Report Aktivít Haiti 2011


Naša práca na Haiti v roku 2011

Medzinárodní pracovníci: 5
Lokálni pracovníci: 15


Haiti, karibský ostrov s približne 10 miliónmi obyvateľov, je najchudobnejšou krajinou na západnej pologuli. Chronická politická a ekonomická nestabilita má značný vplyv na prístup k lekárskej starostlivosti. V krajine je trvalý nedostatok školených zdravotníkov a nemocniciam trvalo chýbajú zásoby. Aj pred devastujúcim zemetrasením, ktoré zasiahlo Haiti v roku 2010, bola základná zdravotná starostlivosť mimo dosahu väčšiny Haiťanov. Poplatky požadované verejnými aj súkromnými zdravotníckymi zariadeniami robili starostlivosť nedostupnou; pacienti mohli byť odmietaní, pretože nemocnice boli plné, alebo museli opustiť liečbu, keď im došli peniaze. Zdravotnícke zariadenia boli často zatvorené kvôli štrajkom.

Zemetrasenie, ktoré zdevastovalo Haiti 12. januára 2010, zabilo vyše 220 000 ľudí, zranilo viac ako 300,000, následkom čoho bolo vykonaných 4,000 amputácii. Tri milióny ľudí, resp. 30 % populácie bolo zasiahnutých.

Haiti má 40 % populácie pod 14 rokov, z toho vyplýva, že deti boli mimoriadne postihnuté zemetrasením a je jasné, že toto bola – a stále je – kríza s obrovským dosahom na deti. Takmer 1,5 miliónom detí sa dramaticky narušil život a veľa ďalších žije v kritických podmienkach a vyžaduje kontinuálnu starostlivosť a ochranu. Ženy a deti na Haiti sa snažia bojovať so sériou katastrofických nešťastí, ktoré začali v roku 2010: devastujúce zemetrasenie, epidémia cholery, ktorá nasledovala po vážnych povodniach a hurikánoch. Teraz, o päť rokov neskôr, následky zostávajú. Skoro 100 000 ľudí vrátane detí pokračuje v živote v preplnených táboroch, ktoré zvyšujú ich zraniteľnosť voči zdravotným a výživovým problémom a tiež zvyšujú riziko zneužívania a využívania.

Od zemetrasenia sú haitské ženy a dievčatá v táboroch vystavené znásilneniam. Sexuálne násilie je na Haiti už dlho krízové, často využívané ako „politická zbraň". Riziko znásilnenia je výsledkom podmienok v táboroch, ktoré sa od zemetrasenia nezlepšili. Nebezpečenstvo súvisí s nedostatkom osvetlenia, zabezpečenia prístrešia a so skutočnosťou, že rodinné a sociálne siete, ktoré kedysi poskytovali ochranu, boli zničené pri katastrofe. Dôsledkom týchto podmienok je život ohrozujúca diskriminácia žien, ktorá vyúsťuje do znásilňovania a sexuálneho zneužívania.

Približne 120 000 ľudí na Haiti žije s vírusom HIV, z nich 63 000 je žien a 8 500 detí do 14 rokov. Výskyt HIV medzi mladými od 15 do 24 rokov je alarmujúci, najmä medzi dievčatami, u ktorých výskyt infekcie narastá dvojnásobnou rýchlosťou v porovnaní s chlapcami.

Bezpečnosť, hrozba nezákonného obchodovania s drogami, iné formy zneužívania, medzery v sociálnej ochrane, nedostatočné vyhliadky postihnutých detí a celková situácia v zemi zvyšovali riziko prenosu HIV u detí a hlavne adolescentov. Bola silno ovplyvnená infraštruktúra a organizácia zdravotníckeho systému, čo znížilo jeho schopnosť reagovať na naliehavé zdravotné potreby populácie. Silné dažde a nadchádzajúca sezóna hurikánov v roku 2011 zhoršili už beztak komplikovanú situáciu. Deti sú vystavené vyššiemu riziku dehydratácie, úmrtnosti a chorobnosti na hnačku a vodou prenášané choroby. Populácia bola silno zasiahnutá a vyžaduje psychickú a psychosociálnu podporu.

