Report Aktivít Kambodža 2011

Report Aktivít Kambodža 2011
KAMBODŽA. MAGNA lekárka vyšetruje dieťa na nutričnej klinike v Chey Chumneas nemocnici. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA


Medzinárodní pracovníci: 9, Lokálni pracovníci: 106

Infekčné ochorenia, HIV/AIDS, podvýživa, starostlivosť o matku a dieťa


Tridsať rokov vojny a vnútroštátny konflikt koncom minulého storočia zanechali Kambodžu zdevastovanú, bez vzdelaných a skúsených odborníkov. V roku 1990 Index ľudského rozvoja (HDI – Human Development Index) bol 0,51, ale v roku 2005 vzrástol na 0,60, čo posunulo Kambodžu z nižšej úrovne na strednú úroveň v kategórii Indexu ľudského rozvoja. Napriek tomuto úspechu krajina stále vykazuje tie najhoršie ukazovatele v ľudskom rozvoji v rámci juhovýchodnej Ázie. V roku 2006 dosiahlo HDP na jedného obyvateľa 419 USD. V niektorých oblastiach vidieka početnosť populácie, ktorá žije pod priemerom chudoby, dosahuje až 79 %. V Kambodži žije momentálne 67 200 ľudí infikovaných vírusom HIV. U vyše 3 800 detí bola zistená a potvrdená prítomnosť vírusu HIV.

MAGNA sa zameriava na sprostredkovanie liečby a zdravotnej starostlivosti pre HIV pozitívne deti a deti trpiace ochorením AIDS od roku 2003. Zabezpečujeme dostupnosť antiretrovirálnej liečby (ARV), zdravotnú starostlivosť, poradenstvo, prevenciu, starostlivosť o siroty, vzdelávanie a pravidelné návštevy v domácnostiach našich pacientov žijúcich s vírusom HIV.

V roku 2011 MAGNA v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva v Kambodži a Národným úradom pre boj s HIV/AIDS prevádzkovala kliniku pre HIV pozitívne deti v oblastnej nemocnici Chey Chumneas v Takhmau (provincia Kandal), a to celkovo pre 265 HIV pozitívnych pediatrických pacientov a 285 detí vystavených nákaze vírusu HIV. Spolu sme na klinike vykonali 4 255 konzultácií. Takisto sme realizovali 259 podporných skupín pre HIV detských pacientov. V roku 2011 sa narodilo 210 novorodencov vystavených nákaze HIV a 285 takýchto detí bolo počas roka aktívnych v programe. V rámci kompletnej zdravotnej starostlivosti o HIV pozitívneho pacienta MAGNA realizovala 2 974 krvných testovaní (vrátane kompletného krvného obrazu, rezistenčných testov, CD4 testov a testov na zistenie vírusovej nálože).

Súčasťou prevádzky HIV/AIDS kliniky je okrem liečby aj psychosociálne poradenstvo, laboratórne testovanie, diagnostika, nutričné poradenstvo a sprostredkovanie hradenia nákladov na dopravu pre pacientov na vyšetrenie.

Prostredníctvom programu PMTCT sa MAGNA v roku 2011 sústredila na minimalizáciu rizika prenosu vírusu HIV z matky na dieťa. Program sprostredkúval a zabezpečoval ženám prenatálnu, natálnu a postnatálnu starostlivosť s cieľom zabrániť prenosu vírusu HIV z matky na novorodenca. Program PMTCT bol v roku 2011 realizovaný v 4 zdravotných zariadeniach, kde MAGNA asistovala pri 19 900 predpôrodných vyšetreniach a uskutočnila 6 276 konzultácií. V roku 2011 prenatálne kliniky navštívilo 40 596 tehotných žien (z toho bolo 12 627 prvých návštev). Program zabezpečil každej žene dobrovoľné poradenstvo a testovanie na identifikáciu jej HIV statusu. Program registroval 230 nových HIV tehotných pozitívnych žien, celkolo bolo sledovaných v roku 2011 365 žien. MAGNA PMTCT program patrí medzi najväčšie v krajine a od začiatku svojho vzniku (rok 2006) ním prešlo 966 HIV pozitívnych žien a narodilo sa v ňom 657 detí, z ktorých 96 % bolo diagnostikovaných s negatívnym statusom HIV. MAGNA v kooperácii s Insitute Pasteur Cambodge diagnostikuje novonarodené deti už v prvých troch dňoch ich života, čo nesmierne napomáha pri následnej liečbe novorodenca.

