Report Aktivít Kambodža 2014

Report Aktivít Kambodža 2014
KAMBODŽA. 2013. Dieťa vo vysokom štádiu podvýživy počas vyšetrenia na MAGNA klinike. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA.

Geografické oblasti intervencie: Phnom Penh, provincia Takeo, provincia Kandal, provincia Kampong Chhnang, provincia Kampong Speu
Pracovníci v teréne: 128 


Kambodža ostáva jednou z najchudobnejších krajín Ázie. V roku 2012 sa krajina umiestnila na stotridisatom ôsmom mieste zo stoosemdesiatšesť krajín podľa merania Indexu ľudského rozvoja Rozvojového programu Spojených národov s hodnotou 0.543. Kambodža sa zotavuje z troch dekád vojny a civilného konfliktu, ktorý zapríčinil dlhodobú ekonomickú stagnáciu a zanechal zdevastovanú krajinu bez vzdelaných a skúsených profesionálov. Za posledné dve dekády sa ekonomika Kambodže zaradila medzi najrýchlejšie rastúce ekonomiky vo svete – HDP na obyvateľa bola v roku 2006 $419, kým v roku 2013 to už bolo $1,036. Hoci ekonomický rast viedol k celkovému zmierneniu hodnoty chudoby v krajine (z 50 % v roku 1992 na 18.8% v roku 2011), prispelo to k zvýšeniu nerovnosti príjmov medzi regiónmi, medzi urbánnym a vidieckym obyvateľstvom rovnako ako medzi mužmi a ženami.

V niektorých oblastiach vidieka percento populácie, ktoré žije pod priemerom chudoby dosahuje až 79%. Krajina taktiež dlhodobo bojuje s veľkými rozdielmi v úrovni lekárskej starostlivosti a alarmujúcim množstvom infekčných chronických ochorení.

Zdravotníckym centrám chýba vybavenie a zdravotníci nemajú dostatočné vzdelanie a kapacitu pokryť potreby ľudí žijúcich v odľahlých častiach krajiny. Zvyšovanie cien potravín, nízke príjmy domácností a slabé stravovacie návyky sa odzrkadľujú na miere podvýživy, ktorá je jedna z navyšších v Juhovýchodnej Ázii. Podvýživa je rozšírená najmä vo vidieckych oblastiach, zasahuje prevažne deti mladšie ako päť rokov, tehotné a kojacie ženy. Patrí tak medzi najzávažnejšie zdravotné problémy v Kambodži a prispieva k vysokej úmrtnosti detí mladších ako päť rokov (až 83 prípadov na každých 1000 detí v tomto veku). Zároveň aj keď Kambodža zaznamenala v posledných rokoch výrazný pokles výskytu HIV/AIDS a vysoký podiel osôb žijúcich s HIV/AIDS dostáva ARV terapiu, v krajine stale žije 67 200 ľudí a viac než 3800 detí, u ktorých bola zistená prítomnosť vírusu HIV.

MAGNA pôsobí v Kambodži od roku 2002 keď začala poskytovať podporu a liečbu HIV pozitívnym sirotám. Neskôr sa aktivity MAGNA rozšírili do viacerých oblastí ako poskytovanie ambulatnej a nemocničnej starostlivosti pre HIV/AIDS deti, program na zastavenie prenosu HIV z matky na dieťa a poskytovanie liečby a nutričnej stravy pre deti trpiace na podvýživu.

V roku 2014 MAGNA uskutočnila komplexný program liečby a starostlivosti pre HIV pozitívnych pacientov, ktorý poskytuje liečbu, psychosociálnu podporu, prevenciu prenosu vírusu HIV z matky na dieťa (PTMCT). Tiež sme sa aktívne venovali liečbe akútnej detskej podvýživy. MAGNA sa sústredi na zaobstaranie liečby a zdravotnej starostlivosti pre HIV/AIDS deti, poskytujeme prístup k antiretrovirálnej liečbe (ARV), zdravotnú starostlivosť, psychosociálnu podporu, prevenciu, starostlivosť o siroty, vzdelávanie a pravidelné domáce návštevy pacientov žijúcich s HIV vírusom.

