Report Aktivít Kambodža 2010

Report Aktivít Kambodža 2010
KAMBODŽA. 2010. Čakáreň na detskom oddelení Chey Chumneas nemocnice. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA


Medzinárodní pracovníci: 9 ; Lokálni pracovníci: 106

Infekčné ochorenia, HIV/AIDS a podvýživa - starostlivosť o matku a dieťa


V Kambodži žije momentálne 67 200 ľudí infikovaných vírusom HIV. U viac ako 3 800 detí bola zistená a potvrdená prítomnosť vírusu HIV.
Magna Deti v núdzi sa zameriava na sprostredkovanie liečby a zdravotnej starostlivosti pre HIV pozitívne deti a deti trpiace ochorením AIDS od roku 2003. Zabezpečuje dostupnosť antiretrovirálnej liečby (ARV), zdravotnú starostlivosť, poradenstvo, prevenciu, starostlivosť o siroty, vzdelávanie a pravidelné návštevy v domácnostiach našich pacientov žijúcich s vírusom HIV.

Podvýživa, ktorá je rozšírená hlavne vo vidieckych oblastiach, zasahuje prevažne deti mladšie ako 5 rokov. Extrémne rozšírená je aj medzi tehotnými a dojčiacimi ženami. Údaje o podvýžive patria medzi najvyššie v juhovýchodnej Ázii. Detská podvýživa je jednou z najväčších v ázijsko-pacifickom regióne. V Kambodži patrí podvýživa medzi najvážnejšie zdravotné problémy vzhľadom k tomu, že úmrtnosť detí mladších ako 5 rokov dosahuje až 83 prípadov na každých 1 000 detí v tomto veku.

Štatistiky taktiež poukazujú na to, že až 40% detí mladších ako 5 rokov je podvyživených, približne 29% týchto detí je vážne podvyživených a 9% trpí akútnou podvýživou. V období od roku 2000 do roku 2005 sa výskyt prípadov akútnej podvýživy znížil, avšak nebol od tohoto obdobia zaznamenaný postupujúci vývoj k lepšiemu, dokonca v niektorých provinciách sa momentálna situácia zhoršuje a dosahuje krizovú úroveň. Zvyšovanie cien potravín a následný ekonomický úpadok predpokladá zhoršenie situácie a zvyšovanie výskytu podvýživy.

HIV/AIDS

V roku 2009 sme v kooperácii s Ministry of Health of Cambodia prevádzkovali kliniky pre HIV pozitívne deti v Phnom Penh a Takhmau s počtom 658 z toho 311 HIV pozitívnych pacientov a 347 HIV exposed detí s celkovým počtom 4.553 lekárskych prehliadok, Do konca roka 2010 sme zaregistrovali a liečili 555 detí v programe pre novorodencov HIV pozitívnych matiek.

Súčasťou týchto prevádzok kliniky je okrem liečby aj sprostredkovanie nákladov na dopravu na kliniku pre pacientov, psychosociálne poradenstvo, laboratórne testovanie, strava, nutričné a terapeutické poradenstvo.

Prostredníctvom programu PMTCT sa MAGNA sústredila na minimalizáciu rizika prenosu výrusu HIV z matky na dieťa. Program sprostredkúva a zabezpečuje ženám prenatálnu, natálnu a postnatálnu starostlivosť s cieľom zabrániť prenosu vírusu HIV z matky na novorodenca. Program PMTCT bol v roku 2010 realizovaný v 6 nemocniciach a zdravotných zariadeniach (National Maternal and Health Child Center, Chey Chumneas Hospital, Khmer-Soviet Hospital, Pochentong referral hospital, Daun Penh health center a Tuol Kork health center) s počtom 231 novoregistrovaných HIV tehotných pozitívnych žien a 735 celkovo sledovaných v starostlivosti v roku 2010.

MAGNA spolu asistovala pri 34.737 prenatálnych prehliadkach, a 12,424 pôrodoch. Pre 10.445 tehotných žien MAGNA poskytla poradenstvo ohľadne výhod dobrovoľného testovania na vírus HIV a PMTCT intervencie a 9.510 žien otestovala. V roku 2010 bolo narodených 195 detí v MAGNA PMTCT programe. Celkovo sme sa starali o 482 HIV exposed detí (dieťa narodené HIV pozitívnej matke). Program patrí medzi najväčšie v krajine a od začiatku svojho vzniku (rok 2006) ním do konca roka 2010 prešlo 735 HIV pozitívnych žien a narodilo sa v ňom 578 detí. MAGNA v kooperácii s Insitute Pasteur Cambodge diagnostikuje novonarodené deti už v prvých troch dňoch ich života, čo nesmierne napomáha pri následnej liečbe novorodenca.

