Report Aktivít Kambodža 2013

Report Aktivít Kambodža 2013
KAMBODŽA. 2013. Dieťa vo vysokom štádiu podvýživy počas vyšetrenia na MAGNA klinike. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA.

Medzinárodní pracovníci a dobrovoľníci: 7
Miestni pracovníci: 121
Geografické oblasti intervencie: Phnom Penh, oblasť Takeo, oblasť Kandal, oblasť Kampong Chhnang, oblasť Kampong Speu 


Kambodža je jednou z najchudobnejších krajín Ázie. V roku 2012 sa zaradila na 138. miesto zo 186 krajín na Indexe Ľudského Rozvoja pre rozvoj od OSN (UNDP Human Development Index- HDI), s hodnotou 0,543 HDI. Krajina sa stále zotavuje z troch dekád občianskej vojny, ktorá spôsobila dlhotrvajúci ekonomický úpadok a zanechala Kambodžu bez dostatku vzdelaných a skúsených profesionálov. Kambodža sa počas ostatných dvoch dekád stala súčasťou najrýchlejšie rastúcich ekonomík sveta - v roku 2006 bol HDP krajiny 419 USD, zatiaľčo v roku 2013 sa vyšplhal na 1 036 USD. Napriek tomu, že rast krajiny spôsobil celkový pokles chudoby štátu (z 50% v 1992 na 18,8% v 2011), zvýšil nerovnosť príjmov medzi regiónmi, medzi obyvateľmi mestských a vidieckych oblastí a taktiež medzi mužmi a ženami. V niektorých vidieckych oblastiach žije až 79% obyvateľstva pod hranicou chudoby. Kambodža tiež čelí dlhodobému nepomeru na úrovni zdravotnej starostlivosti a jej ľud bojuje so znepokojujúcim množstvom infekčných a chronických chorôb. Zdravotným centrám chýbajú nástroje a odborní zdravotníci, ktorí by mali dostatočné vzdelanie a kapacitu na to, aby sa postarali aj o ľudí žijúcich v odľahlých častiach krajiny. Narastajúce ceny potravín, nízke príjmy domácností a nedostatočné stravovacie návyky sa podpisujú na podvýžive, ktorá patrí medzi najvyššie v juhovýchodnej Ázii. Podvýživa je rozšírená predovšetkým vo vidieckych oblastiach a najviac ovplyvňuje deti mladšie ako 5 rokov a tehotné a dojčiace ženy. Radí sa medzi najvážnejšie zdravotné problémy v Kambodži, ktorá zapríčiňuje výsokú úmrtnosť medzi deťmi mladšími ako 5 rokov (83 prípadov z každých 1000 detí v tomto veku). Napriek tomu, že krajina zaznamenala značný pokles vo výskyte HIV/AIDS za posledné roky aj vďaka vysokému percentu ľudí podstupujúcich antiretrovirálnu liečbu (ARV), až 67 200 ľudí a viac ako 3 800 detí je stále HIV pozitívnych.

Magna Deti v núdzi (MAGNA) pracuje v Kambodži od roku 2003, kedy začala poskytovať podporu a ubytovanie pre HIV pozitívne siroty. Neskôr sa naše aktivity rozšírili aj do oblastí ako zdravotná starostlivosť a starostlivosť pre deti pozitívne na HIV a deti trpiace na AIDS. V roku 2006 sme začali implementovať nutričný program pre podvýživené deti. MAGNA v roku 2013 poskytla komplexný program liečby a starostlivosti pre pacientov pozitívnych na HIV, ktorý zahŕňa psychosociálnu podporu, program na prevenciu prenosu HIV z matky na dieťa (PTMCT). Zároveň sme boli aktívne zapojení do nutričnej starostlivosti a liečby akútne podvýživených detí. MAGNA sa už od roku 2003 intenzívne sústreďuje na šírenie liečby a zdravotnej starostlivosti detí s HIV/AIDS. Zabezpečuje dostupnosť antiretrovirálnej liečby, zdravotnú starostlivosť, poradenstvo, prevenciu, starostlivosť o siroty, vzdelanie a pravidelné návštevy pacientov s HIV vírusom v ich domácnostiach. V spolupráci s Ministerstvom Zdravotníctva Kambodže a Národného Centra pre HIV, Dermatológiu a Sexuálne Prenosné Choroby (National center for HIV/AIDS, dermatology and STD-NCHADS) sme v roku 2013 viedli v okresnej nemocnici Chey Chumneas v Takhmau v oblasti Kandal kliniku pre 427 detí s HIV/AIDS (300 bolo HIV pozitívnych a 127 vystavených riziku HIV). Celkovo sme zabezpečili 2 700 zdravotných konzultácií a zorganizovali 247 podporných skupín pre 1 096 HIV pozitívnych pediatrických pacientov a 36 špecializovaných podporných skupín pre 475 dospelých. Hlavný cieľ týchto skupín bolo vytvoriť priestor, kde môžu deti otvorene hovoriť o ťažkostiach, ktorým čelia ako pacienti s HIV a zdieľať ich pocity s ľuďmi v podobnej situácii. Poradenskí pracovníci MAGNA poskytli 2 303 individuálnych sedení pre deti, z ktorých 1 947 dávalo dôraz na pravidelnosť liečby HIV a 356 na prevenciu detí a opatrovateľov vystavených riziku HIV. Súčasťou komplexnej zdravotnej starostlivosti pre HIV pozitívnych pacientov bolo 2 079 krvných testov (vrátane kompletného krvného obrazu, testu odolnosti, CD4 a vírusovej záťaže). Úlohou kliník bolo okrem zdravotnej starostlivosti vzdelávanie, podpora pacientov pri transporte na zdravotné kontroly, domáce návštevy pacientov, denná pozorovaná terapia (daily observed therapy - DOT) pre vybraných pacientov, špecializované psychosociálne poradenstvo a nutričná podpora.

