Report Aktivít DR Kongo 2013

Report Aktivít DR Kongo 2013
Kongo (KDR). 2013. Matka s dieťatom čakajú na vyšetrenie na MAGNA nutričnej klinike v Kinshase. Copyright Martin Bandžák/MAGNA

Geografické oblasti intervencie: Kinshasa
Pracovníci dobrovoľníci v teréne: 205


Kongo (KDR) sa nachádza v srdci Afriky a predstavuje druhý najväčší štát kontinentu. Občianska vojna, ktorá trvala od 1997 do 2003 sa rozšírila do niekoľkých susedných krajín, výsledkom čoho bolo viac ako 2,5 milióna obetí. I po konci vojny ostáva situácia v krajine naďalej nestabilná. Rozvoj post-konfliktnej spoločnosti je veľmi pomalý a poznačený pretrvávajúcim nedostatkom bezpečnosti a častými prepuknutiami násilia spôsobené ozbrojenými skupinami, ktoré operujú na svojom území. Veľké časti Demokratickej republiky Kongo, predovšetkým na východe krajiny, nemajú do dnešných dní žiadnu alebo len malú prítomnosť ústrednej vlády.

Charakteristické črty pre rozvoj Kongo (KDR) je v kontraste medzi rozsiahlymi nerastnými surovinami (poľnohospodárske, minerálne, energetické) a chudobou, ktorá sa dotýka väčšiny populácie. V krajine je taktiež vzťah medzi nelegálnym ťažením zdrojov, trhom so zbraňami, násilným vysídľovaním populácie, porušovaním ľudských práv a konfliktom v krajine: oslabená formálna ekonomika a štát vytvárajú priaznivé prostredie na vykorisťovanie nerastných surovín DRK ako sú diamanty, kobalt a iné minerály pre rôzne skupiny a zahraničné záujmy vo vlastný prospech. Obyvatelia sú často násilne vysídlení aby uvoľnili priestor vykorisťovateľom prírodných zdrojov, ktoré pomáhajú financovať zbrane pre ozbrojené skupiny čím následne predlžujú vojnu. 

Tento proces má negatívny dopad na život a ekonomické podmienky bežných ľudí. V roku 2013 sa DRK zaradila na 187. miesto z celkom 188 krajín na škále Indexu Ľudského Rozvoja (tzv. Human Development Index, HDI krajiny dosiahol len 0,304) a to napriek postupnému zotavovaniu ekonomiky po dekádach jej úpadku. Zdravotné ukazovatele krajiny patria medzi najhoršie na svete. V dôsledku extrémnej chudoby, limitovaných základných služieb, nedostatku dostupnosti zdravotnej starostlivosti a materským a detským chorobám ostáva úmrtnosť stále vysoká. Podľa výskumu MICS 2010, úmrtnosť detí mladších ako 5 rokov dosahuje 158 z 1000 živých pôrodov a detská úmrtnosť je 97 z 1000 živých pôrodov. Extrémne vysoký výskyt chorôb, ktoré pre deti mladšie ako 5 rokov bežne zahŕňajú 6-10 epizód malárie za rok, niekoľkonásobné epizódy hnačiek a akútne respiračné infekcie- všetky prispievajú k veľmi vysokej detskej úmrtnosti. 

V roku 2013 tím MAGNA implementoval nutričný projekt a projekt starostlivosti o obete sexuálneho násilia. Podvýživa predstavuje hrozbu pre prežitie a zdravý rast detí, čím narušuje rozvoj krajiny. Je zároveň jednou z hlavných príčin úmrtnosti detí mladších ako 5 rokov a zapríčiňuje až polovicu úmrtí detí Demokratickej republiky Kongo. Septembrový prieskum podvýživy v roku 2011 v hlavnom meste Kinšasa, ktorá má približne 9 miliónov obyvateľov a rozlohu 9 965 km², poukázal na znepokojujúcu situáciu podvýživy. Prieskum vychádzal zo štúdia sociálno-ekonomických skupín rozvrstvených v zónach a dokázal, že potreba intervencie v oblasti výživy v hlavnom meste ostala naďalej dôležitá.

Prieskum zistil, že približne 94 000 detí potrebuje nutričnú terapeutickú intervenciu. V roku 2013 konžská vláda ustanovila, že práve výživa by sa mala stať národnou prioritou aby prispela sociálno-ekonomickému rozvoju a urýchlila pokrok smerom k dosiahnutiu rozvojových cieľov tisícročia (tzv. Millenium Development Goals). Krajina sa zapojila do siete Rozširovanie výživy (tzv. Scaling up Nutrition- SUN), aby spojila úsilie zúčastnených strán z rôznych odborov zapojených do boja proti podvýžive.

