Report Aktivít Filipíny 2013

Report Aktivít Filipíny 2013
Filipíny. Tacloban. Copyright by Martin Bandzak/MAGNA
Medzinárodní pracovníci a dobrovoľníci: 3
Miestni pracovníci: 87
Geografická oblasť intervencie: východné a severné Leyte (Kananga, Palo, Tacloban, Palompon, Merida) a severné Cebu (Daan Bantazan, San Remegio, Malapascua, Medelin)


Podľa štatistík globálneho Reportu o ľudskom rozvoji (Human Development Report) sa Filipíny zaradili na 114. miesto zo 187 krajín, čo je vyššie než väčšina štátov juhovýchodnej Ázie. Napriek tomuto faktu bolo zlepšovanie indikátorov ľudského rozvoja medzi rokmi 1980 a 2011 pomalé. Krajina mala šťastie a bola ovplyvnená globálnou ekonomickou krízou relatívne málo a v roku 2009 dosiahla status krajiny so stredným príjmom (middle-income country status). Filipíny však napriek tomu naďalej čelia problémom ako je veľký rozdiel v príjmoch a kvalite života v regiónoch, sociálne nerovnosti a vysoký počet ľudí žijúcich v chudobe (26,5% z celkovej populácie žije pod hranicou chudoby, zahŕňajúc 10 miliónov žien). Filipíny sú štát, ktorý je veľmi náchylný na prírodné katastrofy, najmä na zemetrasenia, cyklóny a sopečnú činnosť predovšetkým kvôli geografickej polohe na tzv. „Ohňovom prstenci Pacifiku“. Ozbrojený konflikt štátu, ktorý trval dekády spolu s napätím voči Číne kvôli nezhodám o územnom a námornom vlastníctve v juhočínskom mori zabraňujú udržateľnému rozvoju krajiny.

Spolu s negatívnym dopadom klimatických zmien sa v krajine zintenzívňuje aj chudoba. 8. novembra 2013 postihla Filipíny najväčšia a najsilnejšia búrka ostatných 3 dekád- tajfún Haiyan. Tajfún ovplyvnil viac ako 16 miliónov ľudí vrátane viac ako 4 miliónov ľudí, ktorí boli v jeho dôsledku vysídlení. Správy ukazujú, že 28 600 ľudí bolo zranených, 6 201 ľudí neprežilo a 1 785 ostalo nezvestných. Vietor s rýchlosťou až 195 míľ za hodinu polámal kokosovníky na polovicu ako zápalky a domy, ktoré prežili dekády búrok odfúklo. Nárast búrky – cunami vyzerajúca ako takmer dve poschodia vysoká vodná stena spolu so silným vetrom vyplavili i zaoceánske parníky na súš v Leyte vo východnej Visayas.

Prenosné choroby ostávajú naďalej znepokojujúce v tajfúnom zasiahnutých oblastiach. Akútne respiračné infekcie predstavujú až 37% z celkových konzultácií a ich hlavnou príčinou. Celkovo bolo od obdobia tajfúnu vo východnej Visayas nahlásených 180 podozrení na osýpky a dve obete. 70-80% oblasti Leyte bolo zničenej a mnoho pobrežných dedín bolo odplavených 15 metrovými vlnami. Veľa miest sa po tajfúne stalo nedostupnými, a tak počet obetí narastal počas nasledovných týždňov. Stovky tisíce ľudí ostali bez domova a základných potrieb ako je pitná voda a elektrina. V zasiahnutých oblastiach bolo zničených až 60% zdravotných zariadení a 50% zdravotných pracovníkov bolo zasiahnutých tajfúnom. Celková škoda zdravotných zariadení bola ku koncu 2013 odhadovaná na 7 118 422 amerických dolárov.

V najviac zasiahnutých oblastiach spôsobil tajfún širokosiahle škody aj v infraštruktúre, v dôsledku čoho bolo veľmi zložité dosťať sa s núdzovou pomocou k najviac zasiahnutým ľudom a k viac ako miliónom zničených domovov, kde prestali fungovať vodné systémy a elektrina.

