Report Aktivít Kambodža 2012

KAMBODŽA.


Medzinárodní pracovníci: 10, Lokálni pracovníci: 101

Oblasti intervencie: Infekčné ochorenia, HIV/AIDS, podvýživa, starostlivosť o matku a dieťa
Geografické oblasti intervencie: Phnom Penh, provincie Kandal, Takeo a Kampong Speu


Kambodža je rozvojová krajina, ktorá sa dostáva z dekád občianskych konfliktov a ekonomickej stagnácie a približuje sa k tomu, aby sa stala dynamickou ekonomikou v Združení národov juhovýchodnej Ázie. Od polovice deväťdesiatych rokov 20. storočia dosiahla Kambodža pozoruhodný ekonomický nárast a výrazný pokrok v znížení chudoby. V rebríčku UNDP pre Index ľudského rozvoja bola v roku 2011 zaradená na 139. miesto z celkového počtu 187 krajín. HDP na jedného obyvateľa dosiahlo 946 USD. Miera chudoby klesla z 35 % v roku 2004 na 19,3 % v roku 2011.

V roku 2010 mala Kambodža 14,1 miliónov obyvateľov. Hustota obyvateľstva bola 75 obyvateľov na kilometer štvorcový. Pomer mužov k ženám, ktorý bol narušený 30-ročnou vojnou v minulom storočí, sa postupne normalizuje. Priemerná veľkosť domácnosti je 4,7osôb, pričom 80 % obyvateľstva žije vo vidieckych oblastiach. Kambodža však čelí mnohým problémom, ktoré treba riešiť. Jedným z nich je rastúca nerovnosť - rozdiely v príjmoch, regionálne rozdiely medzi mestským obyvateľstvom a chudobným obyvateľstvom na vidieku či rodové rozdiely. Ženy naďalej čelia znevýhodneným podmienkam pri získavaní stredného a vyššieho vzdelania, adekvátne platených pracovných príležitostí a rozhodovacích funkcií vo vládnych inštitúciách. Vážnym problémom ostáva násilie založené na rodovej príslušnosti. Kambodža vstúpila do obdobia demografického rozmachu. Mládež, definovaná ako veková skupina medzi 15 a 30 rokmi, tvorí 33 % obyvateľstva.

Napriek zlepšeniu sociálno-ekonomického rozvoja je Kambodža naďalej jednou z najchudobnejších krajín v Ázii. Napriek pokroku dosiahnutom pri reakcii na AIDS je potrebné riešiť vznikajúce, niekedy komplikované problémy „druhej generácie“, aby sa zabezpečila kvalita, rozsah a rovnocenný prístup k starostlivosti a zvýšil dopyt po službách, ktoré budú prístupné deťom aj dospelým. Súčasne má Kambodža jeden z najvyšších indexov chudoby v rozvojovom svete. Obrovské rozdiely v zdravotnej starostlivosti, najmä vo vidieckych oblastiach, s alarmujúcim výskytom infekčných a chronických chorôb vedú Kambodžu k tomu, že v budúcnosti bude musieť čeliť závažným zdravotným problémom. Stále tu žije 77 861 ľudí s vírusom HIV a stále sa tu rodia HIV pozitívne deti z dôvodu prenosu vírusu z matky na dieťa. Vírus HIV sa zistil a potvrdil u viac než 5 349 detí. Antiretrovirálna liečba bola podaná 55 092 jednotlivcom nakazeným vírusom HIV. Napriek tomu, že sa Kambodža nachádza v epidemiologickom prechodnom období, infekčné choroby sú naďalej hlavnou príčinou úmrtnosti a chorobnosti. V súčasnosti sú hlavnou príčinou úmrtnosti a chorobnosti akútne respiračné infekcie, ktoré spolu s gastroenteritickými infekciami výrazne prispievajú k vysokej miere chorobnosti, a túto situáciu ešte zhoršujú epidémie horúčky dengue. Okrem toho je krajina stále klasifikovaná ako jedna z 22 krajín na svete s vysokou mierou výskytu tuberkulózy. Treba poznamenať, že miera výskytu HIV sa podstatne znížila a antiretrovirálnu liečbu dostáva veľké množstvo ľudí s HIV/AIDS. Respiračné infekcie ostávajú hlavnou príčinou úmrtia u detí mladších ako päť rokov (30 %), za nimi nasleduje hnačka (27 %), hemoragická horúčka dengue (11 %), ťažká akútna podvýživa a osýpky. Miera úmrtí v novorodeneckom veku v súčasnosti predstavuje 54 % z celkového množstva úmrtí do veku piatich rokov. Jedna štvrtina detí, ktoré umierajú v novorodeneckom veku, vykazuje anamnézu nedostatočnej pokračujúcej výživy s prejavmi sepsy, zatiaľ čo 7 % má príznaky poukazujúce na neonatálny tetanus.