MAGNA zareagovala na alarmujúcu situáciu prostredníctvom implementácie nutričného projektu, ktorého implementácia začala v júli 2012 a skončila v novembri 2013 s dosahom 79 629 detí mladších ako 5 rokov. MAGNA sa okrem programu IMAM zapojila aj do programu zameraného na praktiky kŕmenia dojčiat a malých detí (the Infant and Young Child Feeding- IYCF), aby posilnila aspekt prevencie. 

MAGNA implementovala mechanizmus na poskytnutie adekvátnej starostlivosti a podpory podvýživených detí vo vybraných cieľových oblastiach hlavného mesta Kinšasa. Mechanizmus zahŕňal implementáciu celého balíka intervencií s vysokým dopadom na výživu, lekársku pomoc, ktorú ponúkal špeciálne vyškolený personál a odborníci na výživu, rovnako ako vzdelávanie a poradenstvo. Okrem zdravotných následkov podvýživy dieťaťa, liečenie komplikácií vyžaduje značne viac zdrojov (financie, čas, nemocničné lôžka) ako liečenie podvýživy bez komplikácie. MAGNA dala z dôsledku limitovaných zdrojov dôraz na liečenie symptómov a prepúšťanie detí čo najskôr to bolo možné. Deti s MAM (stredne akútna podvýživa- moderate acute malnutrition) boli prioritou ako aj prevencia proti zhoršeniu ich nutričného stavu. V cieľových oblastiach sme celkovo vykonali prehliadky vyše 27 000 detí mladších ako 5 rokov a 3 392 detí (2 810 so závažnou a 582 so stredne akútnou podvýživou) bolo prijatých a liečených nutričnými službami v šiestich zdravotných zónach.

V oblasti prevencie sa naše aktivity zamerali na adekvátne šírenie informácií a zvyšovanie povedomia s cieľom sústrediť sa na behaviorálne zmeny a správne praktiky v oblasti kŕmenia dojčiat a malých detí, ktoré sa pravidelne konali v zdravotných zariadeniach a komunitách. Prostredníctvom týchto aktivít sme mali celkovo dosah na 114 939 ľudí. Väčšina z nich, až 85 % boli ženy, ktoré sa tradične starajú o deti a chodia na konzultácie do zdravotných zariadení. Muži boli však taktiež vždy súčasťou, keď to dovoľovala príležitosť. Aby sme posilnili zmenu, predviedli sme taktiež kulinárske demonštrácie. 144 demonštrácií založených na 4-hviezdičkovej diéte sa zúčastnilo 4 089 opatrovateľov v zdravotných centrách. Pozitívnym výsledkom bol fakt, že prijímatelia pomoci pochopili, ako môžu vlastnými silami bojovať proti problému podvýživy.

MAGNA v tomto roku zároveň poskytla obnovenie tréningu pre ďalších 10 zdravotných pracovníkov a 21 komunitných zdravotných pracovníkov s cieľom zaistiť kvalitu starostlivosti. Celkovo sa do projektu v 12 zdravotných štruktúrach v rámci 2 stabilizačných centier, 11 ambulantných jednotkách a 11 centrách na náhradné kŕmenie aktívne zapojilo 53 doktorov, sestier a nutricionistov, približne 40 komunitných zdravotných pracovníkov ako aj ďalší administratívni a podporujúci pracovníci.

Fenomén sexuálneho násilia na základe pohlavia (sexually gender based violence- SGBV) je jeden z najalarmujúcejších problémov Demokratickej republiky Kongo. Najviac prípadov sexuálneho násilia sa vyskytuje na východe krajiny (88% prípadov v roku 2012), a to v kontexte ozbrojeného konfliktu. Následky SGBV sú fyzické, psychologické, ekonomické a sociálne odhliadnuc od veku alebo pohlavia obete, nakoľko násilie tohto druhu kompromituje mier a bezpečnosť ako aj participáciu žien a dievčat na rozvoji krajiny. SGBV neovplyvňuje len obete samotné, ale taktiež aj ich rodinu a komunitu. Mnoho obetí sexuálneho násilia je diskriminovaných a odmietaných svojou vlastnou komunitou. Problémy sú zhoršené aj neexistujúcim alebo nefunkčným sociálnym a zdravotným systémom v krajine.

