Report Aktivít DR Kongo 2015

Report Aktivít DR Kongo 2015
Kongo (KDR). 2015. Copyright MAGNA

Medzinárodní a miestni pracovníci a dobrovoľníci: 703
Geografická oblasť pôsobenia: Kinshasa


MAGNA pôsobí v Konžskej demokratickej republike (KDR) od roku 2009. Cieľom MAGNA v tejto krajine je prispieť k zníženiu úmrtnosti matiek a detí vo veku do 5 rokov. Tento cieľ sa dosahuje dodávaním potrieb pre zdravotnú a psychosociálnu starostlivosť o obete sexuálneho a rodovo podmieneného násilia (SGBV), znížovaním akútnej podvýživy detí ako aj zvýšením kvality a zlepšením prístupu k službám zdravotnej starostlivosti o matku a dieťa vo vybraných zdravotných zónach v Kinshase.

MAGNA mala v roku 2015 priamo v teréne nasadených 703 ľudí, z ktorých 682 pracovníkov bolo priamo zapojených do projektov prebiehajúcich počas roka zdravotní pracovníci, pracovníci v zdravotných zónach, komunitní zdravotní pracovníci, zdravotné sestry, atď.) a 21 ľudí sa venovalo koordinácii a riadeniu aktivít priamo v teréne. KDR je jednou z najchudobnejších krajín sveta. Napriek tomu, že krajina má dostatok zdrojov nerastných surovín, v roku 2014 sa spomedzi 188 krajín rebríčka Indexu ľudského rozvoja umiestnila na 176 mieste. 87 % obyvateľov žije pod hranicou chudoby a priemerná dĺžka života dosahuje 59 rokov. Dôvodom nízkeho ekonomického rastu krajiny je čiastočne jej devastácia zapríčinená vojnou, ďalej nesprávny spôsob využívania zdrojov, slabý výkon činnosti správnych inštitúcií a nedostatočne vybudovaná infraštruktúra. Základné služby poskytované štátom (vzdelávanie, lekárska a zdravotná starostlivosť, infraštruktúra...) sú zriedkavé, zle organizované a na veľkej časti územia krajiny dokonca nedostupné.

MAGNA sa v KDR zameriava na oblasť hlavného mesta Kinshasy, ktoré predstavuje rozsiahlu mestskú aglomeráciu s približne 10 miliónmi obyvateľov na 9 965 km2. Zdravotné ukazovatele KDR patria k tým najhorším na svete. Úmrtnosť matiek a detí je stále vysoká v dôsledku extrémnej chudoby, obmedzených základných služieb a nedostatku prístupu ku zdravotnej starostlivosti. Podľa prieskumu, ktorý v roku 2014 uskutočnila IDH v KDR, piateho roku života sa nedožije 118,5 z 1 000 živo narodených detí a miera detskej úmrtnosti je 86,1 živo narodených detí z 1000. Jednou z hlavných príčin zvýšenej úmrtnosti detí do 5 rokov je podvýživa. U detí v KDR je príčinou asi 50 % úmrtí. Okrem toho je v KDR veľmi rozšírené rodovo podmienené násilie, pričom podľa Indexu ľudského rozvoja malo skúsenosť s niektorou z jeho foriem 64,1 % žien aj napriek tomu, že od roku 2009 je boj proti tomuto druhu násilia považovaný za národnú otázku. MAGNA pokračovala v roku 2015 v svojich holistických aktivitách v niekoľkých zdravotných obvodoch v Kinshase (hlavné mesto KDR) a zameriavala sa na najmä na prevenciu chronickej podvýživy v komunitách, zdravotnú starostlivosť o matku a dieťa a starostlivosť a pomoc obetiam sexuálneho a rodovo podmieneného násilia.

