Report Aktivít Južný Sudán 2013


Medzinárodní pracovníci a dobrovoľníci: 2
Miestni pracovníci: 53
Geografické oblasti intervencie: štát Stredná Equatoria- oblasť Terekeka a Juba


Južný Sudán deklaroval svoju nezávislosť 9. júla 2011, čím sa stal najnovším štátom sveta od vzniku Eritrey v roku 1993. Krajina sa už však už od svojho počiatku trápi s hromadnou destabilizáciou bezpečnostnej situácie. Táto je spôsobená rebelskými ozbrojenými skupinami operujúcimi v teritóriu, ktoré sťažujú ekonomické podmienky či napätými vzťahmi s najbližším susedom- Sudánom. Teritórium Južného Sudánu oplýva veľkým nerastným bohatstvom a príležitosťami na zlepšenie kvality života svojich obyvateľov, ktorým však naďalej zabraňujú značné prekážky. Krajina produkuje ¾ z celkovej ropnej produkcie bývalého Sudánu (tj. pol milióna barelov za deň), čo ju radí na pozíciu ropne najzávislejšieho štátu na svete. Avšak tým, že bol štát neschopný uzavrieť bilaterálnu dohodu o poplatkoch za prekládku ropy so Sudánom musel v roku 2012 skončiť svoju ťažbu ropy. Toto rozhodnutie malo negatívne následky na ekonomickú situáciu krajiny (HDP pokleslo o 55% ), nakoľko až 98% rozpočtu príjmov krajiny bolo závislých na rope. Situácia vytvorila mnoho nových prekážok pre pokračovanie v rozvojovej stratégii krajiny. S populáciou 10 838 000 obyvateľov a s viac ako 200 etnickými skupinami Južný Sudán postráda históriu národa a verejnú správu, ktorá by bola spoločnosťou akceptovaná ako legitímna. Inštitúcie su budované od úplných začiatkov. 

Vláda zatiaľ nedokáže svojmu obyvateľstvu poskytovať základné služby a správa verejných štruktúr a mechanizmov vzniká len veľmi pomaly. Priemysel a infraštruktúra Južného Sudánu ostávajú zaostalé a veľká väčšina populácie si zarába na živobytie samozásobyteľským poľnohospodárstvom (farmár pestuje iba na prežitie, nie na predaj, pozn. prekl.). Obyvateľstvo je veľmi mladé, kde 16% tvoria deti mladšie ako 5 rokov, 32% sú deti mladšie ako 10 rokov, 51% predstavujú mladiství pod 18 rokov a 72% ľudí je mladších ako 30 rokov. 83% celkovej populácie žije v odľahlých oblastiach a len 27% populácie staršej ako 15 rokov je gramotná. 55 % obyvateľstva má prístup k zdrojom pitnej vody, avšak 38% z nich musí kráčať pre jej nabratie viac ako 30 minút. Detská úmrtnosť je 105 z 1000 živých pôrodov a len 17% detí Južného Sudánu je plne zaočkovaných. Južný Sudán patrí ku krajinám s najvyššou úmrtnosťou rodičiek (2 054 z 1000 živých pôrodov). Jeden z dôvodov týchto nepriaznivých štatistík je fakt, že len 46% tehotných žien sa zúčastní aspoň jednej predpôrodnej kontroly. Južný Sudán zároveň čelí slabému a podfinancovanému zdravotnému systému a skľučujúcim epidemologickým prekážkam. Ministerstvo zdravotníctva záčína prejavovať zodpovednosť za zdravotnícke zariadenia, no stále nemá kapacity, aby zaistilo adekvátne a spravodlivé zdravotnícke služby pre celú svoju populáciu.

Hlavnými zastrešovateľmi zdravotnej starostlivosti v Južnom Sudáne sú naďalej mimovládne organizácie. Jedným z vedľajších efektov nezávislosti krajiny bola masívna vysťahovalecká vlna populácie. Viac ako 360 000 ľudí Južného Sudánu sa v roku 2011 vrátilo do krajiny a ďalších 100 000 bolo vnútorne vysťahovaných kvôli konfliktom medzi kmeňmi v pohraničných oblastiach so Sudánom. Mnohí z ľudí boli vysídlení alebo vrátení na miesta s už i tak preťaženými základnými službami, čo následne viedlo k vzniku ďalších prekážok na ceste budovania nového národa. Humanitárne operácie a rozvojové projekty sú stále spomaľované bezpečnostnými obmedzeniami, slabou infraštruktúrou, vysokými nákladmi za dopravu a neustálym nedostatkom jedla a paliva v niektorých častiach krajiny.