V roku 2013 MAGNA zareagovala na SGBV prostredníctvom projektov v dvoch strategických líniách: reakcia a prevencia/vzdelanie. Cieľmi projektu bolo zlepšenie kvality starostlivosti o obete sexuálneho násilia v nemocnici Kintambo v hlavnom meste Kinšasa a zlepšenie rýchleho a bezplatného prístupu ku globálnej starostlivosti.

Všeobecná nemocnica Kintambo v provincii Kinšasa je podporovaná organizáciou MAGNA od septembra 2011. Je to jediné zdravotné zariadenie poskytujúce bezplatnú všeobecnú starostlivosť pre obete, ktoré prežili sexuálne násilie v Kinšase. Okrem zdravotnej starostlivosti bola v roku 2013 rozvinutá aj psychosociálna starostlivosť v nemocnici Kintambo. Psychológ pracoval s obeťami násilia ako aj s členmi ich rodín v nemocnici alebo v komunite, vždy podľa osobných potrieb. Skoro všetci útočníci (93%) boli civilisti a len 27% nepoznalo svoju obet pred útokom. Tieto štatistiky dokazujú, že kontext Kinšasy je rozdielny od SGBV problémov spojených s vojnou na východe krajiny, ktoré je potrebné adresovať.

Počas roku 2013 sme zaregistrovali do programu a celkovo poskytli zdravotnú a psychosociálnu pomoc 472 obetiam sexuálneho násilia (survivors of sexual violence- SSV), čo je o 22% viac ako predchádzajúci rok. MAGNA sa stretla len s jedným prípadom, kedy bol obeťou muž. 172 obetiam (SSV) bolo poskytnutých 355 psychologických konzultácií. Väčšina prijímateľov pomoci (skoro 90%) v nemocnici Kintambo boli maloletí, ktorí by bez liečenia čelili vážnym následkom po celý zvyšok ich života. Zdravotní pracovníci poskytli celkovo 1 888 konzultácií.

Aby sme dosiahli stanovené ciele a prispeli k dlhotrvajúcej zmene v rámci spoločnosti, posilnili sme senzitivizáciu aktivít, aby sa zaistila včasná pomoc v priebehu prvých 72 hodín od útoku. Individuálne alebo hlavné médiá nahlasovania prípadov smerom k službám pre obete sexuálneho násilia (členovia polícajného zboru, právne inštancie, miestni vodcovia, miestne mimovládne organizácie, a pod.) boli informované a poučené o faktoch a právach, aby boli schopné reagovať na sexuálne násilie bez odkladu a váhania. Celkovo sme mali vďaka senzitivizácii dosah na 8 664 osôb (4 753 ženského a 3 911 mužského pohlavia).

Senzitivizačné schôdze mali tiež za cieľ zlepšiť vedomosti a redukovať stigmatizáciu a diskrimináciu voči obetiam v komunitách. V roku 2013 prišlo 29% obetí v priebehu 72 hodín od útoku. V rámci tejto skupiny bolo 78% obetí nahlásených políciou, ktorá sa stala stabilným a dobrým partnerom v nahlasovaní prípadov, a pomohla cieľu posilniť prevenciu pred sexuálne prenosnými chorobami a nechcenými tehotenstvami. Stretli sme sa však aj s 18 prípadmi s tehotenstvami po znásilnení a s 3 HIV pozitívnymi pacientami. Po posúdení rizík a tehotenských testoch dostalo 151 dievčat a žien núdzovú antikoncepciu. MAGNA tiež poskytla pomoc pacientom s komplikáciami, ktorí potrebovali operácie alebo inú dlhodobú liečbu.

Vývoj počtu nových SSV kolísal medzi 30 až 60 obetí za mesiac, s priemerom 39 nových prípadov registrovaných každý mesiac. Medzi októbrom a decembrom 2013 bol počet nových obetí vyšší (približne 43 mesačne), čo bolo analyzované ako dôsledok väčšieho počtu senzitivizácií.

MAGNA zároveň posilnila podporu vládnych iniciatív. Aby sa zaistila životnosť a samotné vlastníctvo projektu, do projektových aktivít boli prizvaní aj zastupitelia miestnych autorít na rôznych stupňoch. Pravidelná prítomnosť a technická spolupráca MAGNA zaistili kontrolu kvality starostlivosti a reakcie bez odkladu. V rámci technickej asistencie sme celkovo poskytli 150 sedení pre poskytovateľov služieb v boji proti SGBV.

MAGNA pôsobí v Kongo (KDR) od roku 2009.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.