V roku 2014 MAGNA v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva v Kambodži a NCHADS (Národným centrum pre HIV/AIDS, Dermatológiou a STD) prevádzkovala kliniku pre 523 HIV/AIDS detí (265 HIV pozitívne deti a 258 detí vystavené HIV vírusu) v oblastnej nemocnice Chey Chumneas v Takhmau, provincii Kandal. Celkovo prebehlo 1 036 lekárskych konzultácií a 117 podporných skupín bolo organizovaných pre 705 HIV pozitívnych pediatrických pacientov a 18 špecializovaných adolescentných podporných skupín pre 245 pacientov. Hlavný cieľ týchto skupín bol vytvorenie miesta, kde tieto deti môžu otvorene diskutovať ťažkosti, ktorým čelia kvôli ich situácii a rovnako majú možnosť zdieľať pocity s ostatnými, ktorí žijú v podobnej životnej situácii. MAGNA psychosociálni poradcovia poskytli 1 294 individuálnych konzultačných stretnutí pre deti, z ktorých sa 1 036 sústredilo na dodržiavanie liečby pre HIV pozitívne deti a 258 individuálnych konzultačných stretnutí pre ošetrovateľov a deti ohrozené HIV vírusom. Naviac ku komplexnej lekárskej starostlivosti HIV pozitívnych pacientov, MAGNA vykonala 833 krvných testov (zahrňujúce kompletný krvný obraz, rezistenčné testy, CD4, testy vírusového zaťaženia). Úloha kliniky je tiež vzdelávať, finančne podporiť prevoz pacientov na lekárske prehliadky, domáce návštevy pacientov, DOT – denné sledovanie a distribúcia liečby vybraných pacientov, poskytnutie špecializovaného psychosociálneho poradenstva a nutričnej podpory.

Prostredníctvom programu na prevenciu prenosu vírusu HIV z matky na dieťa (PMTCT) sa MAGNA sústredila na minimalizáciu rizika prenosu vírusu HIV z matky na dieťa. Program poskytuje ženám prenatálnu, natálnu a postnatálnu starostlivosť vrátane preventívnej antiretrovirálnej liečby. MAGNA poskytla pomoc v prenatálnych klinikách (Národné centrum pre zdravie matky a dieťaťa, nemocnica Chey Chumneas), kde realizovala celkovo 6 663 individuálnych poradenských sedení týkajúcich sa programu PMTCT. V roku 2014 sa predpôrodné vyšetrenie vykonalo u 24 926 tehotných žien a MAGNA asistovala pri 8 573 pôrodoch.

V roku 2014 sa narodilo celkovo 72 detí vystavených nákaze vírusom HIV a do programu sa počas roka zapojilo 137 detí vystavených nákaze vírusom HIV. Komplexný program PMTCT zahŕňa vzdelávanie a poradenstvo o HIV/AIDS a dobrovoľné testovanie na prítomnosť vírusu HIV. V roku 2014 bolo na prítomnosť vírusu HIV testovaných 5 453 tehotných žien Všetky ženy s neznámym statusom HIV v čase pôrodu boli testované na HIV po predchádzajúcom poradenskom sedení, na ktorom sa im vysvetlila dôležitosť vykonania tohto testu aj v tomto štádiu. Test podstúpilo celkovo 861 žien. Tento program je najväčší svojho druhu v Kambodži. Od začiatku svojho vzniku v roku 2006 až do konca roku 2014 sa do programu zapojilo 1 248 HIV pozitívnych žien, narodilo sa 1 256 detí vystavených nákaze vírusom HIV s celkovou úspešnosťou liečby 99%.

MAGNA v roku 2014 pokračovala v realizácii komplexného nutričného programu a integrovaného riadenia akútnej podvýživy. Program zahŕňa integrovaný prístup spájajúci zdravotné systémy a komunity s cieľom sledovať a venovať sa pacientom, rozšíriť služby do zdravotných zón v núdzi, včas identifikovať a liečiť podvýživu so zapojením existujúcich zdravotných systémov na podporu udržateľnosti. Intervencie sa musia zintenzívniť, aby sa podchytil čo najväčší počet detí v ranom štádiu podvýživy. Naším cieľom je liečba a prevencia ťažkej a mierne ťažkej akútnej podvýživy, ako aj pomoc a podpora zdravého vývoja detí. MAGNA úspešne vykonávala činnosti, ako je liečba ťažkej a mierne ťažkej podvýživy (SAM a MAM), domáca starostlivosť, hospitalizácia pacientov s ťažkou akútnou podvýživou so zdravotnými komplikáciami, nutričné poradenstvo, vzdelávanie matiek, opatrovateľov a sociálnych pracovníkov. MAGNA zaviedla program v 4 provinciách Kandal, Takeo a Kampong Chhnang a Kampong Speu v celkovo 24 zdravotníckych zariadeniach.

