Report Aktivít DR Kongo 2014

Report Aktivít DR Kongo 2014
Kongo (KDR). 2013. Matka s dieťatom čakajú na vyšetrenie na MAGNA nutričnej klinike v Kinshase. Copyright Martin Bandžák/MAGNA

Geografické oblasti intervencie: provincia Kinshasa
Pracovníci a dobrovoľníci v teréne: 450


Demokratická republika Kongo (KDR) je druhá najväčšia krajina na africkom kontinente. Leží v srdci Afriky. Občianska vojna v rokoch 1997-2003 vtiahla do konfliktu niekoľko susedných krajín a vyústila do 2,5 milióna obetí. Aj napriek tomu, že sa vojna skončila, situácia je v krajine veľmi nestabilná. Rozvoj tejto post-konfliktnej spoločnosti je stale veľmi pomalý a je poznamenaný trvalou neisotou, častým násilím spôsobeným ozbrojenými skupinami, ktoré na území DRK operujú. Až podnes sú v krajine rozľahlé oblasti (hlavne na východe krajiny), nad ktorými centrálna vláda má malú alebo žiadnu moc.  

Charakteristickým rysom vývoja DRK je kontrast medzi obrovskými prírodnými zdrojmi (poľnohospodárskymi, nerastnými a energetickými) a chudobou väčšiny obyvateľov. Typický je tiež vzťah medzi nelegálnou ťažbou, obchodom so zbraňami, núteným vysťahovaním obyvateľstva, porušovaním ľudských práv a konfliktom v krajine: oslabený formálny ekonomický sektor štátu poskytuje vhodné prostredie pre rôzne skupiny a cudzie záujmy o ťažbu prírodného bohatstva krajiny. Tieto zdroje následne pomáhajú financovať zbrane pre ozbrojené skupiny, čo naďalej podporuje vojnu.

Tento process negatívne ovplyvňuje životné ekonomické podmienky obyčajných ľudí. V roku 2014 bola DRK zaradená na 187. miesto zo 188 krajín na škále indexu ľudského rozvoja (HDI: 0.338) napriek skutočnosti, že ekonomika krajiny začala po desaťročiach úpadku rásť. Indikátory zdravia v DRC patria medzi najhoršie na svete. Vzhľadom k extrémnej chudobe, obmedzeným základným službám a nedostatočnému prístupu k zdravotnej starostlivosti, zostáva materská a detská úmrtnosť vysoká. Podľa prieskumu MICS 2010 úmrtnosť detí pod päť rokov je 158 na 1000 živých pôrodov a úmrtnosť novorodencov je 97 na 1000 živo narodených. Extrémne vysoká chorobnosť, ktorá predstavuje pre dieťa mladšie ako päť rokov 6-10krát malárie za rok, početné hnačky a akútne infekcie dýchacích ciest, prispieva k vysokej miere detskej úmrtnosti.

Podvýživa indikuje zdravotnícky problém Demokratickej republiky Kongo. Úrovne rôznych indikátorov podvýživy je podľa rôznych výskumov znepokojujúci. 43% trpí chronickou podvýživou, z ktorých 22% vo vážnej podobe. Globálne akútne hodnoty podvýživy sú odhadované celkovo na 11% a 5% má vážny stav, ktoré prekračujú medzinárodný kritický prah (10% je hodnota pre kritickú akútnu podvýživu a 2% pre vážnu akútnu podvýživu). V Kinshase výsledky výskumu vypracovaného Národným Nutričným Programom v roku 2011 ukázal, že celková hodnota chronickej podvýživy u detí 0-59 mesiacov je 26.5% s vrcholom pre vidiecke oblasti (39.7%)

Niekoľko rokov napriek všetkým snahám KDR, chronická podvýživa sa nemení, zatiaľ čo akútna podvýživa sa postupne znižuje. Hoci chronická podvýživa nebezpečne vplýva na ľudský kapitál v krajine, ovplyvňujúc kognitívny rozvoj a telesný rast dieťaťa.

Doposiaľ štúdie zverejnené v Lancet v 2008 ukázali vplyv kŕmenia novorodeniat a mladých detí v redukcii úmrtia novorodeniat a malých detí. Všeobecne praktikované výlučné kojenie môže znížiť detskú úmrtnosť o 13% a rozsiahle vhodné doplnkové stravovanie pre tento vek môže znížiť úmrtnosť až o 6%. Tieto opatrenia majú momentálne veľký vplyv na redukciu materskej a detskej úmrtnosti. Z tohto dôvodu na ne Minnistertsvo zdravotníctva kladie dôraz.

MAGNA reagovala na alarmujúcu situáciu prostredníctvom implementácie nutričného projektu zameraného na prevenciu chronickej podvýživy v komunitnej základni hlavného mesta Kinshasa - zdravotné zóny – Bumbu a Binza Meteo. Projekt prispieva k redukcii hodnoty chronickej podvýživy medzi deťmi medzi 0 a 23 mesiacom, cieleným na prvých 1 000 dní života dieťaťa (od obdobia tehotenstva až po dva roky).