MAGNA sa prostredníctvom programu na prevenciu prenosu HIV z matky na dieťa (Prevention of Mother to Child Transmission - PMTCT) zamerala na minimalizovanie rizika prenosu vírusu z tehotných žien na novorodencov. Program zabezpečuje prenatálnu, natálnu a post-natálnu starostlivosť žien vrátane ARVT profylaxie. MAGNA tiež zabezpečuje asistenciu na prenatálnych klinikách v 2 nemocniciach (National Maternal and Child Health Center, Chey Chumneas Hospital), kde bolo vykonaných celkovo 6 663 individuálnych poradenských sedení v súvislosti s PMTCT. V roku 2013 bolo vyšetrených 24 926 tehotných žien. V tom istom roku MAGNA asistovala pri 8 573 pôrodoch.

V 2013 sa narodilo celkovo 112 detí vystavených riziku HIV a 127 detí vystavených riziku bolo aktívnych v programe počas celého roku. Komplexný program PMTCT zahŕňa vzdelávanie, poradenstvo o HIV/AIDS a dobrovoľné testovanie. V roku 2013 bolo na HIV testovaných 5 453 tehotných žien, z ktorých 72% bolo pozitívnych. Všetky ženy s neznámym statusom HIV boli počas pôrodu testované, čomu predchádzalo poradenstvo poučujúce o dôležitosti testu aj v pokročilom štádiu tehotenstva. Celkovo bolo počas pôrodu otestovaných 861 rodičiek.

Program PMTCT mal v tom istom roku zaregistrovaných 111 nových HIV pozitívnych rodičiek. Celkový počet pacientov, ktorí sa aktívne zúčastňovali programu bol 175. Tento program je najväčším svojho druhu v Kambodži. Od jeho počiatku v 2006 ním prešlo 1 183 HIV pozitívnych žien, vďaka čomu sa na konci roka 2013 rodili HIV pozitívnym matkám deti bez vírusu až s 98% úspešnosťou.