Nižšie sú uvedené hlavné úspechy a výsledky dosiahnuté v roku 2015 v jednotlivých oblastiach pôsobenia:

Prevencia chronickej podvýživy v komunitách

Chronická podvýživa negatívne ovplyvňuje ľudský kapitál a nezvratným spôsobom vplýva na kognitívny a fyzický vývoj detí. V KDR je ňou vážne postihnutých veľa obyvateľov. V posledných rokoch sa akútna podvýživa znížila, avšak rozsah chronickej podvýživy detí do 5 rokov zostáva takmer rovnaký (v roku 2013 to bolo 43 %, čo je len mierne zníženie oproti 46 % v roku 2007). Za takýmto vývojom indexu chronickej podvýživy stojí viacero faktorov, ako sú všeobecné úrovne chudoby, slabá znalosť problematiky výživy a nedostatok sociálno-ekonomickej infraštruktúry pre rozvoj komunít. Na území celej KDR takmer každé druhé dieťa do päť rokov zaostáva vo vývoji, čo je príznakom chronickej podvýživy. V súlade s národnou nutričnou politikou, podľa ktorej je zapojenie komunít jednou zo správnych a potrebných ciest ako dosiahnuť trvalé napredovanie v boji s podvýživou, sa MAGNA podujala na revitalizáciu projektov „výživy v komunitách“ v krajine. Výsledky prieskumu KAP (Knowledge-Attitude-Practice), ktorý robila MAGNA v spolupráci s národným nutričným programom PRONANUT v roku 2014 v dvoch zdravotných obvodoch Kinshasy ukázali, že celková hodnota podvýživy u detí 6 – 59 mesiacov je 15,5 % v Bambu a 16,1 % v Binza Météo. Pri zohľadnení celkového počtu obyvateľov v týchto dvoch oblastiach dosahuje počet detí vo veku 0 – 23 mesiacov trpiacich chronickou podvýživou v absolútnom vyjadrení číslo 9 694. V roku 2015 bolo cieľom znížiť úmrtnosť detí do 5 rokov prostredníctvom zisťovania zaostávania vo vývoji v rámci vybranej populácie a práce s tehotnými a dojčiacimi ženami. Súčasťou prístupu je zapojenie komunít do rozvoja a šírenia postupov správnej detskej výživy, vyhľadávanie detí trpiacich podvýživou a zlepšovanie zdravotného stavu každej cieľovej domácnosti. Zameriava sa tiež na nachádzanie lokálnych riešení na výživové a zdravotné problémy. V snahe znížiť hodnoty chronickej podvýživy detí vo veku od 0 do 23 mesiacov bolo do projektu na mesačnej báze zapojených v prvej fáze 5 925 detí vo veku od 0 do 6 mesiacov a 16 689 detí vo veku 6 až 23 mesiacov. K tomu treba pripočítať 12 678 tehotných a dojčiacich žien, ktoré boli zahrnuté do projektu na mesačnej báze a viac ako 300 komunitných zdravotníckych pracovníkov, 45 zdravotníkov a veľa ľudí s dôležitým postavením a vplyvom v komunitách, ktorí sa podieľali na projekte. Do pilotného projektu bolo v Kinshase zahrnutých päť zdravotných obvodov, ktoré sa nachádzajú v zdravotných zónach Bumbu a Binza Météo. V tejto prvej fáze sa dosiahli vynikajúce výsledky v oblasti zníženia zaostávania vo vývoji, nakoľko hodnota výskytu nízkej pôrodnej hmotnosti klesla zo 6 % v januári na 1 % v apríli a zároveň klesol percentuálny podiel detí s výškou do 81 cm (chlapci) a 79,3 cm (dievčatá) z 5 % v januári na 1 % v marci 2015. Súbežne s tým sa zvýšil počet výlučne dojčiacich matiek z 51 % na 75 % v apríli 2015. Výsledky projektu boli dosiahnuté vďaka realizácii širokého spektra aktivít, vrátane vzdelávania a zvyšovania povedomia u 167 vedúcich osobností a zorganizovania 46 skupinových diskusných stretnutí v rámci komunity pre 1 107 ľudí (osoby zabezpečujúce starostlivosť o dieťa), 129 kurzov varenia pre 1 548 matiek a iných osôb, ktoré zabezpečujú primárnu starostlivosť o dieťa, a 221 vážení detí v komunite s účasťou 4 274 detí do 5 rokov, z ktorých 723 malo podváhu a vo vážnych prípadoch bolo odporučené podať hotové terapeutické jedlo v najbližšom zdravotníckom zariadení. Okrem toho MAGNA zrealizovala 158 aktivít technickej asistencie pre pracovníkov zdravotníckych zariadení a spolu s hlavnými predstaviteľmi zodpovednými za implementáciu aktivít previedla kontrolné návštevy.