V rámci kompletnej zdravotnej starostlivosti o HIV pozitívneho pacienta MAGNA previedla 1530 krvných testovaní (vrátane kompletného krvného obrazu, Rezistenčných testov, CD4 testov a testov vírusovej nálože).

PRIMÁRNA ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Magna Deti v núdzi plne prevádzkovala lôžkové pediatrické oddelenie s 24-hodinovou starostlivosťou v nemocnici Chey Chumneas v provincii Kandal. Počas roku 2010 sme hospitalizovali 1.970 detských pacientov s priemernou dĺžkou hospitalizácie 6 dní. 26% pacientov bolo v hospitalizovaných s akútnou ťažkou podvýživou.

PODVÝŽIVA

V rámci hospitalizácie pacientov v ťažkom stave podvýživy akútne a terapeutickej liečby bolo na oddelení prevádzkovanom MAGNOU v roku 2010 predpísaných 849 litrov špeciálnej terapeutickej stravy. Terapeutická liečba pre podvýživené deti v domácej starostlivosti bola sprostredkovaná pre 379 nových pacientov s akútnou podvýživou.

V roku 2010 bolo 203 deti nasadených na liečbu Plumpy Nutom terapeutickou stravou na okamžité použitie RUTF pre ťažko akútne podvyživených pacientov bez zdravotných komplikácií z toho 109 novoregistrovaných. 53% všetkých novoregistrovaných detí bola predpísaná Plumpy Nut terapeutická pasta, čo znamená distribúciu 17,904 balení RUTF.

Magna Deti v núdzi v roku 2010 pokračovala v realizácií nutričného programe aj naďalej.
V rámci svojich cieľov v liečbe a prevencii ťažkej akútnej a stredne akútnej podvýživy, rovnako ako aj v podpore a propagácii zdravého vývoja dieťaťa, MAGNA úspešné vykonávala a zlepšovala hlavné činnosti v starostlivosti o podvýživené dieťa, ako je samotná zdravotná starostlivosť, domáca starostlivosť – „Home Base Care“, potravinová pomoc, hospitalizácia a nemocničná starostlivosť, odborná terapeutická liečba ťažkej akútnej podvýživy, či vzdelávanie v podobe vzdelávacích stretnutí pre mamičky a zákonných zástupcov.

Nutričné rehabilitačné centrum, ktoré zabezpečuje terapeutickú stravu (vrátene RUTF), podporu jedlom, lekársku a sociálnu starostlivosť pre deti v stave podvýživy, vykonalo 1.106 lekárskych ošetrení.
V roku 2010 bolo v Nutričnom programe liečených 379 akútne podvýživených pacientov. Do konca roku 2010 nutričný rehabilitačný programu poskytol starostlivosť, terapeutickú liečbu a doplnkovú stravu, rovnako ako cielené individuálne nutričné ​​vzdelávanie pre 1,187 podvyživených detí. 79,5% všetkých novoregistrovaných detí, boli deti mladšie ako 3 roky, ktoré sa nachádzajú v najvyššom štádiu psychického a fyzického vývoja.

Podchytenie podvýživy a včasná intervencia u detí v rannej fáze vývoja je dôležitá v prevencii dôsledkov poškodenia psychického alebo fyzického vývoja, ktoré môže pretrvávať aj v produktívnom období života. V priebehu roku 2010 bolo hospitalizovaných 108 detských pacientov v dôsledku ťažkej akútnej podvýživy s pridruženými komplikáciami.

MAGNA previedla 1.478 nutričných konzultácií a 252 matiek/opatrovateľov spolupracovalo na skupinovom vzdelávaní o správnej starostlivosti o podvýživené dieťa.

V júli 2008 MAGNA spustila v Chey Chumneas nemocnici ambulantnú starostlivosť pre pediatrických pacientov, kde sme v roku 2009 vykonali 11.559 lekárskych prehliadok, v priemere mesačne až 963 pacientov.

MAGNA vo všetkých svojich programoch dbá na domácu starostlivosť o pacienta, ktorú zabezpečujeme prostredníctvom Home-Based Care návštev našimi terénnymi pracovníkmi.

V roku 2010 MAGNA spolu vo všetkých programoch vykonala 6.112 domácich návštev.

STAROSTLIVOSŤ O SIROTY

MAGNA takisto poskytovala komplexnú starostlivosť 49 HIV pozitívnym sirotám vo svojich dvoch sirotincoch v Phnom Penh a Takhmau, ktoré dlhodobo prevádzkujeme. Vzdelávacie centrum pre HIV/AIDS deti v Phnom Penh pravidelne navštevovalo 97 detí.


MAGNA pôsobí v Kambodži od roku 2002.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.