Report Aktivít Južny Sudán 2015

Report Aktivít Južny Sudán 2015
JUŽNÝ SUDÁN. 2013. Pacienti s maláriou v MAGNA nemocnici Rijong, Terekeka. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA

Pracovníci a dobrovoľníci: 55
Oblasti pôsobenia: primárna zdravotná starostlivosť, infekčné ochorenia, starostlivosť o matku a dieťa, infraštruktúra
Geografická oblasť pôsobenia: štát Stredná Equatoria - oblasť Terekeka a Juba


Južný Sudán je so svojimi 12 042 910 obyvateľmi najmladším štátom na svete a zároveň jedným z najchudobnejších. Od vypuknutia krízy v decembri 2013 sa v ňom šíria ozbrojené konflikty a násilie, v dôsledku ktorých už bolo zabitých takmer 300 000 ľudí, viac ako 1,6 milióna sa presídlilo v rámci krajiny a 623 943 utieklo do susedných krajín. Táto kríza ešte zhoršila už tak veľmi zlú humanitárnu situáciu v tejto najmladšej krajine, ktorá je jednou z najchudobnejších na svete a v ktorej má prístup k základnej zdravotnej starostlivosti 40 % obyvateľov, 70 % z nich má prístup k chráneným zdrojom vody a len 13 % ku primeraným hygienickým zariadeniam.

MAGNA začala svoju činnosť v Južnom Sudáne v roku 2011. Strategickými prioritami činnosti organizácie MAGNA v krajine je podpora účinnosti primárnej zdravotnej starostlivosti, výživy, zdravia matiek, boj proti infekčným chorobám, ako aj reagovanie na naliehavé prípady, ktoré môžu nastať v rôznych iných programoch. MAGNA odpovedala v roku 2015 na potreby Južného Sudánu zavedením troch lekárskych humanitárnych projektov.

Nižšie uvádzame hlavné výsledky projektov:


Zvýšenie ochrany vo vybraných komunitách prostredníctvom posilnenia prevencie a celkovej reakcie na sexuálne a rodovo podmienené násilie v Riwoto, Východná Equatoria.

Násilie páchané na ženách a dievčatách je pretrvávajúcou súčasťou života v Južnom Sudáne. Je to veľmi rozšírený problém s vážnymi následkami na zdravie, dobré životné podmienky a možnosti celých generácií žien. V Južnom Sudáne sa veľká väčšina žien a dievčat stretne počas života minimálne s jednou formou sexuálneho a rodovo podmieneného násilia, ako sú znásilnenie, sexuálny útok, fyzický útok, nútené alebo skoré manželstvo, odmietnutie poskytnutia prostriedkov, príležitostí alebo služieb, alebo psychické týranie či emocionálne zneužívanie. Viaceré z týchto kategórií sú v spoločnosti veľmi rozšírené a zakorenené. Existujú územné odlišnosti podľa toho, ktoré formy prevládajú v jednotlivých kmeňoch a zemepisných oblastiach, avšak hrozba sexuálneho a rodovo podmieneného násilia sa smutne šíri po celej krajine. „Cena za nevestu“ je stále základným kameňom hospodárstva krajiny. Pred násilnými udalosťami z decembra 2013 bolo sexuálne a rodovo podmienené násilie  rozšíreným a obávaným fenoménom, teraz je už krízovým javom a bude mať dlhodobé a ďalekosiahle následky, ktoré zasiahnu aj budúce generácie, nakoľko svedkami sexuálneho násilia sú aj deti, rodia sa následkom znásilnenia alebo ich matky miznú či sú zavraždené. Musíme však mať na pamäti aj to, že rodiny môžu využívať skoré manželstvá aj v snahe ochrániť dievčatá v dobe konfliktu a ako možný zdroj príjmu v čase extrémnej chudoby a nedostatku jedla - čo sa deje práve teraz. K tomu treba pripočítať prebiehajúci konflikt, sucho a presídľovanie, ktoré zvýšili zraniteľnosť a bezbrannosť žien a dievčat aj voči sexuálnemu a rodovo podmienenému násiliu. Podľa odhadov UNFPA je ním ohrozených 24 500 žien a dievčat v Južnom Sudáne.