Na základe výsledkov dosiahnutých v prvej fáze a výstupov prieskumu, ktorý MAGNA robila v spolupráci s PRONANUT v marci 2015, identifikovala MAGNA potrebu pokračovať v realizácii tohto projektu s cieľom dosiahnuť trvalé výsledky. Táto druhá fáza bola zameraná najmä na podporu osvojenia si komunitného prístupu k prevencii podvýživy u hlavných komunitných predstaviteľov, a to formou posilnenia výborov pre rozvoj a zdravie a obnovenia predškolských konzultácií. 332 predstaviteľov komunít (130 členov Výborov pre rozvoj a zdravie a 202 komunitných zdravotných pracovníkov) a 30 pracovníkov zdravotníckych zariadení absolvovalo školenia o najlepších postupoch v oblasti detskej výživy a o tom, ako čeliť podvýžive. V zdravotných centrách bolo potrebné identifikovať skupinových koordinátorov v oblasti výživy. Vďaka zvýšenému počtu predstaviteľov komunít, ktorí si osvojili princíp „jeden komunitný zdravotný pracovník v najbližšom okolí“, sa uľahčil efektívny monitoring detí a rodín. Zároveň sa mohli komunitní zdravotní pracovníci venovať popri svojej komunitnej činnosti aj svojim bežným aktivitám. Po zaškolení sa sčítavaním obyvateľov komunít identifikovalo 10 324 detí vo veku od 0 do 23 mesiacov (vrátane 2 801 detí vo veku do 6 mesiacov) a 11 212 tehotných a dojčiacich žien. Vďaka práci komunitných zdravotných pracovníkov je možné tento „stav“ aktualizovať mesačne. V každom zdravotnom obvode urobila MAGNA komunitnú diagnostiku s cieľom vyhodnotiť znalosti, postoje a prax vo výžive detí, zdravotné a hygienické podmienky, a získať viac poznatkov o miestnej poľnohospodárskej výrobe. Zavedením systematického monitoringu detí prostredníctvom práce komunitných zdravotných pracovníkov umožňuje včas zachytiť možnosť vzniku zdravotných problémov a následne ich oznámiť vyššie na úroveň zdravotných obvodov a zón.

Od začiatku druhej fázy skontrolovali skupinoví koordinátori zaškolení v oblasti obnovy predškolských konzultácií komunitné aktivity osemkrát a kancelária zdravotného obvodu spolu s organizáciou MAGNA spoločne vykonávali mesačné kontrolné návštevy. Za obdobie len troch mesiacov počas druhej fázy bolo v komunitách sledovaných 6 890 detí vo veku 0 až 23 mesiacov a 7 309 tehotných a dojčiacich žien a tiež sa dosiahli veľmi dobré výsledky v hlavných ukazovateľoch projektu, napríklad počas komunitných vážení bolo len 345 detí (9,6 %) pod úrovňou normálnej vývojovej krivky. K tomu treba pripočítať dosiahnutie ukazovateľov v pokračujúcom dojčení, ktoré sa oproti 26 % v predchádzajúcej fáze v priemere takmer zdvojnásobilo (50 %). Taktiež percentuálna hodnota prípadov detí s výškou do 81 cm (chlapci) a 79,3 cm (dievčatá) bola v priemere 0,76 %. V prvých mesiacoch tejto fázy boli však niektoré ukazovatele, ako rôznorodosť stravy a výhradné dojčenie, v porovnaní s prvou fázou pomerne nízke. Dobré výsledky sa dosiahli vďaka zmene správania prostredníctvom monitorovania prípadov v komunitách, akceptovania používania správnych postupov pri kŕmení dojčiat a malých detí a propagovaním dojčenia. V druhej fáze pokračovalo veľa aktivít z prvej fázy, avšak pribudli aj nové, ako zahájenie programu starostlivosti o zdravé dieťa (HCC - Healthy Child Care), v rámci ktorého 30 skupinových koordinátorov v zdravotných centrách, zaškolených pomocou 125 technických stretnutí v roku 2015, zahájilo konzultácie a 202 komunitných pracovníkov prešlo školeniami o komunitných aktivitách ako sú komunitné váženie, zber údajov, organizácia diskusných skupín atď. s následným sledovaním počas 180 návštev. Počet matiek a iných osôb zabezpečujúcich starostlivosť o dieťa, ktoré sa zúčastňovali programu HCC a predškolských konzultácií za zvýšil z 6,2 % v roku 2014 na 25,6 % v roku 205. Výsledkom bolo zorganizovanie 89 diskusných skupín, do ktorých sa zapojilo až 1 780 ľudí, 60 kurzov varenia pre 720 matiek a osôb zabezpečujúcich primárnu starostlivosť o dieťa, ktoré učili najlepšie postupy na zabezpečenie výživy detí v svojom blízkom okolí. V rámci 170 podporných skupín vedených MAGNA komunitnými zdravotnými pracovníkmi sa poskytli rodičom rady ohľadom detskej výživy a posilnila sa sociálna súdržnosť v rámci komunít. Zúčastnilo sa ich 2 040 ľudí.