MAGNA implementovala mechanizmus na boj proti chronickej podvýžive, aby reagovala na problem podvýživy predtým, ako sa vyskytne v cielených lokalitách hlavného mesta Kinshasa. Mechanizmus zahŕňal nasledujúcich šesť krokov v nutričnej intervencii v komunite: komunitné organizovanie, posilňovanie komunitnej schopnosti, komunitná diagnostika a rozvoj lokálneho boja proti podvýžive a mobilizácia lokálnych zdrojov.

Náš prístup sa zameral na podstatných prvých 1 000 dní rozvoja dieťaťa (tehotenstvo až 23 mesiacov, zahrňujúc tehotné ženy). Toto kritické obdobie rozvoja dieťaťa je oknom k šanci mať vplyv na chronickú podvýživu. Projekt sa zameral na zabezpečenie zmeny správania so zapojením príjimateľov pomoci. Tieto aktivity boli vedené vytrénovanými komunitnými zdravotnými dobrovoľníkmi, ktorí mali na starosti cielene vybrané domácnosti, kde prebiehal monitoring kvality, pravidelnosť a udržateľnosť v čase. Viac sektorový postoj cielený na opatrenia, ktoré majú vplyv na zdravie detí vo veku 0-23 mesiacov a tehotných žien, venujúc sa okamžitým a zásadným príčinám detskej podvýživy. Celkovo bolo v tomto projekte cielených 39 359 detí a žien. Počas roka 2014, 239 komunitných názorových lídrov bolo scitlivovaných na kľúčové rodinné praktiky a kŕmenie novorodencov a malých detí.

MAGNA komunitní zdravotnícki dobrovoľníci mesačne sledovali v priemere 3 163 detí vo veku 0-6 mesiacov, 8 059 detí vo veku 6-23 mesiacov a 11 892 tehotných a kojacich žien počas domácich návštev, čo je skoro 100 998 domácich návštev detí a 107 028 domácich návštev tehotných a kojacich žien.

Čo sa týka prevencie, MAGNA v pravidelných intervaloch robila osvetovú činnosť zameranú na zmenu správania, šírila informácie a implementovala osvedčené postupy IYCF do zdravotníckych zariadení a do komunít. Spomedzi aktivít zameraných na zmenu správania, boli nasledujúce aktivity – 1 227 podporných skupinových stretnutí bolo uskutočnených na zabezpečenie zdieľania skúseností rodičov s kojením a kŕmením ich detí. Celkovo sme touto aktivitou zasiahli 61 356 osôb. Väčšina z nich, 95% boli ženy, ktoré sa tradične starajú o deti a prichádzajú na konzultácie do zdravotníckych zariadení. Avšak muži boli zapojení do všetkých príležitostí, kde to bolo možné. Aby sme posilnili pozitívnu behaviorálnu zmenu, uskutočnili sme 244 demonštrácií varenia s príspevkom miestnych surovín od miestnej populácie na základe štvor hviezdičkovej diéty, ktorých sa zúčastnilo 3 888 ošetrovateľov v zdravotníckych zariadeniach. Pozitívnym výsledkom bolo, že príjemcovia pochopili, ako môžu sami bojovať proti podvýžive.

Uskutočnilo sa 83 komunitných vážení detí, ktoré nasledovali diskusiou o výsledkoch rastu detí. Zorganizovali sme 56 fokusových skupín matiek s deťmi pod 6 mesiacov, matiek s deťmi 6-23 mesiacov, otcami a starými mamami s účasťou skoro 500 ošetrovateľov. 21 oblastí začali nové lokálne iniciatívy (komunitné záhrady, scitlivovanie v školách a kostoloch, atď.) na boj proti podvýžive.

Fenomén sexuálneho násilia a násilia založeného na rodovej príslušnosti (SGBV) je jedným z najviac alarmujúcich problémov v DRK. Väčšina prípadov sexuálneho násilia sa stala vo východnej časti krajiny (88% prípadov v roku 2012) v súvislosti s ozbrojenými konfliktami. Dôsledky SGBV sú fyzické, psychické, ekonomické a sociálne bez ohľadu na pohlavie alebo vek obete. Ohrozujú mier a bezpečnosť rovnako ako prínos žien a dievčat k rozvoju. SBGV sa netýka len tých, ktorí takýto útok sami prežili, ale aj ich rodín a celej komunity. Veľa obetí SGBV je diskriminovaných a odmietaných svojou komunitou. Problémy sú prehĺbené v dôsledku neexistujúceho alebo nefunkčného sociálneho a zdravotného systému v krajine.

Fenomén sexuálneho násilia založeného na rodovej príslušnosti v DRK ukazuje dva veľmi odlišné kontexty spojené so socio-politickou a ekonomickou situáciou v krajine. Provincia Kinshasa poukazuje okrem iných výziev na dôležitosť problému poskytnúť vhodnú a kvalitnú odozvu na zdravotné potreby obyvateľov, zahŕňajúc reprodukčné zdravie. Hodnotenia iných aktívnych účastníkov v teréne odhadujú približne 3 000 obetí (nahlásených aj nenahlásených prípadov).

