Report Aktivít DR Kongo 2012

Report Aktivít DR Kongo 2012
Kongo (KDR). MAGNA nuticionistky merajú deti v uliciach Kinshasy, počas nutričného prieskumu stavu podvýživy v oblasti. Copyright by MAGNA

Pracovníci v teréne: 106
Oblasti intervencie: Podvýživa, sexuálne násilie a násilie založené na rodovej príslušnosti
Geografické oblasti intervencie: Kinshasa


Kongo (KDR) sa nachádza na poslednom mieste v rebríčku pre Index ľudského rozvoja (ILR) sčasti ako dôsledok dysfunkčných a neexistujúcich sociálnych služieb vrátane systému zdravotnej starostlivosti. Postavenie v ILR poukazuje na problémy na vnútroštátnej aj regionálnej úrovni a zdôrazňuje obrovské medzery v životnej úrovni a životných príležitostiach. Demokratická republika Kongo (DRC) je pod priemerom aj v porovnaní s inými krajinami v regióne. Trpí vysokou mierou úmrtnosti, ktorá sa prejavuje v priemernej dĺžke života u žien (56,8 roka, podľa CIA, The World Fact book, DRC, 2011), úmrtnosť novorodencov je 92 prípadov na 1000 narodení (EDS, DRC, 2007) a úmrtnosť detí mladších ako päť rokov je 199 prípadov na 1000 detí (ILR, UNDP).

Podvýživa je jednou z hlavných príčin vysokej úmrtnosti detí mladších ako 5 rokov a predstavuje približne 50 % úmrtí u detí v DRC. V celej krajine je približne 1 milión podvyživených detí mladších ako 5 rokov (MISC 2010). Situácia v krajine sa zlepšila, keď miera globálnej akútnej podvýživy so 16 % v roku 2001 klesla v roku 2010 na 11 %. Podľa zistení PRONANUT (Národný program pre výživu pod záštitou Ministerstva zdravotníctva DRC) je však pokrytých len 5 % skutočných nutričných potrieb. Stále ostáva ešte obrovské množstvo ľudí, ktorých nutričné potreby treba riešiť. Napriek globálnemu zlepšeniu ostáva podvýživa hlavnou príčinou úmrtia u malých detí.

Podvýživa (všetky druhy) predstavuje hrozbu pre život a rast detí a narúša rozvoj DRC. Nutričný prieskum vykonaný v septembri 2011 v hlavnom meste, ktoré má podľa odhadu 9 miliónov obyvateľov a rozkladá sa na 9 965 km2, vykresľuje znepokojivú situáciu týkajúcu sa podvýživy. Prieskum rozdelil Kinshasu na zóny na základe sociálno-ekonomických skupín a dokázal, že mesto nevyhnutne potrebuje nutričné intervencie. Prieskum odhalil, že približne 94 000 detí potrebuje nutričnú terapeutickú intervenciu. Žije tu viac než 300 000 detí s oneskoreným rastom (). Vysoké ceny za potraviny vyvolali u rodín boj o zachovanie potravinovej bezpečnosti. Ak by v oblasti potravinovej bezpečnosti alebo v zdravotnej situácii nastalo náhle zhoršenie (napr. ako cholera v roku 2011), počet postihnutých detí by dramaticky vzrástol.

Kompletnú zdravotnú starostlivosť podvyživeným deťom poskytuje len malý počet zdravotníckych zariadení v 35 existujúcich zdravotných zónach. Väčšina detí v komunite nikdy neabsolvovala vyšetrenie, a nie je preto u nich zistená ani liečená akútna podvýživa. Problém podvýživy sa často ignoruje a vykonáva sa len málo intervencií.

Na alarmujúcu situáciu v hlavnom meste zareagovala MAGNA v roku 2012 implementáciou nutričného programu. Nutričný projekt vykonávala MAGNA v spolupráci s PRONANUT (národný nutričný program) Ministerstva zdravotníctva s podporou UNICEF a súkromných darcov.