Sú to tiež oblasti, kde priemerne 40 % obyvateľstva žije pod hranicou chudoby. Zdravotnícke centrá, ktoré tu fungujú, majú veľmi nízku kvalitu a sú nedostatočne vybavené a je potrebné, aby kapacita, úroveň vzdelania a odbornosť zdravotníckych pracovníkov vyhovovala potrebám priamo vo vzdialených oblastiach a provinciách. Referenčný systém je preto veľmi znevýhodnený a v niektorých vzdialených oblastiach je úplne paralyzovaný.

MAGNA sa zameriava na liečbu a zdravotnú starostlivosť o deti s HIV/AIDS od roku 2003. Zabezpečujeme dostupnosť ARV liečby, zdravotnú starostlivosť, poradenstvo, prevenciu, starostlivosť o siroty, vzdelávanie a pravidelné návštevy v domácnostiach našich pacientov žijúcich s vírusom HIV.

V roku 2012 MAGNA v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva v Kambodži a Národným úradom pre boj s HIV/AIDS, dermatológiu a sexuálne prenosné choroby prevádzkovala kliniku v oblastnej nemocnici Chey Chumneas v Takhmau, (provincia Kandal) pre 580 detí s HIV/AIDS (295 HIV pozitívnych detí a 285 detí vystavených nákaze vírusom HIV). Spolu sme vykonali 2 864 lekárskych konzultácií a zorganizovali 240 podporných skupín pre 1 554 HIV pozitívnych detí a 36 špecializovaných podporných skupín pre 426 dospievajúcich. Hlavným cieľom týchto skupín bolo vytvorenie miesta, kde sa deti môžu otvorene porozprávať o svojich problémoch vyplývajúcich z ich zdravotného stavu a podeliť sa o pocity s inými ľuďmi nachádzajúcimi sa v tej istej situácii. Poradcovia organizácie MAGNA poskytli 2 688 individuálnych poradenských sedení pre deti, z ktorých 2 051 sa zameralo na dodržiavanie liečby u HIV pozitívnych detí a 637 sa zameralo na deti vystavené nákaze vírusom HIV a na ich blízkych. V rámci komplexnej lekárskej starostlivosti o HIV pozitívnych pacientov MAGNA realizovala 1 577 krvných testov (vrátane kompletného krvného obrazu, rezistenčných testov, CD4 testov a testov na zistenie vírusovej nálože). Okrem lekárskej starostlivosti klinika poskytovala vzdelávanie, hradenie nákladov na dopravu pacienta na vyšetrenie, domáce návštevy pacientov, denné sledovanie liečby vybraných pacientov, špecializované psychosociálne poradenstvo a nutričnú podporu.

Prostredníctvom programu na prevenciu prenosu vírusu HIV z matky na dieťa (PMTCT) sa MAGNA sústredila na minimalizáciu rizika prenosu vírusu HIV z matky na dieťa. Program poskytuje ženám prenatálnu, natálnu a postnatálnu starostlivosť vrátane preventívnej antiretrovirálnej liečby. MAGNA poskytla pomoc v prenatálnych klinikách (Národné centrum pre zdravie matky a dieťaťa, nemocnica Chey Chumneas), kde realizovala celkovo 14 609 individuálnych poradenských sedení týkajúcich sa programu PMTCT. V roku 2012 sa predpôrodné vyšetrenie vykonalo u 29 193 tehotných žien a MAGNA asistovala pri 8 225 pôrodoch.

V roku 2012 sa narodilo celkovo 103 detí vystavených nákaze vírusom HIV a do programu sa počas roka zapojilo 285 detí vystavených nákaze vírusom HIV.

Komplexný program PMTCT zahŕňa vzdelávanie a poradenstvo o HIV/AIDS a dobrovoľné testovanie na prítomnosť vírusu HIV. V roku 2012 bolo na prítomnosť vírusu HIV testovaných 7 222 tehotných žien. Všetky ženy s neznámym statusom HIV v čase pôrodu boli testované na HIV po predchádzajúcom poradenskom sedení, na ktorom sa im vysvetlila dôležitosť vykonania tohto testu aj v tomto štádiu. Test podstúpilo celkovo 1 297 žien.