Nádej na priaznivú budúcnosť mladého štátu sa rozplynula prakticky už na jeho začiatku. Vláda skolabovala dva roky po vzniku a napätie medzi komunitami viedlo k násiliu. Dlhodobý boj o moc v rámci úradujúcej strany vyústil do ozbrojeného konfliktu v polovici decembra 2013. Nepokoje sa rýchlo rozšírili po celej krajine a oslabili už tak krehkú politickú situáciu a chúlostivé etnické hranice. Konflikt zapríčinil nedostatok paliva v krajine, následkom čoho boli zvýšené ceny potravín a slabá potravinová bezpečnosť. Obeťami konfliktu boli tísíce mŕtvych a zranených a ďalšie stovky tísíce utečencov, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy a vzdať sa svojho živobytia. Milióny Juho Sudáncov dodnes čelí akútnemu nedostatku potravín. Kapacita vládnych inštitúcií zabezpečiť základné služby ako vzdelanie, pomoc s potravinami, zdravotná starostlivosť (vrátane nepretržitého prístupu k liečbe HIV/AIDS a tuberkulózy), bezpečnosť, voda či sanitačné programy ostáva nedostatočná. Zdravotný stav obyvateľstva je nepriaznivy všeobecne vo všetkých štátoch Južného Sudánu. Bezpečnostné problémy štátu, rozsiahla chudoba a limitovaný prístup k zdravotným službám v nemalej miere prispievajú k už i bez toho zlej humanitárnej situácii.

MAGNA začala svoje operácie v roku 2013 v štáte Stredná Equatoria, oblasť Terekeka, aby zlepšila zdravotnú situáciu populácie krajiny ako aj situáciu vnútorných utečencov v utečeneckých táboroch a navrátilcov zo Sudánu.

Následok erupcie bojov v Jube 15. decembra 2013 bola vlna ľudí, ktorí utekali o zachránu holého života do útočísk v dvoch zložkách OSN. MAGNA implementovala svoje zdravotné programy v oboch kempoch a zároveň poskytla zdravotnícke potreby pre Fakultnú nemocnicu Juba. 15% populácie Strednej Equatorie je mladších ako 5 rokov a 49% mladších ako 18 rokov. Len 17% obyvateľstva má prístup k zlepšeným zdrojom pitnej vody a 94% populácie nemá prístup k toaletným zariadeniam. 76% žien je negramotných. Novorodenecká úmrtnosť (Infant Mortality Rate- IMR) a detská úmrtnosť pod 5 rokov (Under-5 Mortality Rate- UMR) sú vyššie ako národný priemer. Štatistiky z prieskumu domácností Južného Sudánu (Sudan Household Health Survey- SHHS) naznačujú, že IMR a UMR sa zlepšili na 75 z 1000 živých pôrodov v prvom prípade a 105 z 1000 živých pôrodov v druhom. Aktualizované štatistiky sú však nedostupné. Len 44% detí je plne imunizovaných. Úmrtnosť matiek (Maternal Mortality Rate- MMR) dosahuje 1 867 zo 100 000 živých pôrodov, čo je veľmi vysoké percento v porovnaní s MMR celej krajiny (2 054 z 100 000, SHHS 2008). Podľa štvrťročného reportu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) za obdobie január-marec 2013, stredná Equatoria patrí medzi regióny s najvyšším výskytom malárie. Napriek tejto skutočnosti len 54% celkovej populácie štátu používa ochranné siete proti komárom. Indikátory pre verejné zdravotné zariadenia a ich pracovné sily v strednej Equatorii a jej krajoch sú všeobecne vysoké. Počet zariadení sa pohybuje medzi 26-71 a počet zamestnancov medzi 36-47 na 100 000 obyvateľov (Central Equatoria Strategic Plan 2012/13- 2014/15). Hlavné prekážky sú však v odľahlých zdravotných zariadeniach, ktoré majú poddimenzované pracovné sily a nekvalifikovaných zdravotných zamestnancov poskytujúcich len veľmi slabú kvalitu služieb, čo tiež zhoršuje zlá dostupnosť zdravotníckych zariadení a štruktúra samotných budov.

MAGNA zvýšíla dostupnosť ku kvalitnejšej základnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom zdravotných zariadení akomunitných zdravotných projektova priamo podporila 9 zdravotných centier v oblasti Terekeka. Pravidelná štvrťročná distribúcia liekov a zdravotných materiálov bola poskytnutá každému z centier. Časť materiálov bola obdržaná od UNFPA (United Nations Fund for Population Activities- populačný fond Spojených národov) a v októbri 2013 boli zásoby zdravotníckeho materiálu a liekov zabezpečené našimi partnermi zo Slovenskej a Českej republiky. Zdravotné centrá obrdžali materiál na bezpečné nakladanie s odpadom vrátane gumených rukavíc, záster, čistiacich prostriedkov a smetných nádob v rôznych farbách na triedenie odpadu.