Od júla 2012 MAGNA vykonávala program integrovaného prístupu ku komunitnému riešeniu akútnej podvýživy (IMAM), ako aj integrované praktiky výživy novorodencov a detí (IYCF) vo všetkých 13 spolupracujúcich zdravotníckych zariadeniach u 23 781 detí mladších ako 5 rokov.

Cieľom nutričného projektu organizácie MAGNA bolo prispieť k redukcii úmrtnosti detí mladších ako päť rokov a zabrániť eskalácii podvýživy poskytnutím účinnej nutričnej starostlivosti, ktorá spĺňa kritériá starostlivosti o pacientov postihnutých akútnou podvýživou odporúčané na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni.

MAGNA zaviedla mechanizmus na poskytovanie adekvátnej starostlivosti a podpory podvyživeným deťom v cieľových lokalitách. Vyšetrenie, ktoré sme okamžite uskutočnili u 1 409 detí mladších ako 5 rokov v júli 2012 v šiestich zdravotných zónach v meste Kinshasa, preukázalo globálnu akútnu podvýživu u 12,07 %, čo zodpovedá hranici intervencie (> 10 % pre GAM).

MAGNA vykonávala celý balík vysoko účinných nutričných intervencií, lekársku pomoc, ktorú poskytoval špeciálne vyškolený zdravotnícky personál a odborníci na výživu, ako aj vzdelávanie a poradenstvo v šiestich zdravotných zónach vrátane 12 ambulantných terapeutických programov (OTP) a dvoch stabilizačných centier (SC). Celkovo bolo do nutričného protokolu IMAM a IYCF zaškolených 156 pracovníkov (72 zdravotníckych pracovníkov a 84 komunitných zdravotníckych pracovníkov).

V dôsledku obmedzených zdrojov kladie MAGNA dôraz na čo najrýchlejšiu liečbu príznakov a prepustenie detí zo starostlivosti čím rýchlejšie. Sústreďujeme sa aj na deti s miernou podvýživou (MAM), aby sme zabránili zhoršeniu ich nutričného stavu. MAGNA v roku 2012 prijala a liečila celkovo 1 463 podvyživených detí (1 178 v OTP a 285 v SFP) a hospitalizovala 71 detí v stabilizačných centrách. Dodržiavali sme minimálne kritéria SPHERE, čo dokazuje vysokú kvalitu poskytovanej starostlivosti. Celkovo bolo príjemcom distribuovaných 11 200 balíkov terapeutickej stravy Plumpy Nuta vykonali sme 9,081 nutričných prehliadok.

V rámci prevencie sme v zdravotníckych zariadeniach a komunitách poskytovali informácie a vykonávali aktivity na zvyšovanie povedomia. Vzdelávacích stretnutí v zdravotníckych zariadeniach alebo v komunite sa zúčastnilo 13 459 ľudí. 506 opatrovateľov sa v centrách zúčastnilo 24 ukážok prípravy jedál. MAGNA sa tiež snažila zlepšiť kvalitu a včasnosť podávania zdravotných správ vrátane analýzy údajov zo zdravotníckych zariadení a provincií a posilniť väzby a mechanizmy koordinácie.

Adolescentky, mladé dievčatá a ženy sú v patriarchálnej spoločnosti DRC hlavnými cieľmi rôznych typov násilia. Sexuálne násilie a násilie založené na rodovej príslušnosti (SGBV) predstavuje závažný problém v systéme verejného a reprodukčného zdravia. Problémy sa prehlbujú z dôvodu neexistujúceho alebo dysfunkčného sociálneho a zdravotníckeho systému v krajine.

Beztrestnosť za zločiny sexuálneho násilia v DRC je na vzostupe od roku 1996. S cieľom zabrániť a prispieť k výraznému poklesu sexuálneho násilia boli v trestnom zákonníku DRC v roku 2006 vykonané úpravy a prijaté nové články. Zákon o ochrane dieťaťa z roku 2009 posilňuje právny rámec pre ochranu mladistvých a vytvára podmienky na vykonávanie justície mladistvých.