V najvzdialenejších oblastiach neexistujú žiadne systémy podpory, ktoré by znížili ich zraniteľnosť a riziko vystavenia tomuto typu násilia.  Ako odpoveď na potreby týchto žien a dievčat, a tiež obetí takéhoto násilia, spustila MAGNA v roku 2015 v štáte Stredná Equatoria projekt na pomoc obetiam sexuálneho a rodovo podmieneného násilia.  Realizoval sa najmä v Riwoto – Kapoeta North a cieľovými priamymi príjemcami boli obete násilia – ženy, dievčatá a chlapci. Zo začiatku bolo vykonané rýchle vyhodnotenie situácie v šiestich okresoch (nazývané „payams“) krajiny, aby bolo možné lepšie pochopiť schémy sexuálneho a rodovo podmieneného násilia a identifikovať kľúčové potreby, na ktoré sa má projekt zamerať.

Nižšie uvádzame niektoré z hlavných zistení vyplývajúcich z vyhodnotenia, ktoré robila MAGNA  v North Kapoeta ohľadom sexuálneho a rodovo podmieneného násilia:

 • Ženy, dievčatá a obete sexuálneho a rodovo podmieneného násilia nepoznajú svoje práva, čo vedie celkovo k nízkemu počtu nahlásených prípadov takéhoto násilia. Obete taktiež nemajú prístup s právnej podpore a pomoci, prostredníctvom ktorej by mohli prípady nahlasovať.
 • Obete tohto typu násilia nahlasujú prípady len neochotne, nakoľko sa boja zahanbenia zo strany rodiny, odmietnutia a diskriminácie v komunitách ako aj toho, že sa nebudú môcť vydať.
 • Najrozšírenejšími typmi sexuálneho a rodovo podmieneného násilia sú skoré alebo detské sobáše, nútené sobáše, vynucovanie si pohlavného styku zo strany partnera, kompenzácia rodiny obete vraždy formou poskytnutia dievčaťa z rodiny páchateľa („girl child compensation“) a veľmi vysoký stupeň domáceho násilia páchaného otcami, manželmi a inými mužskými členmi rodiny.
 • Nedostatok služieb starostlivosti a podpory pre obete tohto násilia v spojení s už existujúcim faktom, že ženám a dievčatám je zamedzený prístup ku zdravotnej starostlivosti a iným základným službám, bol identifikovaný ako veľmi znepokojujúci. 

Spustenie projektu Sexuálne a rodovo podmienené násilie v oblasti Kapoeta North prebehlo po vykonaní  rýchleho vyhodnotenia tohto typu násilia v danej oblasti, čo umožnilo lepšie spoznať a pochopiť potreby žien, dievčat a chlapcov, ktorí sa stali obeťami sexuálneho a rodovo podmieneného násilia.  MAGNA na tento problém odpovedala zabezpečením priamej lekárskej pomoci a psychosociálnych služieb pre obete, vybudovaním potrebných kapacít poskytovateľov zdravotníckych služieb, zvyšovaním povedomia v komunitách o príčinách a reakciách na sexuálne a rodovo podmienené násilie. Výsledkom bolo, že sme vytvorili prístup ku službám pre obete tohto typu násilia v 7 okresoch v spádovej oblasti Riwoto, s cieľovým počtom 200 žien ročne. Taktiež sme zaškolili 15 lekárskych pracovníkov a zabezpečili, že: 

 • počas 12 mesiacov projektu 200 žien, dievčat a chlapcov, obetí sexuálneho a rodovo podmieneného násilia, využilo prístup k lekárskej starostlivosti,
 • všetky obete tohto násilia (100 %) spomedzi pacientov krízovej kliniky mali prístup k lekárskym a psychosociálnym službám pre obete,
 • zaškolení komunitní sociálni pracovníci odoslali do strediska primárnej zdravotnej starostlivosti v Riwoto osem nových obetí sexuálneho a rodovo podmieneného násilia.


Zlepšenie systému zdravotnej starostlivosti o matku a dieťa v Stredisku primárnej zdravotnej starostlivosti v Rijong, Terekeka, Stredná Equatoria.

