Report Aktivít DR Kongo 2011

Report Aktivít DR Kongo 2011
Kongo (KDR). Copyright by Martin Bandžák/MAGNA

Pracovníci v teréne: 64 
HIV/AIDS, infekčné ochorenia, podvýživa, starostlivosť o matku a dieťa


Pokračujúci konflikt na východe a severovýchode – spolu s nefunkčnými alebo neexistujúcimi sociálnymi službami a infraštruktúrou v krajine vrátane hlavného mesta Kinshasa – vedie k tomu, že Kongo (KDR) je miestom jednej z najhorších humanitárnych kríz na svete.

Kongo (KDR) bola jednou z prvých krajín Afriky, ktorá začiatkom 80. rokov 20. storočia vytvorila a implementovala program zvyšovania povedomia a prevencie voči HIV/AIDS. Prvý prípad ochorenia na HIV bol registrovaný v roku 1983. V roku 1987 prišla DRC s Národným programom pre kontrolu AIDS. Žiaľ, politická a občianska kríza sa svojím negatívnym vplyvom prejavila i v tejto oblasti. Dlhé roky občianskych nepokojov a sociálno-politickej nestability mali na systém poskytovania zdravotných služieb negatívy dopad. Napriek tomu, že je po vojne, zničený zdravotnícky systém zapríčiňuje, že 45 000 ľudí mesačne, z toho polovica detí mladších ako päť rokov, umiera zväčša v dôsledku chorôb, ktorým sa dalo predchádzať. Hospitalizovaní pacienti si musia zaobstarávať vlastné lieky a niekedy dokonca aj zdravotnícky materiál, potrebný pre ich liečbu. Lekárne verejných zdravotníckych štruktúr sú často prázdne, alebo v najlepšom prípade podzásobené, a ak si pacienti chcú dopriať lieky, nemajú inú možnosť než sa obrátiť na neoficiálne zdroje, ktoré sú nákladné, neregulované a niekedy nebezpečné. Od získania nezávislosti v roku 1960 prežila Demokratická republika Kongo pohnuté dekády politických konfliktov. V poslednej dobe sa táto bývalá belgická kolónia spamätáva z „Africkej svetovej vojny“ z rokov 1998 až 2003, z konfliktu, ktorý začali ustupujúci páchatelia rwandskej genocídy, rozptýlení do siedmich ďalších krajín, a rôzne povstalecké milície. Konflikt priniesol najvyšší počet obetí na životoch od druhej svetovej vojny. Prinajmenšom 37 % populácie, čo je približne 18,5 miliónov ľudí, nemá prístup k akejkoľvek forme oficiálnej zdravotníckej starostlivosti.

Povážlivá situácia ľudí – takmer traja zo štyroch Konžanov žijú v úplnej chudobe bez pravidelného prísunu jedla alebo pitnej vody – znamená, že skoro dve tretiny konžskej populácie prichádzajú o zdravotnú starostlivosť v dôsledku chýbajúcich finančných zdrojov. Zdravotné ukazovatele vykresľujú veľmi smutný obraz: jedno z ôsmich detí zomiera pri narodení a v prípade prežitia sú vyhliadky na život dlhý 54 rokov. Kolaps zdravotníckeho sektora viedol k tomu, že sa znova objavili ojedinelé choroby, ktoré boli prakticky zlikvidované. Demokratická republika Kongo zaznamenáva výskyt najväčšej škály infekčných chorôb, vrátane obrny, hemoragickej horúčky, syfilisu, ovčích kiahní, čierneho kašľa, osýpok, meningitídu, lepry a HIV/AIDS.

V roku 2011 útoky ozbrojených skupín i armády – smutne známych masovým sexuálnym násilím – pokračovali, zatiaľ čo stovky detí ušli z ozbrojených skupín a gangov po celej krajine. Sexuálne násilie je rozšírené všade a je prítomné vo všetkých častiach spoločnosti.

Hlavným dôsledkom tejto situácie je konštantné porušovanie ľudských práv. Kriminalita a násilie sú čoraz častejšie. Sexuálne násilie je pretrvávajúcim problémom ľudských práv a verejného zdravia v DRC a využíva sa ako vojnová zbraň. Môže mať trvalé fyzické, psychosociálne a ekonomické dôsledky pre obete a ich rodiny.