Obeť sexuálneho násilia je v DRC často diskriminovaná svojím okolím. Mnohé ženy sú odmietané a ponechané v izolácii a stáva sa, že sú im odobraté aj ich deti. Veľa mladých dievčat a adolescentiek je zneužívaných príbuznými či susedmi. Všetky tieto skutočnosti prispievajú k pocitu fyzickej neistoty u obetí SGBV a k strachu oznámiť zločin rodine alebo justícii. Podľa štatistík UNFPA a Ministerstva pre rodové záležitosti, rodinu a dieťaťa narastá počet obetí SGBV. Tieto násilia páchajú civilisti, ktorí často uniknú trestu, a ich obetiam nie je neposkytnutá adekvátna starostlivosť.

V Kinshase chýbajú vhodné intervencie. Toto mesto s približne 9 miliónmi obyvateľov má veľa problémov, ktoré sú často ignorované. SGBV je jeden z nich. Až 90 % obetí SGBV sú mladiství. Bez riadnej a včasnej starostlivosti sú vystavení neželaným tehotenstvám, komplikáciam spojených so sexuálne prenosnými chorobami alebo inými rizikám.

Iniciatívy, ktoré reagujú na sexuálne násilie v zdravotníckom sektore, sú obmedzené v porovnaní s inými sektormi a nie sú dostatočne zhodnotené.

MAGNA, ktorá poskytuje lekársku starostlivosť v Štátnej nemocnici Kintambo, ponúka svoje služby obetiam sexuálneho násilia. Počet obetí sexuálneho násilia (SVS), ktorým MAGNA v roku 2012 pomohla, sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom takmer zdvojnásobil. V roku 2011 sme prijali a liečili 200 obetí sexuálneho násilia a v roku 2012 sa tento počet zvýšil na 386 obetí sexuálneho násilia (786 od začiatku fungovania programu) vrátane 13 mužských obetí a vykonali sme 1 134 lekárskych prehliadok. V priemere sme pomohli 32 ľuďom za mesiac v rámci lekárskej a psychologickej starostlivosti. Vývoj ukazuje, že tento počet bude v budúcnosti narastať. Väčšina z obetí sú ženy a najviac postihnutá je veková skupina od 13 do 17 rokov. Šokujúcou skutočnosťou je zistenie, že väčšinu pacientov tvorili deti. Zaregistrovali sme 358 detských obetí sexuálneho násilia, čo predstavuje 92 % zo všetkých registrovaných pacientov. MAGNA poskytuje aj špeciálnu pomoc v prípade zdravotných komplikácií. Kvalita starostlivosti sa zlepšila, hoci stále zostáva niekoľko problémov, ktoré treba riešiť.
Všetky obete násilia založenom na rodovej príslušnosti boli prijaté a liečené v súlade s národnými usmerneniami. Odporúča sa, aby sa obeti poskytla zdravotná pomoc do 72 hodín po útoku, keďže čas poskytnutia lekárskej starostlivosti hrá dôležitú úlohu. Čím skôr obeť vyhľadá zdravotnú pomoc, tým účinnejšia bude liečba. 95 (25 %) zo všetkých obetí vyhľadalo nemocnicu do 72 hodín po útoku. 81 (85 %) z nich bola poskytnutá profylaktická ARV liečba, aby sa zabránilo prenosu vírusu HIV. Najvyšší počet obetí nahlásila polícia alebo úrad štátneho zástupcu. Väčšina násilníkov sú civilisti a 74 % z nich pred útokom poznalo svoju obeť.

Školenia v komunite zamerané na primárne referenčné miesta ako polícia a úrad štátneho zástupcu absolvovalo celkovo 2 403 ľudí.


MAGNA pôsobí v Kongo (KDR) od roku 2009.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.