavnými dôvodmi domácich návštev sú: sledovanie napredovania v liečení detí, kontrola hygieny v domácnostiach, overovanie výživových zvyklostí detí, kontrola podávania jedla (napríklad BP100 , a.i.), poskytovanie psychosociálnej podpory rodinám s cieľom podporiť ich v správnej starostlivosti o dieťa, rozhovory s rodinou o iných problémoch, ktorým čelia, kontrola uschovávania liekov, sledovanie problematických prípadov (keď sa napríklad o dieťa starajú iba starí rodičia alebo iní členovia rodiny), zisťovanie dôvodov prerušenia alebo vystúpenia z programu a povzbudenie rodiny k návratu do programu.

Hlavnými partnermi MAGNA v Kambodži v roku 2015 boli: Ministerstvo zdravotníctva Kambodže, NCHADS, Člověk v tísni, Česká rozvojová agentúra.

MAGNA pôsobí v Kambodži od roku 2002.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.