V roku 2013 MAGNA poskytla Južnému Sudánu základnú primárnu a sekundárnu zdravotnú starostlivosť s cieľom zlepšiť kvalitu komplexných základných a komunitných zdravotných služieb a taktiež kapacitu zdravotných centier reagovať na mimoriadne núdzové situácie. V rámci tejto pomoci boli zahrnuté aktivity so zameraním na imunizáciu populácie, školenie zdravotných zamestnancov, zdravotné vzdelávanie pre širokú verejnosť, vysoko-kvalitná prenatálna a postnatálna starostlivosť, priama popora miestnych zdraovtných centier a pod. Počas roku 2013 MAGNA podporila niekoľko zdravotníckych centier a sprostredkovala tak prístup k zdravotnej starostlivosti pre 25 956 detí mladších ako 5 rokov.

Zdravotné centrá podporované organizáciou MAGNA navštívilo 2 406 tehotných a dojčiacich žien. V rámci imunizačných programov MAGNA zaočkovala 8 567 žien a 10 119 detí proti osýpkam, TT2, TT3 a obrne. Každomesačné rutinné očkovania boli poskytnuté v oblastiach, kde boli vakcíny dostupné z regionálnych chrípkových reťazcov. Pracovníci MAGNA realizovali dvakrát mesačne aktivity v teréne, aby sa uistili, že aj odľahlé komunity sú zaočkované. MAGNA tiež podporila opravu chladiaceho systému v oblasti Terekeka prostredníctvom inštalácie nového chladiaceho systému, opravy solárneho systému a generátorov, zakúpenia paliva a podobne. MAGNA sa naviac podieľala na imunizačných kampaniach, ktoré boli implementované v kooperácii s Ministerstvom Zdravotníctva Južného Sudánu, a to zabezpečením profesionálnej technickej, logistickej a personálnej podpory a mobilizáciou komunít. Jedným z najdôležitejších aspektov práce MAGNA v Južnom Sudáne bolo sústredenie sa na základnú pôrodnícku a neonatálnu starostlivosť v podporovaných zdravotníckych centrách. Tento cieľ bol dosiahnutý dvomi hlavnými aktivitami- vzdelanie o zdraví a prenatálna a postnatálna starostlivosť.

V 2013 MAGNA poskytla vzdelávanie o zdraví a rozšírila informácie o prevencii zdravotných problémov vo všetkých podporovaných centrách, ktoré mali dosah na 29 102 pacientov a opatrovateľov. Témy sa týkali umývania rúk, vody a sanitácie, prevencie malárie, hnačiek a mnohého iného. MAGNA tím navštívil komunity dvakrát mesačne, aby štruktúrovane zvyšoval povedomie o dobrých zdravotných praktikách, organizoval stretnutia so zameraním na monitoring rastu detí a na prenatálnu starostlivosť a zdravie tehotných žien. Celkovo bolo zorganizovaných 2 376 takýchto stretnutí. MAGNA poskytla vysoko-kvalitnú prenatálnu a postnatálnu starostlivosť- povzbudzovali sme ženy, aby využívali služby MAGNA, čo prinieslo pozitívne výsledky.

MAGNA intenzívne spolupracuje so sieťou pôrodných asistentiek a tradičných asistentiek, aby skúmala, indentifikovala, kontaktovala a zhodnotila zdravotný stav a potreby žien a novorodencov. Celkovo 25 965 detí obdržalo diagnózu, zdravotné kontroly a liečbu ťažkej a stredne ťažkej formy malárie, respiračných infekcií či hnačky. Najčastejšie diagnostikovaná choroby v 2013 boli malária (18 322 prípadov), hnačka (4 482 prípadov) a akútne respiračné infekcie (2 268) prípadov. V 2013 sme však zaznamenali značný pokles prípadov malárie oproti roku 2012 a to aj vďaka moskitiéram a správnemu vzdelávaniu. Na prevenciu malárie sme distribuovali 1 242 moskitier deťom mladším ako 5 rokov a tehotným a dojčiacim ženám. 

MAGNA zabezpečila logistiku vo forme transportu zdravotníkov z podporovaných zdravotných centier do Juby, kde sa zúčastnili školenia o liečbe malárie. Školenie bolo organizovaného spolu s miestnymi partnermi a vládou Južného Sudánu. 9 zdravotníkov z podporovaných centier sa tiež zúčastnilo školenia o lepre a tuberkulóze v Terekeka, 6 sa zúčastnilo školenia o zvládaní malárie a 1 člen participoval na školení o manažmente HIV/AIDS v Jube. Všetkým 9 podporovaným zdravotným centrám boli poskytnuté liečivá a zdravotnícke potreby na pravidelnej štrvrťročnej báze ako aj  dodatočné skladové zásoby. Určité zásoby zdravotných nástrojov pre reprodukčné zdravie boli obdržané z UNFPA, veľká časť zásob liečiv a zariadení boli tiež podporené úsiliami organizácie MAGNA rekonštruovať zdravotnícke zariadenia. V predchádzajúcich rokoch MAGNA vykonala renováciu nemocničných a ambulačných oddelení, no v roku 2013 iniciovala aj výstavbu nového nemocničného oddelenia.