Ženy a dievčatá sú vystavené potenciálnym rizikám sexuálne prenosných infekcií vrátane HIV, neželaných tehotenstiev, trvalého emocionálneho poškodenia, odmietnutia rodinami a komunitami a ekonomickej izolácie. Vzhľadom k tomu, že väčšina fondov plynie do východnej časti krajiny, región Kinshasy výrazne trpí nedostatkom fondov, infraštruktúry a ľudských zdrojov v rámci zvýšeného výskytu podvýživy, epidémie cholery a vzhľadom ku komplikovaným výsledkom volieb na konci roka 2011 aj v rámci zvýšeného porušovania ľudských práv vrátane sexuálnych útokov na všetku populáciu vo veku od 12 do 17 rokov.

Podľa UNFPA bolo v roku 2009 registrovaných vyše 15 297 prípadov sexuálneho násilia v DRC, v roku 2010 to bolo takmer 25 390 hlásených prípadov, podľa niektorých výskumov to bolo až takmer 40 000 hlásených prípadov za rok. Predpokladá sa, že počet je vyšší, pretože veľa prípadov nie je hlásených. Väčšina z nich v Kinshase nie je oficiálne registrovaných vzhľadom na nedostatok služieb a neexistujúcu bezplatnú zdravotnú, psychosociálnu a právnu podporu.

Správa Konžského ministerstva zdravotníctva z roku 2007 uvádza 1 376 230 ľudí žijúcich s HIV/AIDS. Výskyt HIV v DRC (percento ľudí žijúcich s HIV) je so svojimi 1,2 až 1,5 percentami v porovnaní s výskytom HIV v sub-saharskej Afrike (kde je toto percento na úrovni 4,2) stále pomerne nízky, ale krajina, ktorá prežila zmienený konflikt, krajina s nízkym príjmom stále čelí mnohým ťažkostiam a novovznikajúcim problémom. HIV/AIDS je jednoznačne jedným z nich.

Vo viacerých provinciách je prístup k liečbe ARV obmedzený. Dodávka liekov nie je adekvátna a cena liečby zostáva veľmi vysoká. Napriek úsiliu o zmenu tejto situácie malo na konci roku 2008 len 21 115 pacientov prístup k ARV liečbe, čo reprezentuje len 10 % z tých, ktorí ju skutočne potrebujú. Nevedomosť, cena, vzdialenosti a nutnosť cestovania, ale hlavne prístup k liekom v rannom štádiu ochorenia sú faktormi, ktoré najviac prispievajú k skutočnosti, že 22 % pacientov na ARV liečbe zomrie do troch rokov.

Počet detí žijúcich s vírusom HIV odhaduje Národný program (PNLS) na 110 tisíc. Presné čísla nie sú z viacerých dôvodov známe. Medzi podstatné dôvody patrí prevažne chýbajúca pediatrická kontrola a liečba do roku 2009. V krajine žije takmer 38 950 HIV pozitívnych detí, ktoré potrebujú ARV liečbu (odhad z roku 2005). Len 12,8 % detí, ktoré ju potrebujú, ju aj naozaj dostávajú. Ďalším problémom, ktorý liečbe stojí v ceste, je fakt, že ľudia sa HIV epidémie stále boja a ak je dieťa diagnostikované ako HIV pozitívne, môže dokonca skončiť vylúčené z rodiny.

Odhaduje sa, že 2 % tehotných sú HIV pozitívne a 23,3 % detí narodených HIV infikovaným matkám je HIV pozitívnych pri narodení. Ročne sa narodí 23 660 detí s infekciou HIV. V súčasnosti má len 2,2 % HIV pozitívnych žien prístup k liekom zabraňujúcim prenosu HIV. Množstvo a kvalita dostupných informácií o výskyte HIV v Kongu zostávajú veľmi limitované.
Prístup k PMTCT, prevencii prenosu HIV z matky na dieťa, malo podľa štatistík 10 % žien v Kinshase. Včasné testovanie detí vystavených HIV počas tehotenstva, pôrodu a dojčenia začalo v DRC na začiatku roka 2009 a stále nie je dostupné väčšine HIV vystavených detí.

V DRC bolo testovaných ako HIV pozitívnych 8 000 detí, asi 1 700 detí je na ARV liečbe v Kinshase. Podľa štatistík v oblasti, kde MAGNA spustila projekt, žije asi 18 000 HIV pozitívnych detí.