V priebehu kalendárneho roku 2014 MAGNA poskytla antropometrické prieskum s metodológiou - SMART ktorého sa zúčastnila vzorka 1 141 detí pod päť rokov na komunitnom stupni zatiaľ čo 10 979 detí boli pravidelne monitorované v našich zdravotníckych zariadeniach počas roka. MAGNA realizovala 1 013 nuričných kontrol. V roku 2014, 814 nových pacientov bolo registrovaných do programu liečby akútnej podvýživy. MAGNA nutričný program poskytol starostlivosť, terapeutickú liečbu, doplnkovú výživu a cielené individuálne vzdelávanie podvýživených detí. Je nevyhnutné starať sa o podvýživu a zasiahnuť v dostatočne skorom štádiu, pretože následky podvýživy sa prehlbujú v dospelosti. Tím MAGNA viedol všetky aktivity v štandardoch SPHERE, aby garantovala dobrú kvalitu starostlivosti.

V roku 2014 takisto MAGNA poskytla komplexnú starostlivosť pre 47 HIV pozitívnych sirôt, ktorým MAGNA pomáha od roku 2002.

V súvislosti so zlepšením schopností pri liečbe akutnej podvýživy sme vytrénovali 1 767 pracovníkov v nami podporovaných lokalitách. 185 zdravotných pracovníkov a 1 582 komunitných zdravotných pracovníkov, ktorí pracovali v podporovaných zdravotných zariadeniach, boli trénovaní na identifikáciu príznakov podvýživy detí, na zaradenie detí do najbližších zdravotných zariadení na komplexnú liečbu a pravidelné kontroly, a na to, ako liečiť a starať sa o akútnu podvýživu.

Naše aktivity cielené na zvyšovanie povedomia v komunite informovali o príkladoch dobrej praxe kŕmenia batoliat a malých detí. Rovnako boli zamerané na správnu hygienu a dôležitosť kojenia. Celkovo 3 813 ľudí z komunity mali úžitok z presahujúcich vzdelávacích stretnutí, ktoré MAGNA organizovala. Niektoré sa uskutočnili počas domácich návštev a návštev komunity.

Celkovo bolo uskutočnených 63 vzdelávacích stretnutí v zdravotných centrách. Zúčastnilo sa ich 1 112 žien a 148 mužov – celkovo 1260 ľudí. Vzdelávacie stretnutia sa uskustočnili počas ambulantných služieb na úrovni zdravotných centier, predpôrodnej úrovni a na úrovni pediatrickej ambulantnej služby a počas nutričných konzultácií.

MAGNA v Kambodži taktiež pracuje na posilnení referenčného systému medzi miestnymi nemocnicami, ktorý je v krajine nepostačujúci. V rámci HIV/AIDS a programu PTMCT je kladený dôraz špecificky na posilnenie väzieb medzi službami centier pre liečbu HIV/AIDS s predpôrodnými a popôrodnými oddeleniami, rovnako ako medzi centrami pre prevenciu prenosu vírusu z matky na dieťa a pediatrickými službami, aby bola zaistená kontinuita starostlivosti o tehotné HIV pozitívne ženy a ich deti vystavené možnosti infikovaním vírusom HIV. Čo sa týka programu pre liečbu podvýživy, použitie prístupu IMAM umožnilo vytvorenie systému prepojenia komunít so zdravotníckymi strediskami k riadnemu referovaniu a následnému sledovaniu registrovaných pacientov. S cieľom zachytiť podvýživu skôr, ako bude nutná intenzívna starostlivosť, MAGNA zaviedla s pomocou komunitných zdravotníckych dobrovoľníkov činnosť v rámci komunity, ktorá zahŕňa aktívnu kontrolu a vyhľadávanie detí postihnutých alebo ohrozených podvýživou priamo v komunitách a ich referovaniach do zdravotníckych zariadení. Rovnako aj osvetovú a informačnú činnosť o symptómoch a rizikových faktoroch podvýživy a spôsoboch jej efektívnej prevencie.

Vďaka tomu, že pracovníci MAGNA sú denne prítomní v podporovaných partnerských zdravotných zariadeniach, môžu neustále poskytovať asistenciu, odborné vedenie a podporu miestnemu zdravotníckemu personálu a tým prispievať ku skvalitneniu starostlivosti o pacientov.

MAGNA pôsobí v Kambodži od roku 2002.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.