Obyvatelia Filipín trpeli vysokým stupňom úzkosti, frustrácie, bezmocnosti, neistoty a nebezpečia. Rodičia obávajúci sa o svoje deti boli v situácii najfrustrovanejší, nakoľko nevedeli ako zapezpečiť svoje rodiny základnými potrebami. Znaky depresie a frustrácie boli veľmi bežné, niektoré obete boli tiež v stavoch šoku. V tomto post-katastrofálnom prostredí boli deti v riziku separácie od ich rodín v dôsledku vysídlenia alebo straty členov rodiny. Tajfún mal negatívny dopad na psychosociálny stav detí, milióny z nich museli prerušiť svoje vzdelávanie kvôli vážnym škodám na budovách škôl alebo ich využitu ako dočasný domov a útočisko. Chudoba existujúca už pred tajfúnom a výška podvýživy v zasiahnutých oblastiach prekonala celoštátny priemer. Verejný zdravotný systém bol narušený alebo zničený kvôli vysokému počtu ľudí hľadajúcich zdravotnú a psychosociálnu pomoc. Napriek celosvetovej núdzovej pomoci Filipínam bola práve kľúčová psychosociálna podpora pre tisíce trpiacich nedostatočná a v niektorých oblastiach dokonca úplne chýbala. Predovšetkým ženy a deti nemali možnosť zapojiť sa do podporných skupín a bezpečných centier v ich komunitách, kde bola táto podpora naliehavá.

Náš tím v oblasti núdzovej pomoci reagoval v priebehu 3 dní. MAGNA poskytla balíky s potravou a základné potreby ako prikrývky, hygienické balíky a materiál pre základné núdzové príbytky pre rodiny v najviac postihnutých oblastiach ako sú plachty. MAGNA poskytla okamžitú humanitárnu pomoc v podobe hygienických balíčkov, ryže a prístreškov pre 14 767 ľudí. Na základe našich skúseností z minulých katastrof vieme, aké dôležité je zamerať sa na špecifické potreby ľudí. Predovšetkým na potreby detí po tak desivých skúsenostiach.

MAGNA zabezpečila bezpečné priestory, kde mohli obete obdržať psychosociálnu pomoc a zotaviť sa z traumy z búrky. Deti v týchto priestoroch mali príležitosť zapojiť sa do aktivít, ktoré pomáhaju pri psychosociálnom zotavení ako sú hry, odpočinok a neformálne vzdelávanie. Popri šrukturovanej psychosociálnej pomoci pre dospelých a deti bolo poskytované aj vedenie pre zamestnancov v priestoroch, ktoré pozostávali zo školení o aktivitách pre rôzne vekové kategórie či o metódach ako sa priblížiť dospelým a ako poskytovať špeciálnu starostlivosť deťom s postihnutím. Aby sme zabezpečili prevenciu pred násilím, zneužívaním a obchodovaním s deťmi, MAGNA spolupracovala s vládou, komunitnými organizáciami a ďalšími partnermi, s ktorými zvyšovala povedomie, spravovala prípady a pomáhala v mechanizmoch ich nahlasovania.

MAGNA tiež vykonala prieskum štátnej podpory v oblasti mentálneho zdravia a psychosociálnej starostlivosti (Mental Health and Psychosocial Suppport- MHPSS) v severnom Cebu a východnom a západnom Leyte. Cieľom bolo identifikovať potreby miestneho obyvateľstva a oblasti, v ktorých je potreba pomoci najurgentnejšia. Na základe týchto prieskumov MAGNA vytvorila tímy expertov skúsených v poskytovaní psychosociálnej starostlivosti v pokatastrofálnom období. Aby obete prekonali straty a stres prostredníctvom profesionálnych psychosociálnych metód, tímy poskytli svoju pomoc obetiam v oblastiach východného a severného Leyte (v oblastiach Kananga, Palo, Tacloban, Palompon, Merida) a v severnom Cebu (v oblastiach Daan Bandtayan, San Remigio, Malapascua, Medelin). Aktivity pozostávali z nasledovných: psychosociálna prvá pomoc, komunitná a rodinná podpora, individuálne poradenstvo, skupinové poradenstvo, skupinové aktivity a posúdenia, identifikácia a následné nahlasovanie tých, ktorí potrebovali špecializovanú zdravotnú starostlivosť zameranú na mentálne zdravie v nemocniciach v Ormoc, Cebu, Palo a Tacloban. Celkový dosah programu v 2013 podľa štatistík v záchytnej oblasti predstavoval 613 441 ľudí vrátane 159 495 detí mladších ako 5 rokov.