Prevencia sexuálneho a rodovo podmieneného násilia (SGBV) a prístup obetí SGBV k starostlivosti v Kinshase.

Fenomén sexuálneho a rodovo podmieneného násilia v KDR vykazuje dva odlišné kontexty spojené so sociálno-politickou a ekonomickou situáciou v krajine. V provincii Kinshasa je okrem iného veľký problém poskytnúť vhodné a kvalitné riešenie zdravotných potrieb obyvateľov, vrátane reprodukčného zdravia. Niektoré inštitúcie pôsobiace v tejto oblasti odhadujú, že v provincii sa stane obeťami sexuálneho násilia asi 3 000 ľudí ročne. Toto vysoké číslo predstavuje odhad všetkých obetí, nahlásených aj nenahlásených. SGBV predstavuje problém bezpečnosti a verejného zdravia. Jeho následky sú fyzické, psychologické, ekonomické a sociálne, bez ohľadu na pohlavie, vek a/alebo rod obete. Nepostihuje len samotnú obeť, ale aj jej rodinu a komunitu. Väčšina obetí je maloletá, pochádzajúca z ohrozených rodín, ktoré nepoznajú svoje práva. Nefunkčnosť alebo absencia sociálnych služieb, najmä v oblasti zdravotníctva, a infraštruktúry v krajine ešte celú situáciu zhoršujú.

MAGNA pôsobí v nemocnici v Kintambo od roku 2001 a snaží sa zlepšiť kvalitu starostlivosti poskytovanej obetiam sexuálneho a rodovo podmieneného násilia v Kinshase, kde sa podľa odhadov stane približne 3 000 ľudí ročne obeťami sexuálneho násilia. Počas trvania projektu sme zaznamenali značný nárast počtu obetí sexuálneho násilia, ktoré boli ošetrené v nemocnici v Kintambo. V roku 2011 to bolo 200 pacientov, v roku 2012 už 386 a v roku 2014 ich bolo 718. V roku 2015 bolo len za prvé tri mesiace činnosti prijatých a ošetrených 219 obetí. Tento nárast je spojený so zvýšením kvality poskytovanej lekárskej a psychologickej starostlivosti a pozitívnymi výsledkami aktivít MAGNY, vedených v spolupráci s partnermi z komunít na zvýšenie povedomia, ktoré sa zamerali na dôležitosť včasného nahlásenia. Presnejšie, poskytlo sa 353 bezplatných lekárskych konzultácií, z nich bolo 219 nových prípadov testovaných na HIV a dostali PEP súpravu (post-expozičná profylaktická súprava) a 18,3 % obetí prišlo v rámci prvých 72 hodín, čo je veľmi dôležité z hľadiska prijatia preventívnych opatrení. V 317 (90,4 %) nových prípadoch išlo o maloleté obete, vo veku do 18 rokov. Okrem toho bolo deväť (9) pacientiek tehotných v dôsledku znásilnenia odporučených na pôrodnú starostlivosť a ošetrených v pôrodnici v Kintambo, ktorú MAGNA podporuje.