Štát Stredná Equatoria je jedným z kľúčových štátov, v ktorých MAGNA na území Južného Sudánu  pracuje. MAGNA pôsobí v oblasti Terekeka, v okresoch Reggo a Rijong, s 32 989 obyvateľmi z hľadiska sektoru zdravotníctva. Oblasť Terekeka je jednou z oblastí, ktoré obývajú pastierske kmene. Vzhľadom na aktuálnu úroveň prístupu k systému verejného zdravotníctva existuje v oblasti viacero súkromných alternatívnych poskytovateľov. Tradiční ľudoví liečitelia stále zostávajú pre rodiny v celej krajine silnou alternatívou oficiálneho verejného systému. Rodiny často hovoria, že ako prvého oslovia so zdravotným problémom ľudového liečiteľa a verejný systém zostáva vo veľa prípadoch tým posledným riešením z dôvodu obmedzeného prístupu k nemu a nízkeho záujmu. MAGNA pracuje na zlepšovaní prístupu ku vysoko kvalitnej primárnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom zdravotníckych projektov založených na komunitnom prístupe a zdravotníckych zariadeniach. Robíme všetko pre to, aby sme u miestnych ľudí vytvorili taký model správania, v ktorom budú využívať zdravotnícke služby.  Prostredníctvom CHD Ministerstva zdravotníctva sa identifikovali a vybrali oblasti alebo skupiny obyvateľstva, u ktorých je potreba najurgentnejšia (napr. základná zdravotná starostlivosť, školenia, obnova zariadení).    

Nakoľko chýbajú spoľahlivé zdravotné údaje na národnej úrovni, je veľmi ťažké pochopiť úplný rozsah zdravotných problémov v Južnom Sudáne. Je však zrejmé, že konflikt mal vážny dopad na zdravotnú situáciu v oblastiach postihnutých násilnosťami a zaradil sa na čelo rebríčka závažných zdravotníckych problémov. Južný Sudán má jedny z najhorších ukazovateľov výsledkov zdravotnej starostlivosti na svete: materská úmrtnosť sa ustálila na 2054 prípadoch na 100 000 živo narodených detí a ako výsledok vysokého indexu plodnosti má každá matka šancu 1:7, že zomrie pri pôrode dieťaťa. Slabá infraštruktúra, nepostačujúce dopravné služby, veľmi vzdialené zdravotnícke zariadenia a škodlivé spoločenské návyky zohrávajú hlavnú úlohu v materskej úmrtnosti v Južnom Sudáne. Väčšina matiek prichádza do nemocnice len vtedy, keď je ich stav príliš komplikovaný na to, aby ho tradičné pôrodné asistentky zvládli, čo je vo veľa prípadoch už dosť neskoro.

V Rijong PHCC, oblasť Terekeka, bola vybudovaná moderná pôrodnica s lôžkovou časťou a vybavená potrebným lekárskym zariadením a materiálom. Okrem toho MAGNA zaškolila tri kvalifikované pôrodné asistentky v oblasti starostlivosti o zdravie rodičiek a novorodencov, ktoré momentálne pracujú v tomto zdravotníckom zariadení. Od postavenia budovy:

 • je do zdravotníckeho zariadenia v rámci prenatálnej starostlivosti prijatých v priemere 50 žien týždenne a mesačne sa vykoná 10 normálnych pôrodov,
 • najmenej 8 226 tehotných a dojčiacich žien dostalo prenatálnu a popôrodnú starostlivosť a informácie o plánovanom rodičovstve.

Výsledkom vybudovania novej pôrodnice a podpory zdravotníckemu personálu zo strany organizácie MAGNA bolo zníženie počtu úmrtí matiek z dôvodu komplikácií spojených s tehotenstvom. 


Zabezpečenie imunizácie pre ženy, tehotné ženy a rodičky v tábore pre vnútorne vysídlených pri UN House, Juba.  

 V decembri 2013 vypukli v Jube, hlavnom meste Južného Sudánu, násilnosti a rýchlo sa rozšírili do celej krajiny. Približne 1,6 milióna obyvateľov sa presídlilo v rámci krajiny, v rámci nich mnohí utiekli do vzdialených vidieckych oblastí a približne 186 000 ľudí našlo útočisko na miestach ochrany civilistov pri misii OSN v Južnom Sudáne (UNMISS), ktoré sú rozmiestnené po krajine. Podľa Vnútornej skupiny OSN pre odhad detskej úmrtnosti (2010-2014), je zdravotný stav detí v Južnom Sudáne na veľmi nízkej úrovni – 99 úmrtí detí do 5 rokov na 1 000 živo narodených detí a materská úmrtnosť je najvyššia na svete s odhadovanými 2 054 úmrtiami na 100 000 živo narodených detí. Úmrtia spôsobené chorobami, ktorým sa dá vyhnúť očkovaním, predstavujú značný podiel na úmrtiach detí vo veku do 5 rokov v Južnom Sudáne a infekčné ochorenia ako zápal pľúc, hnačka, malária a osýpky sú hlavnými príčinami úmrtí detí do päť rokov.