Všetky aktivity tzv. MHPSS tímov boli implementované v spolupráci s miestnymi zdravotnými pracovníkmi a autoritami. Napriek tomu, že Filipíny prešli mnohými katastrofálnymi udalosťami už pred tajfúnom Haiyan, štát má naďalej medzeru v poskytovaní psychosociálnej pomoci a v kapacitách, ktoré majú zabezpečiť pomoc v post-traumatických a stresových udalostiach, ako aj v zručnostiach svojich miestnych zdravotných a sociálnych činiteľov. MAGNA tím preto poskytol profesionálne školenia a zabezpečil praktické psychosociálne pomôcky pre vládnych činiteľov, miestnych sociálnych pracovníkov a ostatných zdravotných pracovníkov, ktorí sprostredkovali pomoc. Miestna sieť trénovaných pracovníkov a vládnych pracovníkov je vďaka týmto snahám schopná pokračovať v poskytovaní psychosociálnej podpory obetiam aj v dlhodobom časovom horizonte. Aby sme docielili dlhodobú udržateľnosť týchto aktivít v zasiahnutych oblastiach, MAGNA vytvorila vhodnú spoločenskú sieť, podporila miestne aktivity iniciované miestnou spoločnosťou a tak isto posilnila rodiny na úrovni domácností.

MAGNA sa zamerala na najzraniteľnejšiu populáciu, súčasťou ktorej sú predovšetkým deti. Tímy MAGNA zahájili pravidelné aktivity a monitoring v triedach vybraných škôl zasiahnutých oblastí. Ku koncu roka 2013 MAGNA poskytla mentálne a psychosociálne aktivity viac ako 3 367 ľuďom v núdzi, v školách pre 736 detí rôznych vekových kategórií v 3 prioritných oblastiach. Pre kompletnosť procesu MAGNA poskytla psychosociálnu podporu nie len deťom ale aj ich rodinám, ako aj 150 učiteľom a ostatným zamestnancom. Priamo na úrovni MHPSS jednotky alebo počas výjazdových aktivít na komunitnej úrovni MAGNA vykonala celkovo 711 individuálnych sedení poskytujúcich psychologickú prvú pomoc a celkovo 612 individuálnych základných poradenských sedení pre adolescentov a dospelých v 3 oblastiach implementácie aktivít. MAGNA zorganizovala taktiež základné poradenské semináre pre skupiny a rodiny, ktorých sa zúčastnilo celkovo 2 631 osôb počnúc dospelými, adolescentami až po deti. Tieto tvorili individuálne aj skupinové sedeniaa zvládanie stresu. Aby sme vybudovali miestne kapacity v oblasti poradenstva pre mentálne zdravie, MAGNA previedla školenia s názvom „Základné školenie o mentálnom zdraví a psycho-sociálnej podpore počas kríz, mimoriadnych situácií a katastrof“ pre viac ako 111 školiteľov z vládnych a iných organizácií a spolkov.

Počas prírodnej katastrofy je dôležité poskytnúť podporu nie len zasiahnutej populácii ale taktiež pracovníkom na prednej línii, ktorí poskytujú pomoc, nakoľko aj oni sami častokrát potrebujú MHPSS. MAGNA úzko spolupracovala so zdravotným personálom a ostatnými organizáciami poskytujúcimi humanitárnu pomoc v teréne, medzi ktorými tiež zvyšovala povedomie a zhodnocovala ich vlastné potreby pre MHPSS. Kdekoľvek bolo potrebné, tímy MAGNA poskytli MHPSS s komplexnou podporou, aby asistovali samotným pracovníkom v prekonaní ťažkých situácií, očitými svedkami ktorých boli na dennej báze.

Počas reportovacieho obdobia MAGNA poskytla psychosociálnu pomoc prostredníctvom MHPSS 5 členom personálu z Odboru Sociálnej Starostlivosti a Rozvoja (Department of Social Welfare and Development- DSWD) v Kanangaa a 17 osobám zo Zdravotníckych Jednotiek Vzdialených Obcí (the Rural Health Units of the Municipalities) v San Remegio, Medellin a Daan Bantayan v severnom Cebu.

MAGNA pracuje Filipínach od roku 2013.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.