V rámci projektu MAGNA renovovala a plne vybavila vhodný priestor v nemocnici v Kintambo na účely starostlivosti o obete sexuálneho násilia, aby bola zabezpečená dôvernosť na štandardne dobrej úrovni a postupy v súlade s národným protokolom starostlivosti o obete sexuálneho násilia (SVS – sexual violence survivors). MAGNA vykonala 19 technických asistenčných návštev a 4 spoločné vyhodnocovacie stretnutia, aby podporila zdravotnícke zariadenie v zlepšovaní kvality starostlivosti o obete sexuálneho násilia. Taktiež sa počas návštev nemocnice poskytli informácie celkovo 449 ľuďom rôznych vekových skupín o dôležitosti lekárskej starostlivosti o obete znásilnenia a pomoc bola poskytnutá 400 obetiam. V skutočnosti sa v roku 2015 zvýšil výskyt tehotenstva následkom znásilnenia a dosiahol 10 % (v roku 2014 bol mesačný priemer na úrovni 5,9 %).

Tento fakt je tým správnym dôvodom pre rozšírenie projektu do ďalších 8 zdravotníckych zariadení v Kinshase. V duchu rovnakého prístupu ako v nemocnici Kintambo oslovila MAGNA 8 zdravotníckych zariadení v Kinshase (Kinshasa (Kimbanseke, Masina 1, Ndjili, Selembao, Makala, Bumbu, Kinsenso a Mont Ngafula 1) s cieľom poskytnúť SVS starostlivosť 1453 príjemcov za jeden rok. Špeciálnym účelom spustenia tohto projektu bolo poskytovanie starostlivosti obetiam násilia, vrátane sexuálneho násilia a zameranie sa na priamu lekársku a psychologickú pomoc ako aj vzdelávanie na posilnenie schopností pracovníkov zdravotníckych zariadení, aby mohli ďalej školiť miestnych pracovníkov o poskytovaní lekárskej a psychologickej pomoci obetiam sexuálneho násilia. Väčšine obetí sexuálneho násilia poskytla MAGNA lekársku starostlivosť, ktorá spočíva v základných liečebných a preventívnych opatreniach poskytovaných vo vybraných a pripravených zdravotných zariadeniach, ako je prevencia voči infekciám (HIV, sexuálne prenosné infekcie, hepatitída typu B, tetanus), poskytovanie tehotenských testov, antikoncepcie, pomoc pri zvládaní nechceného tehotenstva, ošetrenie fyzických zranení. Obetiam znásilnenia sú poskytované post-expozičné profylaktika na zabránenie možným infekciám ako je napr. HIV. Čím skôr sú lieky podané, tým sú účinnejšie. V prípade, že od vystavenia prešli viac ako tri dni, lieky už nemajú žiadne účinky. Na prevenciu sexuálne prenosných infekcií ako syfilis alebo kvapavka sa podávajú antibiotiká. Taktiež prebehla vakcinácia proti tetanu a hepatitíde typu B. Očkovanie proti hepatitíde je účinné len v prípade, že sa vykoná do troch mesiacov od znásilnenia. Tímy MAGNA zabezpečuje aj dodávky potrebných liekov a pracuje s miestnymi komunitami na zvyšovaní povedomia o sexuálnom násilí a povzbudzuje obete k tomu, aby čím skôr vyhľadali lekársku pomoc. Na dosiahnutie účinnosti podávaných liekov je potrebné, aby obete znásilnenia požiadali o pomoc do 72 hodín od útoku. Tímy MAGNA poskytujú tiež informácie o symptómoch sexuálne prenosných chorôb, aby ich mohli ľudia rozpoznať a požiadať o liečenie. Najhlbšími následkami sexuálneho násilia sú často práve tie, ktoré nie je vidno. Prežitá trauma dlhodobo ovplyvňuje schopnosť obete zapájať sa do bežného života. Preto je psychologická starostlivosť súčasťou starostlivosti o obete sexuálneho násilia, ktorú MAGNA poskytuje s cieľom znížiť dopady traumy spojenej s násilím. Psychologická podpora je neoddeliteľnou súčasťou lekárskych vyšetrení akejkoľvek obete sexuálneho násilia. Rozhovor s pacientom má viesť k pochopeniu okolností útoku a špecifickej situácie pacienta, aby bolo možné navrhnúť čo možno najvhodnejší terapeutický prístup a liečenie. Empatické počúvanie a profesionálny prístup k pacientovi s rešpektom spolu s poskytnutím súkromia a pocitu dôvernosti sú základným predpokladom k získaniu si pacientovej dôvery a ochoty podeliť sa o traumatizujúcu skúsenosť.