Z dôvodu pokračujúceho konfliktu a presídľovania neustáva prílev obyvateľov z oblastí so zničeným systémom zdravotného zabezpečenia a prerušeným rutinným očkovaním do tábora pre vnútorne vysídlených ľudí Domu OSN  v Jube. Počas 28. týždňa 20015 bolo najskôr hlásených 6 prípadov výskytu osýpok z miesta ochrany civilistov v Bentiu a o 12 týždňov neskôr bolo laboratórnymi testami potvrdené vypuknutie osýpok v mieste ochrany civilistov v Dome OSN v Jube, pričom v dvoch prípadoch išlo o prenos z dôvodu migrácie z Bentiu. MAGNA v spolupráci s MOH, WHO, UNICEF a ďalšími partnermi realizovala kampaň očkovania vakcínou Polio, očkovania proti osýpkam a podávania vitamínu A pre vnútorne vysídlených ľudí a okolité komunity. V nadväznosti na komunitnú informačnú kampaň a dohľad zriadila MAGNA špeciálne stanovisko pre očkovanie proti osýpkam za účelom poskytovania očkovania pre ľudí prichádzajúcich z Bentiu a ostatných štátov zasiahnutých konfliktom v tranzitnej oblasti. Ťažké životné podmienky v tábore vrátane často nevyhovujúcich núdzových riešení (napr. dostupnosť vody, hygienických zariadení a životného priestoru) predstavujú priaznivé prostredie pre šírenie infekčných chorôb a prepuknutie epidémií. Navyše, zatvorenie tábora pre vnútorne vysídlených ľudí v Tongpingu v decembri 2014 a premiestnenie ľudí do Domu OSN spolu s novo prichádzajúcimi ľuďmi z iných táborov ešte zhoršilo preľudnenie a deti boli o to viac ohrozené chorobami. Poskytovanie základnej imunizácie bolo preto nesmierne dôležité s cieľom zabrániť zvýšenému riziku vypuknutia epidémií v tábore a zostáva jednou z kľúčových priorít ochrany detí a žien.

Zlepšený prístup k imunizačným službám, najmä pokiaľ ide o ochorenia, ktorým je možné predchádzať očkovaním, prispel k zníženiu ukazovateľa úmrtnosti detí, tehotných žien a žien v plodnom veku v populácii vnútorne vysídlených ľudí v miestach ochrany civilistov v rámci tábora.

Celkovo sa poskytlo 73 524 očkovaní ako súčasť EPI projektu v miestach ochrany civilistov, najmä:

 • v rámci tohto projektu bolo počas roka deťom do 12 mesiacov poskytnutých celkovo 20 472 očkovaní v rámci rutinného očkovania a krízového očkovania vakcínou Polio a proti osýpkam,
 • celkovo 5 645 tehotných žien a žien v plodnom veku bolo zaočkovaných proti tetanu.

Okrem rutinného očkovania MAGNA v roku 2015 viedla tri očkovacie kampane proti cholere, osýpkam a očkovanie vakcínou Polio: 

 • očkovanie proti cholere: 27 340 ľudí (95%) z cieľovej populácie dostalo prvú dávku očkovania proti cholere v júni 2015 a 24 024 ľudí bolo zaočkovaných v druhej dávke v júli 2015, dva týždne po prvej dávke,
 • očkovanie vakcínou Polio: MAGNA viedla celkovo 3 kampane očkovania vakcínou Polio (10 415 detí dostalo tri dávky vakcíny Polio a počas národných imunizačných dní bolo rozdaných 10 706 dávok vitamínu A,
 • očkovanie proti osýpkam: MAGNA po vypuknutí epidémie osýpok v tábore pre vnútroštátnych migrantov pri Dome OSN zabezpečila očkovanie 5 618 detí proti osýpkam.


Hlavnými partnermi MAGNA v Južnom Sudáne v roku 2015 boli: Ministerstvo zdravotníctva Južného Sudánu, UNICEF Južný Sudán, Svetová zdravotnícka organizácia, Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí Japonska.

MAGNA pôsobí v Južnom Sudáne od roku 2011.


Archív

Report Aktivít Južny Sudán 2015

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.