V roku 2013 sme tiež pokračovali s implementáciou komplexného nutričného programu a integrovaného manažmentu akútnej podvýživy. Program bol postavený na jednotnom postoji, ktorý spájal zdravotné štruktúry s komunitami, a to prostredníctvom vyhľadávania a pravidelných kontrôl pacientov. Cieľom bolo rozšíriť služby do zdravotných oblastí v núdzi ako aj indentifikovať a liečiť podvýživu pred jej vývojom do kritického štádia. Na dosiahnutie dlhodobej životnosti tejto iniciatívy sme do programu integrovali existujúce zdravotné zariadenia a služby. Intervencie musia byť intenzívne, aby mali dosah na čo možno najväčší počet pacientov v počiatočnom štádiu podvýživy. Náš cieľ je liečba a prevencia závažnej (severe malnutrition - SAM) a stredne závažnej podvýživy (moderate malnutrition - MAM) ako aj podpora a propagácia zdravého vývoja detí. MAGNA úspešne zahájila aktivity ako liečba SAM a MAM, domácu starostlivosť, ambulantnú starostlivosť pre SAM pacientov so zdravotnými komplikáciami, nutričné poradenstvo, vzdelávanie pre matky a opatrovateľov a zdravotnícke výjazdy. MAGNA viedla program v 4 oblastiach - Kandal, Takeo, Kampong, Chhnang a Kampong Speu; celkovo v 24 zdravotných zariadeniach. V roku 2013 previedla hromadné testovanie akútnej podvýživy medzi 20 165 deťmi pod 5 rokov, zatiaľčo 9 228 detí bolo pravidelne testovaných a podporovaných zdravotnými zariadeniami počas celého roka. MAGNA vykonala 4 335 nutričných kontrôl a rozdala 31 213 balíčkov BP100 - hotového jedla vo forme špeciálnej terapeutickej pasty. V roku 2013 sme identifikovali a registrovali 1 093 nových akútne podvýživených pacientov. Nutričný program našej organizácie poskytol starostlivosť, terapiu a doplnkovú výživu ako aj cielené individuálne vzdelávanie v oblasti výživy pre podvýživené deti. Je dôležité postarať sa o podvýživu a intervenovať v čo najskoršej fáze jej vývoja, nakoľko jej následky môžu ovplyvniť priebeh života až do dospelosti. Tím MAGNA dodržiaval medzinárodné kritériá SPHERE, aby poskytoval najvýššiu možnú kvalitu starostlivosti. MAGNA tiež poskytla komplexnú starostlivosť pre 47 HIV pozitívnych sirôt v sirotinci v Takhmau, ktoré vedieme od roku 2003.

V rámci posilnenia kapacít sme zaškolili v oblasti výživy (manažment akútnej podvýživy) celkovo 646 pracovníkov v podporovaných oblastiach a zdravotných zariadeniach. 60 zdravotníkov a 586 komunitných zdravotných pracovníkov, ktorí pracovali v nami podporovaných centrách bolo zaškolených, aby mohli identifikovať deti s podvýživou a odkázať ich do najbližšieho zdravotného centra, kde im môže byť poskytnutá komplexná ličba a pravidelné kontroly. Naše aktivity na zvyšovanie povedomia v komunitách sa sústredili na praktiky dojčenia novorodencov a malých detí, na správnu hygienu a dôležitosť kojenia. Celkovo sme zabezpečili 326 výjazdov a komunitných vzdelávacích seminárov. Niektoré z nich sa uskutočnili na úrovni komunity, niektoré individuálne počas domácich návštev. Zúčastnilo sa ich 1 745 žien a 532 mužov; celkovo 2 277 obyvateľov.

Dohromady sme vykonali 180 vzdelávacích seminárov, ktoré sa konali v zdravotných centrách s účasťou 913 osôb - 786 žien a 127 mužov. Vzdelávacie semináre boli poskytované prostredníctvom ambulantných služieb na úrovni zdravotných centier, na ANC a pediatrickej ambulantnej úrovni a počas nutričných konzultácií.

MAGNA tiež posilnila systém nahlasovania prípadov medzi nemocnicami, ktorý je v Kambodži stále nedostatočný. V rámci HIV/AIDS a PTMCT programov bol kladený dôraz predovšetkým na posilnenie prepojenia služieb centier poskytujúcich liečbu HIV/AIDS s prenatálnymi a pôrodníckymi oddeleniami ako aj medzi centrami na prevenciu prenosu HIV z matky na dieťa a pediatrickými službami. Cieľom bolo zabezpečiť kontinuálnu a neptretržitú starostlivosť pre HIV pozitíve tehotné ženy a ich deti, ktoré boli vystavené riziku nakazenia. V oblasti liečenia podvýživy nám IMAM prístup pomohol vytvoriť systém, ktorý prepojil komunity so zdravotnými centrami a zabezpečil tak nahlasovanie a následnej kontroly zaregistrovaných pacientov. Aby sme podvýživu diagnostikovali ešte pred tým, ako je potrebná intenzívna starostlivosť, tím MAGNA zaviedol prácu s komunitou prostredníctvom zdravotníkov - dobrovoľníkov z komunít. Práca pozostávala z aktívneho testovania a vyhľadávania detí s následkami podvýživy v komunite, ich nahlasovanie do zdravotných zariadení alebo zo vzdelávacích aktivít či šírenia informácií o príčinách, symptómoch a rizikových faktoroch podvýživy a o jej prevencii.

Vďaka pracovníkom MAGNA, ktorí sú denne prítomní v podporovaných zdravotných zariadeniach môžme naďalej poskytovať asistenciu, poradenstvo a podporu miestnych zdravotníciych zamestnancov a tak prispievať k zlepšeniu starostlivosti o pacientov.

MAGNA pôsobí v Kambodži od roku 2002. 

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.