Počas prvých šiestich mesiacov projektu bolo v 8 zdravotníckych centrách prijatých a ošetrených 317 nových prípadov, pričom v 84 % išlo o maloleté obete. Poskytli sme 317 lekárskych konzultácií, vrátane tehotenských testov a testov na HIV, konzultácie ohľadom pohlavne prenosných chorôb a rozdali 109 PEP súprav. Za pomoci MAGNA bolo postarané o jedno nechcené tehotenstvo a 3 závažné prípady vrátane fyzických zranení. Mohli sme poskytnúť 317 prvotných psychosociálnych stretnutí, 72 cielených individuálnych poradenských stretnutí, 11 podporných skupín pre 67 obetí a 14 partnerov/členov rodín. Okrem toho absolvovalo 74 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a 16 pracovníkov zdravotných zón školenie o psychosociálnej a lekárskej starostlivosti o obete sexuálneho a rodovo podmieneného násilia a 14 zdravotných pracovníkov absolvovalo školenie o postupoch forenznej psychológie a taktiež sa 160 pracovníkom mimo oblasti lekárstva odovzdali poznatky a informácie, ako postupovať v prípadoch obetí sexuálneho násilia, čo vyústilo do zvýšenia kapacít pre starostlivosť o tieto obete v 8 zdravotníckych zariadeniach. Bolo zorganizovaných 115 technických asistenčných návštev.

Zdravotná starostlivosť o matku a dieťa

Správa DHS uvádza vysokú úroveň materskej úmrtnosti – 846 úmrtí na 100 000 živo narodených detí. Zo všetkých úmrtí žien vo veku 15 až 49 rokov je jedno úmrtie z 18 spojené s tehotenstvom. 27 % detí sa rodí príliš skoro po sebe (menej ako 24 mesiacov medzi dvomi pôrodmi). Táto vysoká úroveň materskej úmrtnosti sa dá vysvetliť tým, že matky nie sú schopné optimálne sa postarať o svoje deti, pričom ohrozujú svoje vlastné zdravie viacerými po sebe nasledujúcimi tehotenstvami a komplikáciami počas tehotenstva. Treba spomenúť aj vysokú mieru tehotenstiev mladistvých: na 1 000 žien vo veku 15 až 19 rokov pripadá 138 detí a odhadovaná miera plodnosti ukazuje, že každá žena vo veku 15 až 49 rokov má v priemere 6,6 detí[1]. Jedna žena zo 4 vo veku 15-19 rokov už začala rodiť deti. 80 % žien nepoužíva antikoncepciu (prirodzenú alebo umelú). Nízka úroveň vzdelania matiek ovplyvňuje aj lekársku starostlivosť o dieťa: len 38 % z nich prináša svoje deti do najbližších zdravotníckych zariadení kvôli prevencii akútnych infekcií dýchacích ciest, hnačky alebo horúčky. Keďže sa projekt snaží prispievať z zlepšeniu zdravia matiek a detí do 2 rokov v troch zdravotných obvodoch v Camp Luka v Kinshase, zameriava sa na zložky potrebné na prevenciu a liečenie. Počas prvých piatich mesiacov zavádzania tohto projektu využilo zlepšenú starostlivosť o zdravie matky a dieťaťa veľa obyvateľov zdravotných obvodov, presnejšie 5 750 tehotných žien a dojčiacich matiek (z toho 2 000 priamo v zdravotných centrách). Zaviedol sa komunitný systém sledovania, ktorý umožňuje mesačne monitorovať situáciu v priemere 678 detí vo veku 0-23 mesiacov, 462 detí vo veku 29-59 mesiacov, 222 tehotných žien a 578 dojčiacich matiek. V rámci projektu sa už poskytli školenia 18 poskytovateľom služieb a 37 vedúcich osobností dostalo podrobnejšie informácie o danej tematike. Tri zdravotné centrá dostali potrebné lekárske vybavenie a materiál pre ošetrovanie matiek a detí a MAGNA vykonala 32 technických asistenčných návštev.

Hlavnými partnermi MAGNA v DR Kongo v roku 2015 boli: Ministerstvo zdravotníctva Konžskej demokratickej republiky, UNICEF DRK, Nadácia Orange France

MAGNA pôsobí v KDR od roku 2009.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.