Situácia vyzerá byť stabilná, ale podľa štatistík z roku 2005 zomrelo 100 000 ľudí na choroby v súvisiace s AIDS a 155 000 ľudí bolo novoinfikovaných, čo predstavuje rastúcu tendenciu. DRC trpí nadmernou mortalitou, ktorá je zjavná napríklad pri detskej populácii: 129 na 1 000 živonarodených detí a 205 na 1 000 detí do piateho roku veku. DRC je v skupine šiestich krajín na svete a troch krajín v Afrike, kde zahynie ročne 50 % zo všetkých skonaných detí na svete.
HIV infekcia postupuje rýchlejšie u detí než u dospelých. Napriek tomu existuje len niekoľko zariadení, ktoré podporujú starostlivosť o deti s HIV. Podľa PNMLS/PNLS zo 110 000 HIV pozitívnych detí má iba 5 000 prístup k ARV liečbe, čo predstavuje len 12,8 % detí. Týmto projektom bolo pokrytých 5 zdravotných zón Kinshasa-západ, kde žije okolo 1,2 milióna ľudí (z toho 22 000 HIV pozitívnych detí), ktorí potrebujú lekárske ošetrenie.

DRC zažila turbulentný rok, čo malé za následok rôzne obmedzenia a stratu medzinárodnej podpory. Prístup k ARV liečbe v DRC sa v roku 2011 skomplikoval. Podávanie liekov nie je adekvátne a cena za liečbu ostáva veľmi vysoká. Napriek existujúcemu úsiliu o zmenu tejto situácie na konci roka 2009 malo len 34 967 pacientov prístup k ARV liečbe, čo predstavuje menej ako 12,4 %.

MAGNA HIV projekt zabezpečoval zdravotnú starostlivosť pre 179 HIV/AIDS pacientov v nemocnici Kintambo, Kinshasa, a bol realizovaný v spolupráci s Úradom pre zdravie a PNLS.
Takmer polovica všetkých úmrtí detí do 5 rokov v Demokratickej republike Kongo je spojená s podvýživou. Jedno z desiatich detí trpí akútnou podvýživou. Podľa PRONANUT v meste Kinshase až 175 566 detí trpí stredne ťažkou akútnou podvýživou (MAM) a 36 720 ťažkou akútnou podvýživou (SAM).

V troch zdravotných oblastiach – Kintambo, Bumbu a Binz Ozone, kde MAGNA pôsobí, sa počet mierne podvyživených detí odhaduje na 7,916 a počet detí trpiacich vážnou podvýživou vyžadujúcou liečbu na 4 667.
Hlavným cieľom projektu Magna Deti v núdzi v Demokratickej republike Kongo v roku 2011 bolo prispieť k zníženiu chorobnosti a úmrtnosti podvyživených detí vo veku od 6 do 59 mesiacov v meste Kinshasa a prostredníctvom HIV detského programu prispieť k zníženiu dojčenskej úmrtnosti prostredníctvom zabezpečenia kvality detskej ambulantnej a ústavnej starostlivosti o HIV pozitívne deti.

Štátna nemocnica v Kintambo bola vybraná na HIV projekt, lebo je dostupná a môže slúžiť veľkému počtu pacientov. Pred príchodom Magna Deti v núdzi starostlivosť o HIV pozitívne deti neexistovala v systéme nemocníc v celom zdravotnom obvode.

Projekt bol úspešne spustený ešte v auguste roku 2010. Realizácia projektu začala školením pracovníkov, organizovaným v spolupráci s PNLS Kinshasa. Celkovo bolo vyškolených dvadsať zdravotných pracovníkov, z ktorých šesť bolo priamo z nemocnice Kintambo.

Aj v roku 2011 MAGNA zabezpečovala technickú pomoc pre výkon zdravotníckej starostlivosti, renováciu a rekonštrukciu, ako aj denné doškolovanie. Bol zriadený systém riadenia a monitorovania zásob a v pravidelných intervaloch zabezpečovanie dodávky zdravotného materiálu, liekov a testov. Detské HIV pediatrické aktivity sú plne integrované do HIV centra, ktoré slúžilo pred príchodom MAGNA iba pre dospelých pacientov. MAGNA prevádzkovala aj program psychosociálnej pomoci a špecializovaného poradenstva pre HIV pozitívneho pacienta.

MAGNA pokračovala aj v návštevách pacientov v domácnostiach. Základná starostlivosť v teréne sa organizovala pre pacientov, ktorí vynechali alebo sa nedostavili na pravidelné zdravotné vyšetrenia.

V roku 2011 MAGNA prevádzkovala pre akútne podvyživených pacientov 10 centier ambulantnej liečby pripojených k zdravotníckym centrám a jedno stabilizačné centrum v Kintambo nemocnici v Kinshase.

MAGNA v roku 2011 liečila 930 detí mladších ako 5 rokov s akútnou podvýživou, z nich 768 trpelo ťažkou akútnou podvýživou.


MAGNA pôsobí v Kongo (KDR) od roku 2009.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.