Potreba psychologickej podpory pre deti postihnuté zemetrasením je veľmi silná. Riešenie „neviditeľných rán". Mnoho ľudí, ktorí prežili katastrofu, bolo vystavených silnému traumatickému zážitku. Boli priamo konfrontovaní s deštrukciou a smrťou, videli vyhrabávanie či pochovávanie mŕtvych tiel, stratili rodičov, súrodencov, príbuzných a mnohí z nich prišli o svoj domov. Po takýchto zážitkoch sa očakáva, že príde celý rad reakcií a emócií. Keďže zážitok z katastrofy je dramatický, extrémny, náhly a dokonca aj potenciálne ohrozujúci život, zaryje sa do pamäti a stáva sa poruchou, s ktorou človek žije. Spomienky na hrozné udalosti môžu ovplyvňovať myšlienky a pocity človeka. Dlhodobými následkami sú potom strach, zraniteľnosť, depresia, hnev a poruchy spánku, opakované a nekontrolovateľné opätovné prežívanie samotnej udalosti. Človek, ktorý trpí následkami takéhoto traumatického zážitku, je mimoriadne náchylný na rozvoj patologických symptómov. Ak sa psychická trauma nelieči, kvalita života človeka sa môže znížiť.

MAGNA po zemetrasení okrem akútnej zdravotnej starostlivosti (pohotovostná, chirurgická, úrazová a ortopedická starostlivosť) pre vyše 2,000 pacientov implementovala tiež rozsiahlu psychosociálnu intervenciu pre zachránených v táboroch Aviation, Nazon, Solino, Corvington, FEED a v inštitúte Fame Pereo, konzultanti poskytovali starostlivosť o duševné zdravie a tiež konzultácie pre obete sexuálneho násilia a HIV/AIDS pacientov.

Cieľovou skupinou pre psychosociálne aktivity boli tí jedinci, ktorí trpeli príznakmi posttraumatického stresu rôznej intenzity, spôsobeného touto prírodnou katastrofou, ale aj následnými problémami, ktoré po katastrofe nastali, ako je násilie, sexuálne násilie, veľká sociálno-ekonomická nestabilita, smútok a beznádej z neistej sociálnej situácie. Špecifické psychosociálne poradenstvo bolo zamerané na epidémiu cholery, ktorá veľký počet pacientov viedla k opätovným obavám o život a k strachu zo smrti. Mnohí pacienti boli konfrontovaní s nákazou alebo so stratou blízkej osoby. Psychická trauma môže byť spôsobená buď priamo traumatickými zážitkami, alebo nepriamo, nedostatkom potrebných ochranných mechanizmov v čas katastrofy a mesiacoch nasledujúcich po katastrofe.

Počet všetkých pacientov liečených na skupinovom poradenstve bol 2,069, počet pacientov z fokusovaných skupiny bol 2,057. Na individuálnych terapeutických sedeniach sa liečilo až 1,778 pacientov.

Súčasťou projektu bola aj obnova zdravotníckeho systému a výstavba zdravotného centra pre matky s deťmi v Port-au-Prince. Zdravotné centrum pre matku a dieťa je bežný model existujúci v mnohých krajinách a je dôležitý z niekoľkých dôvodov. Služby ponúkané na klinike spočívajú v základných konzultáciách, prenatálnej a postnatálnej starostlivosti, vakcináciách, plánovaní rodičovstva a zaraďovaní pacientov do programu duševného zdravia, nutričných intervenciách i liečbe HIV pozitívnych detí a novorodencov narodených HIV pozitívnym matkám. Mnoho zdravotných problémov súvisí so životnými podmienkami extrémnej chudoby: infekcie dýchacích ciest, kožné infekcie alebo akútne hnačky.
MAGNA zostáva prítomná na Haiti aj v nasledujúcom období. Zameriavame sa predovšetkým na obnovu zdravotníckych zariadení a poskytovanie psychosociálnej pomoci obetiam prírodnej katastrofy.
MAGNA pracuje na Haiti do roku 2010.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.