MAGNA podporila Ministerstvo Zdravotníctva s kampaňou na eradikáciu fistule, ktorá začala 3. novembra a skončila 15 novembra. Ministerstvo Zdravotníctva odhaduje, že približne 60 000 žien v Južnom Sudáne bojuje s fistulami - vážnymi zraneniami spôsobenými pôrodom, ktoré sú zároveň hlavnou príčinou smrti rodičiek. Cieľom kampane v krajine bolo pomôcť ženám v mestách Juba, Rumber a Wau. MAGNA poskytla zdravotné zásoby a materiál fakultnej nemocnici v Jube a transferovala pacientov z našich zdravotných zariadení v Terekeka. Celkovo bolo v Jube operovaných 86 žien. MAGNA pravidelne asistovala a dohliadala na zamestnancov v podporovaných zdravotných centrách, aby zaistila najvyššiu možnú kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Každý týždeň sme organizovali školenia priamo „v teréne“ a navštevovali sme pravidelne všetky zdravotné centrá, aby sme boli k dispozícii tam, kde bola potrebná starostlivosť o komplikované prípady alebo zdravotné vedomosti našich pracovníkov. 9 zdravotných zamestnancov - 1 z každého zariadenia - bolo zaškolených o Starostlivosti o Zdravie a Informačných Systémoch (Health Management and Information Systems - HMIS) a o Epidemologickom Zbere Dát. Tento systém je postupne aplikovaný vo všetkých 9 podporovaných centrách. V oblasti Terekeka sme tiež uskutočnili nutričný prieskum na zhodnotenie stavu výživy v danej oblasti. Výsledky preukázali potrebu nutričnej intervencie, nakoľko výskyt podvýživy sa našiel pri 17% všetkých prípadov - tolerovaná hranica bez potreby zásahu je 15%. Akútnu podvýživu sme našli u 595 detí. Zamestnanci vykonali testovanie a monitorovanie rastu detí pod 5 rokov, ktoré prišli do nami podporovaných zdravotných centier. Vďaka tomuto prieskumu sme boli schopní prijať dôležité opatrenia v prevencii podvýživy ako je postupné zvýšovanie dávok vitamínu A a kyseliny listovej pre tehotné ženy či šíriť povedomie zvyšujúce aktivity so zameraním na vhodné nutričné návyky tehotných a dojčiacic žien a detí pod 5 rokov.  

Ozbrojený konflikt v Jube začal v polovici decembra 2013 a podľa štatistík OSN vyhnal z domova v rámci svojich hraníc viac ako 1 milión obyvateľov, zatiaľčo 400 000 obyvateľov muselo hľadať útočisko v susedných krajinách Južného Sudánu. Konflikt zničil zdravotné a civilné štruktúry a spôsobil úplnú nefunkčnosť mnohých existujúcich zdravotných centier, ktoré ostali bez zdravotných zásob alebo pracovníkov, ktorí utiekli, aby záchranili vlastné životy. Obyvateľstvo Južného Sudánu ostalo bez prístupu k zdravotným zariadeniam a bez pomoci so základnými životnými potrebami. Boje najviac zasiahli oblasti Stredná Equatoria, Jonglei, Vyšši Níl a Unity states.

MAGNA okamžite zareagovala s pomocou zraneným a vysídleným obetiam násilia v Jube tesne po výbuchu bojov z večera 15. decembra do rána 17. decembra. 17. decembra tím MAGNA poskytol jedinej operujúcej nemocnici v čase výpuku nepokojov - fakultnej nemocnici v meste Juba - lieky a zdravotnícke zásoby, obväzový materiál a chirurgické potreby. Tím MAGNA bol úplne prvý medzinárodný tím, ktorý poskytol zásoby nemocnici so stovkami zranených pacientov. Mnohí pracovníci MAGNA zahájili posudkový prieskum situácie vnútorných utečencov v okolí mesta, vrátane stanice OSN pri letisku. Desať-tisíce ľudí v Jube stratilo domov, a preto priorita v prvých 24 hodinách bola identifikovať najdôležitejšie potreby, podľa ktorých mohol náš tím adekvátne zareagovať s pomocou. Zlá bezpečnostná situácia neovplyvnila celkovú prevádzkyschopnosť MAGNA a hneď po návrate pracovníkov z prieskumu sme začali pomáhať vysídleným obyvateľom do utečeneckých táborov v Jube.


MAGNA pôsobí v Južnom Sudáne od roku 2011.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.