Podvýživa v Kambodži je rozšírená hlavne vo vidieckych oblastiach a zasahuje prevažne deti mladšie ako 5 rokov. Extrémne rozšírená je aj medzi tehotnými a dojčiacimi ženami. Údaje o podvýžive patria medzi najvyššie v juhovýchodnej Ázii. Detská podvýživa je jednou z najväčších v ázijsko-pacifickom regióne. V Kambodži patrí podvýživa medzi najvážnejšie zdravotné problémy vzhľadom k tomu, že úmrtnosť detí mladších ako 5 rokov dosahuje až 83 prípadov na každých 1 000 detí v tomto veku. Štatistiky taktiež poukazujú na to, že až 40 % detí mladších ako 5 rokov je podvyživených, približne 29 % týchto detí je vážne podvyživených a 9 % trpí akútnou podvýživou. V období od roku 2000 do roku 2005 sa výskyt prípadov akútnej podvýživy znížil, avšak od tohto obdobia nebol zaznamenaný postupujúci vývoj k lepšiemu, dokonca v niektorých provinciách sa momentálna situácia zhoršuje a dosahuje krízovú úroveň. Zvyšovanie cien potravín a následný ekonomický úpadok predpokladá zhoršenie situácie a zvyšovanie výskytu podvýživy.

MAGNA v roku 2011 pokračovala v realizácii nutričných aktivít a v rámci svojich cieľov v liečbe a prevencii ťažkej akútnej a stredne akútnej podvýživy, rovnako ako aj v podpore a propagácii zdravého vývoja dieťaťa. MAGNA úspešne vykonávala a zlepšovala hlavné činnosti v starostlivosti o podvyživené dieťa, ako je samotná zdravotná starostlivosť, domáca starostlivosť, hospitalizácia a nemocničná starostlivosť, odborná terapeutická liečba ťažkej akútnej podvýživy či vzdelávanie v podobe vzdelávacích stretnutí pre mamičky a zákonných zástupcov.

MAGNAv roku 2011 prevádzkovala lôžkové pediatrické oddelenie s 24-hodinovou starostlivosťou v nemocnici Chey Chumneas v provincii Kandal, kde sme hospitalizovali 92 detských pacientov s akútnou ťažkou podvýživou a s pridruženými komplikáciami. 142 detí bolo nasadených na liečbu terapeutickou stravou (RUTF). MAGNA distribuovala 14 672 kusov BP100 – špeciálnej terapeutickej stravy. Vykonali sme 1 238 lekárskych ošetrení. V roku 2011 bolo v nutričnom programe liečených 585 akútne podvyživených pacientov.

MAGNA v roku 2011 v rámci nutričného rehabilitačného programu poskytovala starostlivosť, terapeutickú liečbu a doplnkovú stravu, tiež cielené individuálne nutričné ​​vzdelávanie pre podvyživené deti. Podchytenie podvýživy a včasná intervencia u detí v rannej fáze vývoja je dôležitá v prevencii dôsledkov poškodenia psychického alebo fyzického vývoja, ktoré môže pretrvávať aj v produktívnom období života. MAGNA uskutočnila 1 238 nutričných konzultácií. MAGNA vo všetkých svojich programoch dbá na domácu starostlivosť o pacienta, ktorú zabezpečujeme prostredníctvom domácich návštev pacientov našimi terénnymi pracovníkmi. V roku 2011 MAGNA spolu vo všetkých programoch vykonala 961 domácich návštev.

MAGNA takisto poskytovala komplexnú starostlivosť 49 HIV pozitívnym sirotám vo svojich dvoch sirotincoch v Phnom Penh a Takhmau, ktoré dlhodobo prevádzkujeme pre HIV/AIDS deti.


MAGNA pôsobí v Kambodži od roku 2002.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.