V roku 2014 bol projekt MAGNA na pomoc obetiam SGBV založený na dvoch strategických líniách: reakcia a prevencia/vzdelávanie. Cieľom projektu bolo zlepšenie kvality riadenia starostlivosti o obete sexuálneho násilia v nemocnici Kintambo v Kinshase a zlepšenie riadenia prístupu k rýchlej a bezplatnej celkovej starostlivosti.

Od septembra 2011 MAGNA poskytuje odbornú podporu Obecnej referenčnej nemocnici Kintambo v provincii Kinshasa. Jedná sa o jediné zdravotnícke zariadenie, ktoré ponúka kompletnú bezplatnú liečbu obetiam sexuálneho násilia v Kinshase. Okrem lekárskej starostlivosti bola v roku 2014 v nemocnici Kintambo ďalej rozvíjaná psychosociálna liečba. Psychológ pracoval s preživšími a rodinnými príslušníkmi a to podľa osobných potrieb v nemocnici alebo v komunite. Skoro všetci agresori (93%) boli civilisti a len 27% nepoznali svoje obete pred útokom. Táto štatistika dokazuje, že kontext v Kinshase sa odlišuje od prípadov SGBV týkajúcich sa vojenského konfliktu na východe krajiny a je to potrebné riešiť.

Celkovo počas roku 2014 bolo prijatých 718 nových prípadov a liečených v SGBV programe. 90% všetkých nových prípadov boli maloletí, deti mladšie ako 18 rokov. Títo pacienti reprezentujú akútnu nevyhnutnosť v zaobstaraní včasnej liečby. Po konzultáciách a fyzickej kontrole, pacienti boli testovaní na STI a HIV vírus a dostali preventívnu liečbu v súlade s národným protokolom lekárskej starostlivosti SVS. Tendencia prijímať nových pacientov každý mesiac bola počas celého roka a vzrástla nad naše očakávania. Hlavný dôvodom boli scitlivovacie aktivity v komunite, čo znamená lepší stupeň informovanosti prijímateľov a neustále zlepšovanie kvality starostlivosti. 

Celkovo bolo poskytnutých 1 311 lekárskych konzultácií počas roku 2014 a 268 individuálnych psychologických konzultácií. Lekárska a psychologická starostlivosť bola ponúknutá pre všetkých SSV pacientov zadarmo. Následne kvôli agresii môžu mať niektorí pacienti lekárske komplikácie alebo nechcené tehotenstvo. Cena spojená s lekárskou starostlivosťou a doručovanie môže predstavovať neprekonateľnú prekážku pre človeka prichádzajúceho zo zraniteľnej rodiny. Počas roka bolo liečených v nemocnici Kintambo 14 pacientov s komplikáciami a 25 tehotných pacientiek SSV boli sledované a liečené až do pôrodnej starostlivosti vrátane pôrodu. Najviac nechcených tehotenstiev sú v skupine dospievajúcich dievčat, ktorých tehotenstvo je klasifikované ako vysoko rizikové tehotenstvo. Desať z nich porodilo v roku 2014 zdravé deti.

Aby sme prispeli k dlhdobej zmene v spoločnosti, posilnili sme aktivitz k zvyšovaniu povedomia tak, aby bolo zaistené, že pomoc bude poskytnutá včas do 72 hodín po agresii. MAGNA organizovala scitlivovacie aktivity pre hlavných referenčných partnerov, aby sa zvýšilo číslo pacientov, ktorí prídu na ošetrenie včas (do 72/120 hodín po agresii), aby sa predišlo šíreniu vírusu HIV, nechcenému tehotenstvu a aby sa začal legálny proces proti agresorovi. MAGNA scitlivovala aj komunitu - špecificky bol cieľ na mladých ľudí, zvýšiť povedomie o sexuálnom násilí, formách a následkov ako aj o HIV. Scitlivovanie mladých sa stretlo s veľkým úspechom a bolo vítanévšetkými účastníkmi. V máji MAGNA odpovedala na stav núdze a organizovala scitlivovacie stretnutia v dočasných táboroch pre vysídlených ľudí v Kinshase. Celkovo sme rôznymi edukačnými a scitlivovacími aktivitami zachytili 7 229 ľudí. Stretnutia na scitlivovanie mali tiež za cieľ zlepšenie povedomia a zníženie stigmatizácie a diskriminácie voči preživším v komunite.

MAGNA taktiež posilnila svoju podporu vládnych iniciatív. Zástupcovia miestnych orgánov na rôznych úrovniach boli zapojení do aktivít projektov s cieľom zaistiť jeho kontinuitu a vlastníctvo projektu. MAGNA zaistila kontrolu kvality starostlivosti a reakcie bez oneskorenia vďaka pravidelnej prítomnosti a technickej pomoci.

MAGNA pôsobí v Kongo (KDR) od roku 2009.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.