Program PMTCT zaregistroval 112 nových prípadov tehotných žien pozitívnych na HIV a celkový počet aktívnych pacientov, ktorí sa zapojili do programu, bol 285. Tento program je najväčší v Kambodži. Od začiatku svojho vzniku v roku 2006 až do konca roku 2012 sa do programu zapojilo 1 144 HIV pozitívnych žien, narodilo sa 812 detí vystavených nákaze vírusom HIV s celkovou úspešnosťou liečby 98%.

Podvýživa v Kambodži je rozšírená najmä na vidieku a zasahuje prevažne deti mladšie ako 5 rokov. Extrémne rozšírená je aj medzi tehotnými a dojčiacimi ženami. Údaje o podvýžive patria medzi najvyššie v ázijsko-pacifickom regióne. V Kambodži patrí podvýživa medzi najvážnejšie zdravotné problémy. Miera podvýživy v Kambodži ostáva neustále vysoká; takmer 40 percent detí trpí chronickou podvýživou a nedostatok stopových prvkov, najmä železa, vitamínu A a jódu je vysoký najmä u detí mladších ako 5 rokov a tehotných a dojčiacich žien. Vážnou podvýživou v pomere hmotnosti k veku trpelo v roku 2011 v Kambodži 29 % detí mladších ako päť rokov. Miera výskytu detskej podvýživy je podiel detí mladších ako 5 rokov, ktorých hmotnosť v pomere k veku je vyššia než dve štandardné odchýlky pod priemernou hodnotou pre medzinárodnú referenčnú populáciu vo veku 0 - 59 mesiacov. Materská úmrtnosť je 206 prípadov na 100 000 pôrodov. Zvyšovanie cien potravín a ekonomický úpadok mali za následok zhoršenie situácie a zvyšovanie výskytu podvýživy.

MAGNA v roku 2012 pokračovala v realizácii komplexného nutričného programu a integrovaného riadenia akútnej podvýživy. Program zahŕňa integrovaný prístup spájajúci zdravotné systémy a komunity s cieľom sledovať a venovať sa pacientom, rozšíriť služby do zdravotných zón v núdzi, včas identifikovať a liečiť podvýživu so zapojením existujúcich zdravotných systémov na podporu udržateľnosti. Intervencie sa musia zintenzívniť, aby sa podchytil čo najväčší počet detí v ranom štádiu podvýživy. Naším cieľom je liečba a prevencia ťažkej a mierne ťažkej akútnej podvýživy, ako aj pomoc a podpora zdravého vývoja detí. MAGNA úspešne vykonávala činnosti, ako je liečba ťažkej a mierne ťažkej podvýživy (SAM a MAM), domáca starostlivosť, hospitalizácia pacientov s ťažkou akútnou podvýživou so zdravotnými komplikáciami, nutričné poradenstvo, vzdelávanie matiek, opatrovateľov a sociálnych pracovníkov. MAGNA zaviedla program v 3 provinciách Kandal, Takeo a Kampong Speu v celkovo 18 zdravotníckych zariadeniach.

MAGNA v roku 2012 vykonala hromadnú kontrolu akútnej podvýživy u 20 165 detí mladších ako 5 rokov a 8 096 detí bolo počas roka pravidelne sledovaných avyšetrovaných v podporovaných zdravotníckych zariadeniach. MAGNA vykonala 2 260 nutričných prehliadok a distribuovala 23 815 balíkov BP100 - špeciálnej terapeutickej stravy. V roku 2012 bolo zaregistrovaných 978 nových pacientov s podvýživou a celkový počet aktívnych pacientov, ktorí sa zúčastnili na programe, bol 2 504. Nutričný program MAGNA poskytol starostlivosť, terapeutickú liečbu a doplnkovú stravu, ako aj cielené individuálne nutričné vzdelávanie pre podvyživené deti. Podchytenie podvýživy a včasná intervencia u detí v rannej fáze vývoja je dôležité, keďže účinky podvýživy môžu pretrvávať aj v dospelosti. Pre zabezpečenie vysokej kvality starostlivosti sa dodržiavali kritériá SPHERE.

MAGNA poskytla aj komplexnú starostlivosť 47 HIV pozitívnym sirotám vo svojom sirotinci v Takhmau, ktorý prevádzkujeme od roku 2003.

MAGNA pôsobí v Kambodži od roku 2002.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.