Report Aktivít Južný Sudán 2011

Report Aktivít Južný Sudán 2011
JUŽNÝ SUDÁN. 2011. Zdravotné stredisko v oblasti Terekeka. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA

Medzinárodní a lokálni pracovníci: 3
Primárna zdravotná starostlivosť


Republika Južný Sudán sa stala najnovšou krajinou na svete 9. júla 2011, keď získala štátnu suverenitu. Krajina má zložitú štruktúru obyvateľstva. Počas roka 2011 časti krajiny stále ohrozovali aktivity bojových skupín rebelov, boje medzi kmeňmi, zlodeji dobytka a útoky „Armády božieho odporu" (Lord 's Resistance Army). Situáciu vyhrocovala obmedzená schopnosť poriadkových síl a nedostatok vládnych štruktúr.
V Južnom Sudáne je rozšírená chronická neistota zdrojov potravy a úroveň akútnej podvýživy presahuje úroveň ohrozenia, v niektorých oblastiach vyše 20 %. Iba 50 % obyvateľov má prístup k upraveným zdrojom pitnej vody a len 20 % k upravenému vedeniu odpadov. Prístup k zdravotnej starostlivosti zostáva výrazne neadekvátny, menej ako polovica detí dostáva rutinné očkovanie, úmrtnosť do 5 rokov veku je stále vysoká (presahuje 100 úmrtí na 1 000 narodených detí) a úmrtnosť matiek dosahuje na 2 054 na 100 000 pôrodov, čo je najviac na svete.

V Južnom Sudáne vládne chronická potravinová neistota a len menej ako 25 % obyvateľov má prístup aspoň k základnej zdravotnej starostlivosti.

V roku 2005 skončil po 21 rokoch konflikt medzi severom a juhom Sudánu. Zatiaľ čo vojenské boje väčšinou ustali, Južný Sudán je vystavený ďalšiemu zápasu, a to s materskou a novorodeneckou úmrtnosťou. Jedna zo siedmich tehotných žien v Južnom Sudáne zomrie z dôvodov súvisiacich s tehotenstvom. V celej krajine je menej ako 100 pôrodných asistentiek, urgentne treba zvýšiť počet zdravotníkov, aby sa pokryli potreby obyvateľov.

Podľa prieskumu v sudánskych domácnostiach v roku 2006 bola úroveň materskej mortality v Západnej Equatorii 2 327 úmrtí na 100 000 pôrodov, čo je jedna z najvyšších mortalít na svete.

Aj tam, kde je zdravotná starostlivosť dostupná, sú služby starostlivosti o zdravie matiek a detí obmedzené a zriedka využívané. Dôvodom môže byť nedostatok vzdelania. Populačný fond OSN odhaduje, že v roku 2006 dosahovala úroveň gramotnosti žien len 12 % v porovnaní s 37 % u mužov; ženy majú teda zlý prístup k informáciám o zdraví. Ďalším možným dôvodom je, že tehotné ženy musia pešo prekonávať dlhé vzdialenosti, aby sa dostali do predpôrodných centier, úroveň dochádzky do centier sa teda silne mení v závislosti od lokality.

Hoci by väčšina príčin úmrtí matiek – vrátane neúmerne dlhých nepostupujúcich pôrodov, krvácania, sepsy a eklampsie – mohla byť obmedzená lepšie vyškolenou asistenciou pri pôrode, v Južnom Sudáne je pri menej ako 15 % pôrodov školený zdravotný personál a 80 % pôrodov sa odohráva doma pod dohľadom príbuzných, tradičných pôrodných báb alebo dedinských pôrodných asistentiek. Vo všetkých 10 štátoch Južného Sudánu pôrodné asistentky, tradičné pôrodné baby a ani ďalší poskytovatelia starostlivosti matkám a novorodencom nemajú školenia potrebné na vykonanie jednoduchých život zachraňujúcich či ošetrovacích procedúr.

Nedostatok vybavenia a dodávok, zlé systémy odovzdávania pacientov a nedostatočná fyzická infraštruktúra tiež obmedzujú distribúciu zdravotných služieb. Popôrodné služby v zásade neexistujú napriek faktu, že k väčšine úmrtí matiek a novorodencov v Južnom Sudáne dochádza v postnatálnom období.

MAGNA si kladie za cieľ zasahovať duálnym kontinuálnym spôsobom, čo zahŕňa integrované zvládanie chorôb novorodencov a detí, základnú pohotovostnú pôrodnícku starostlivosť, rutinné očkovanie detí, poskytovanie zacielenej predpôrodnej starostlivosti vrátane podávania stopových prvkov a očkovanie proti tetanu tehotných, opakovacie školenia a poskytovanie vybavenia dedinským pôrodným asistentkám.

MAGNA vstúpila do nového štátu v októbri 2011 s projektom, ktorý je orientovaný na poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti v komunitách pre spádovú oblasť 33 505 ľudí, ktorí majú veľmi obmedzený prístup k akýmkoľvek zdravotníckym zariadeniam. MAGNA poskytuje technickú podporu 9 zdravotníckym zariadeniam v oblasti Terekeka, najmä centrám primárnej zdravotnej starostlivosti (PHCC) a jednotkám primárnej zdravotnej starostlivosti (PHCU).

Hlavným cieľom programov je zredukovať detskú chorobnosť a úmrtnosť a tiež úmrtnosť matiek. Všetky zariadenia spolu s mobilnou klinikou sú pripravené poskytovať efektívnu a cielenú starostlivosť pre deti a matky: predpôrodnú starostlivosť, očkovanie a podávanie vitamínu A, liečenie najbežnejších ochorení ako je malária a respiračné infekcie, prevenciu sexuálne prenosných infekcií, vrátane HIV, očkovanie proti osýpkam a DPT 3, zásahy pri pôrodoch.

Okrem zdravotníckych služieb ponúkaných pacientom je projekt MAGNA zameraný aj na školenia a technickú podporu. Vytvorenie silných komunitných zdravotníckych rád, ktoré dozerajú na aktivity primárnej zdravotnej starostlivosti v spolupráci s miestnou vládou, je považované za kľúčové pri udržaní a pokračovaní programov.

MAGNA v roku 2011 prepravila do Južného Sudánu humanitárnu materiálnu pomoc v objeme 2 ton zdravotníckeho materiálu a liekov.


MAGNA pôsobí v Južnom Sudáne od roku 2011.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.